Головна
Порядок проведення депозитарних операцій за розпорядженнями емітентів Друк

 

Регламент провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів

Правила ЦД та Регламенти (у т.ч. зразки Додатків до Регламенту для Емітентів та Депозитарних установ)

 

Адміністративні операції

Пункт  2.1. Розділу III

Відкриття рахунку у цінних паперах депозитарній установі, Розрахунковому центру, кліринговій установі

п. 2.1.1.

Відкриття рахунку у цінних паперах НБУ

п. 2.1.2.

Внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах

п. 2.1.3.

Уточнення інформації про юридичну особу депозитарну установу

п. 2.1.4.

Порядок та підстави для закриття рахунків у цінних папера

п. 2.1.5.

 

Облікові операції

Пункт  2.2. Розділу III

Переказ цінних паперів з рахунку емітента при розміщенні випуску цінних паперів поза біржою

п. 2.2.1.

Обслуговування викупу цінних паперів емітентом у власників поза біржою

п. 2.2.2.

Переказ раніше викуплених цінних паперів з рахунку емітента на рахунки власників

п. 2.2.3.

Погашення випуску цінних паперів емітента

п. 2.2.4.1.

Анулювання цінних паперів емітента

п. 2.2.4.2.

Деномінація (дроблення/консолідація) випуску цінних паперів емітента

п. 2.2.4.3.

Конвертація внаслідок злиття акціонерних товариств

п. 2.2.4.4.

Конвертація внаслідок приєднання акціонерного товариства до іншого акціонерного товариства

п. 2.2.4.5.

Конвертація внаслідок поділу акціонерного товариства

п. 2.2.4.6.

Конвертація внаслідок виділу

п. 2.2.4.7.

Конвертація облігацій

п. 2.2.4.8

Безумовна операція щодо обмеження/зняття обмеження на здійснення операцій у системі депозитарного обліку з цінними паперами окремого випуску окремого емітента

п. 2.2.5.

Переказ цінних паперів без оплати між рахунками депозитарних установ

п. 2.2.6.

Операція щодо блокування/розблокування прав на цінні папери, що обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента

п. 2.2.7.

Операції з цінними паперами, що пропонуються як забезпечення зобов’язань за кредитами рефінансування

п. 2.2.8.

Обов’язковий продаж простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, відповідно до статті 652 Закону України «Про акціонерні товариства»

п. 2.2.9.

 

Інформаційні операції

Пункт  2.3. Розділу III

Надання довідки про стан рахунку у цінних паперах депозитарної установи та НБУ

п. 2.3.1.

Надання довідки про операції з цінними паперами на рахунку депозитарної установи/НБУ за період

п. 2.3.2.

Надання довідки про незавершені операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах депозитарної установи/НБУ

п. 2.3.3.

Повідомлення депозитарної установи про призначення або відсторонення уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд)

п. 2.3.4.

Направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему

п. 2.3.5.

 

Інші операції для депозитарних установ

Пункт  2.4. Розділу III

Знерухомлення документарних цінних паперів на пред’явника

п. 2.4.1.

 

 

Порядок обслуговування розрахунків за правочинами, укладеними на фондових біржах та поза фондовими біржами, з/без дотримання(м) принципу «поставка цінних паперів проти оплати»

Пункт 3. Розділу III

 

Порядок обслуговування розрахунків за правочинами, укладеними Емітентом на фондовій біржі з/без дотримання(м) принципу «поставка цінних паперів проти оплати» та поза фондовою біржею з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати».

Пункт 4. Розділу III

 

Обслуговування транскордонних операцій в депозитарній системі України

Пункт 5. Розділу III

Обслуговування операцій з цінними паперами, випущеними або розміщеними за межами України, в депозитарній системі України 

п. 5.1.

Обслуговування операцій емітентів щодо розміщення та обігу цінних паперів українських емітентів за межами України 

п. 5.2.

Порядок відкриття рахунку депозитарію-кореспонденту

п. 5.3.