Головна Депозитарним установам Міжнародні операції
Міжнародні операції Друк

 

Встановлення ефективних кореспондентських зв’язків є одним із пріоритетних напрямків діяльності Центрального депозитарію.

На підставі договору про кореспондентські відносини Центральний депозитарій, як клієнт депозитарію іноземної держави або міжнародної депозитарно-клірингової установи, набуває можливості вести депозитарний облік цінних паперів, випущених або розміщених за межами України. Завдяки співпраці Центрального депозитарію з депозитаріями інших країн українські власники іноземних цінних паперів можуть обліковувати та контролювати свої права власності, не перетинаючи кордонів України.

Кореспондентські зв’язки Центрального депозитарію:

 

Центральний депозитарій цінних паперів

Clearstream Banking Luxembourg (Міжнародний центральний депозитарій цінних паперів)
НКО АТ НРД (Центральний депозитарій Російської Федерації)
РУП «Республіканський центральний депозитарій цінних паперів» (Республіка Білорусь)

 

Послуги, що надаються клієнтам через кореспондентські рахунки Центрального депозитарію в депозитаріях іноземних держав та міжнародних депозитарно-клірингових установах щодо цінних паперів, випущених або розміщених за межами України:

 • отримання/поставка цінних паперів без оплати (FOP)
 • отримання/поставка цінних паперів проти оплати (DVP)
 • облік цінних паперів на рахунках у цінних паперах депозитарних установ
 • переказ цінних паперів між рахунками в цінних паперах депозитарних установ
 • переказ цінних паперів між балансовими рахунками на рахунку в цінних паперах депозитарної установи
 • зарахування цінних паперів на рахунок у цінних паперах депозитарної установи за результатами проведення розрахунків за договорами щодо цінних паперів, укладеними на біржі
 • облік обтяження цінних паперів зобов’язаннями
 • відображення корпоративних операцій емітента
 • проведення виплати доходів (погашення, викупу тощо)
 • інформаційні операції (обмін інформацією щодо цінних паперів з іноземними депозитаріями)

Центральний депозитарій також надає послуги з розміщення цінних паперів іноземних емітентів на території України.

Звертаємо Вашу увагу, що перед ініціюванням розпорядження на зарахування цінних паперів, випущених або розміщених за межами України, Вам необхідно перевірити наявність необхідного випуску в довіднику цінних паперів, що зареєстровані в СОІ. У разі відсутності інформації про певний випуск цінних паперів депозитарній установі заздалегідь необхідно надіслати текстове повідомлення засобами СОІ із запитом внести необхідний випуск цінних паперів до переліку цінних паперів СОІ. Для цього в текстовому повідомленні потрібно вказати код ISIN випуску, код CFI (за наявності), тип/вид цінних паперів, номінальну вартість, кількість цінних паперів у випуску, валюту, в якій номіновано цінні папери, повне та коротке найменування емітента, його організаційну форму, реєстраційний код, адресу, розмір статутного фонду та дату початку розміщення цінних паперів відповідно до проспекту емісії.

Технічно процес "заведення" цінних паперів, випущених або розміщених за межами України, в депозитарну систему України включає наступні етапи:

а. Депозитарна установа надає Центральному депозитарію розпорядження на зарахування цінних паперів на свій рахунок засобами СОІ. Приклад заповнення розпорядження. Стан розпорядження в журналі розпоряджень СОІ – «На обробці».

б. Центральний депозитарій надає розпорядження на зарахування цінних паперів на свій рахунок до відповідного депозитарію іноземної держави або міжнародної депозитарно-клірингової установи за допомогою системи SWIFT.
в. Депозитарій іноземної держави або міжнародна депозитарно-клірингова установа проводить звірку зустрічних розпоряджень (розпорядження Центрального депозитарію та розпорядження, що надійшло від контрагента), після чого надсилає Центральному депозитарію відповідне інформаційне повідомлення:
 • про квитування розпоряджень із зазначенням дати, на яку пройдуть розрахунки
 • про неможливість квитування розпоряджень із зазначенням причини:
 • відсутність зустрічного розпорядження від контрагента (розпорядження контрагента повинно надійти не пізніше дня, в який проходять розрахунки)
 • розбіжність реквізитів, вказаних в зустрічних розпорядженнях (в такому випадку одна із сторін трансакції повинна відмінити попереднє розпорядження та виставити нове розпорядження з правильно вказаними реквізитами)

г. Після успішного квитування розпоряджень Центральний депозитарій отримує підтвердження про зарахування цінних паперів на свій рахунок в депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі за допомогою системи SWIFT.

д. Центральний депозитарій надсилає підтвердження про зарахування цінних паперів на рахунок депозитарної установи в Центральному депозитарії засобами СОІ. Стан розпорядження в журналі розпоряджень СОІ змінюється на «Завершено успішно».

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до чинного законодавства України цінні папери іноземних емітентів автоматично зараховуються на рахунок депозитарної установи в Центральному депозитарії як такі, що не допущені до обігу на території України (заблоковані).

Такі цінні папери можуть бути розблоковані після отримання Центральним депозитарієм рішення Комісії про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України та рішення про граничний обсяг (збільшення граничного обсягу) цінних паперів іноземного емітента, що допущені для обігу на території України (далі – рішення Комісії).

