Головна Документи, що регламентують дії ПАТ «НДУ» при здійсненні функцій уповноваженого на зберігання
Документи, що регламентують дії ПАТ «НДУ» при здійсненні функцій уповноваженого на зберігання

 

1. Щодо передачи до ПАТ «НДУ» документів/баз даних/копій баз даних/коштів від депозитарних установ, які припинили свою професійну діяльність, та переказ цінних паперів на рахунки власників, відкриті у діючих депозитарних установах:

Порядок дій Центрального депозитарію цінних паперів як уповноваженого на зберігання у зв’язку з припиненням депозитарної діяльності депозитарної установи/зберігача та порядок приймання Центральним депозитарієм інформації від депозитарної установи у випадку одностороннього розірвання договору з емітентом (набув чинності 14.12.2017)

Регламент уповноваженого на зберігання щодо обслуговування емітентів та депонентів депозитарних установ/зберігачів (набув чинності 14.12.2017)

Регламент уповноваженого на зберігання щодо обслуговування емітентів та депонентів депозитарних установ/зберігачів (набув чинності 14.12.2017)

Інструкція щодо резервного копіювання баз даних депозитарних установ

 

2. Щодо приймання від депозитарних установ/реєстраторів/емітентів та видачи емітентам документів системи реєстру:

Порядок приймання та видачі Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» документів системи реєстру власників іменних цінних паперів, затвердженого Рішенням Правління ПАТ "НДУ" від 20.09.2013 №3/6

 

3. Щодо приймання від депозитарних установ облікових реєстрів/виписок:

Порядок приймання Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» від зберігачів цінних паперів облікових реєстрів власників іменних цінних паперів та виписок про стан рахунку у цінних паперах власників, а також приймання від депозитаріїв цінних паперів зведених облікових реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого Рішенням Правління ПАТ "НДУ" від 20.09.2013 №3/6

 

4. Щодо передачи баз даних/документів/коштів до нових депозитарних установ:

Порядок дій Центрального депозитарія як уповноваженого на зберігання при передачі отриманих від депозитарної установи/зберігача баз даних, архівів баз даних, документів та коштів, які надійшли за наслідками погашення цінних паперів та/або виплати доходів (дивідендів) за цінними паперами та не були виплачені, іншій депозитарній установі (набув чинності 02.07.2018р.)


Нормативні документи

Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 431 від 08.04.2014

Порядок передачі інформації, що міститься у системі реєстру власників іменних цінних паперів, до системи депозитарного обліку, затверджене рішенням НКЦПФР від 18.04.2013 №729