Порядок розблокування цінних паперів іноземних емітентів:

а. Отримавши рішення Комісії, Центральний депозитарій надсилає засобами СОІ текстове повідомлення депозитарним установам, на рахунках яких обліковуються заблоковані цінні папери цього випуску іноземного емітента, про можливість їх розблокування у межах граничного обсягу.

б. Для розблокування цінних паперів іноземних емітентів (тобто переказу між балансовими рахунками в межах одного рахунку в цінних паперах депозитарної установи) депозитарна установа ініціює в СОІ відповідну операцію, вибравши операцію «Розблокування іноземних ЦП: Утримувач» (Розділ «Операції з Депозитарієм-Кореспондентом»). Стан розпорядження в журналі розпоряджень СОІ – «На обробці».

в. Центральний депозитарій виконує розпорядження депозитарної установи за умови, що кількість цінних паперів, вказана в розпорядженні, не перевищує граничний обсяг, встановлений рішенням Комісії (з урахуванням цінних паперів цього випуску, що вже знаходяться в обігу). Цінні папери іноземного емітента переказуються на балансовий рахунок «410000» / «210000», а стан розпорядження в журналі розпоряджень СОІ змінюється на «Завершено успішно».

г. Якщо депозитарна установа вказує у своєму розпорядженні на розблокування цінних паперів іноземного емітента більшу кількість цінних паперів, ніж та, що може бути розблокована відповідно до граничного обсягу, встановленого рішенням Комісії, Центральний депозитарій повідомляє про відмову у виконанні такого розпорядження. Стан розпорядження в журналі розпоряджень СОІ – «Завершено з помилками».

Звертаємо вашу увагу, що відповідно до чинного законодавства України розблоковані цінні папери іноземних емітентів можуть обертатися на території України виключно на фондових біржах.

Корпоративні операції емітента

Всю інформацію щодо корпоративних операцій емітента цінних паперів, випущених або розміщених за межами України, Центральний депозитарій отримує від депозитарію іноземної держави або міжнародної депозитарно-клірингової установи. Інформація передається Центральним депозитарієм депозитарним установам, що на момент отримання такої інформації мають відповідні цінні папери на своїх рахунках в Центральному депозитарії. У випадку, якщо корпоративна подія передбачає надання обов’язкової або необов’язкової інформації власником цінних паперів (наприклад, розпорядження за корпоративною подією, голосування тощо), Центральний депозитарій отримує відповідне розпорядження від депозитарної установи та діє відповідно до нього та інформації від депозитарію іноземної держави або міжнародної депозитарно-клірингової установи.

Виплата доходів

Однією з послуг, що надається Центральним депозитарієм щодо цінних паперів, випущених або розміщених за межами України, є здійснення виплат доходів, а також коштів при погашенні або викупі емітентом цінних паперів.

Технологічно даний процес включає наступні етапи:

а. Центральний депозитарій отримує від депозитарію іноземної держави або міжнародної депозитарно-клірингової установи попередню інформацію про проведення корпоративних дій (наприклад, про виплату доходу) за допомогою системи SWIFT.

б. Засобами СОІ Центральний депозитарій передає попередню інформацію про проведення корпоративних дій депозитарній установі, що на момент отримання такої інформації має відповідні цінні папери на своєму рахунку в Центральному депозитарії.

в. Центральний депозитарій отримує від депозитарію іноземної держави або міжнародної депозитарно-клірингової установи підтвердження проведення корпоративних дій за допомогою системи SWIFT. Грошові кошти, призначені для виплати доходу, зараховуються на грошовий рахунок Центрального депозитарію в депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі.

г. Засобами СОІ Центральний депозитарій передає підтвердження про проведення корпоративних дій (виплати доходу, погашення тощо) депозитарній установі, депоненти якої мають право на отримання доходів (сум погашення) у відповідності з проспектом емісії цінних паперів, за якими здійснюється відповідна виплата.

д. Депозитарна установа надає Центральному депозитарію розпорядження на перерахування доходу (суми погашення). (Приклад розпоряджень знаходиться за посиланням, під назвою «Зразки додатків до Регламенту для Депозитарних установ», Додаток №15).

Звертаємо Вашу увагу, що розпорядження повинно бути підписано одним з розпорядників рахунку в цінних паперах депозитарної установи, зазначених в анкеті рахунку депозитарної установи.

Центральний депозитарій може перераховувати доходи (суми погашення) на грошовий рахунок депозитарної установи або безпосередньо депонента депозитарної установи відповідно до реквізитів, вказаних у розпорядженні депозитарної установи.

е. Центральний депозитарій через рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі, перераховує кошти на рахунок одержувача відповідно до вказаних у розпорядженні реквізитів. Депозитарна установа несе відповідальність за правильність заповнення банківських реквізитів в розпорядженні та відшкодовує затрати, пов’язані з хибним банківським переказом, проведеним Центральним депозитарієм на підставі розпорядження депозитарної установи.

 

Завантажити презентацію

«Інвестування та операції з цінними паперами іноземних емітентів в Україні: нові можливості »

 

Завантажити презентацію

«Трансграничні операції з цінними паперами іноземних емітентів»

 

За додатковою інформацією щодо кореспондентських відносин Центрального депозитарію, цінних паперів, які обслуговуються на зарубіжних ринках, звертайтесь, будь ласка, за телефоном/e-mail:

Управління міжнародних відносин та розрахунків

Відділ трансграничних операцій та інтеграції

(044) 591-04-13

dmbr_dep@csd.ua