Home Issuers Services Income/Redemption Payments
Виплата доходів/сум погашення грошовими коштами Print

Відповідно до пункту 32 глави 5 розділу V Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Комісії від 23.04.13 №735, (далі – Положення) Центральний депозитарій відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, встановленої Законом України «Про депозитарну систему України», на підставі укладеного з емітентом договору може забезпечувати здійснення емітентом виплати доходів за цінними паперами.

Підпунктом 3.1. пункту 3 Розділу ІІ Правил Центрального депозитарію цінних паперів (затверджено рішенням Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» від 04.09.13 № 4 (зареєстровано рішенням НКЦПФР від 01.10.13 № 2002) із змінами та доповненнями затвердженими рішенням Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» від 12.03.14 № 1 (зміни зареєстровано рішенням НКЦПФР від 08.04.14 № 443) визначено загальний порядок виплати доходів/сум погашення грошовими коштами.

Порядок обслуговування Центральним депозитарієм операцій емітента з виплати доходів/сум погашення грошовими коштами визначено підпунктом 2.2.20 пункту 2.2 Розділу ІІ Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів (затверджено рішенням Правління Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» від 15.04.14 № 1/6) (далі – Регламент).

Для отримання зазначеної послуги Емітенту необхідно здійснити наступні дії:

 1. Укласти з Центральним депозитарієм Договір про обслуговування випусків цінних паперів та Додаткову угоду до Договору про обслуговування випусків цінних паперів щодо виплати доходів/сум погашення грошовими коштами.
 2. Здійснити дії та надати Центральному депозитарію документи, що передбачені п. 2.2.20 Регламенту.
 3. Перерахувати кошти на грошовий рахунок Центрального депозитарію у Розрахунковому центрі, зазначений в додатковій угоді, відповідно до розрахунку (Додаток 45 Регламенту).

У разі виникнення питань, прохання звертатись до відділу корпоративних дій емітентів Операційного департаменту Центрального депозитарію за тел. (044) 591-04-20.

 

Порядок укладення Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів шляхом приєднання:

Укладення Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів відбувається шляхом приєднання емітента до запропонованих Центральним депозитарієм Умов Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів (далі Умови Додаткової угоди), текст яких оприлюднено на офіційному веб-сайті Центрального депозитарію.

Для приєднання до Умов Додаткової угоди емітент направляє на адресу Центрального депозитарію Заяву про приєднання до Умов Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів.

 

Порядок оформлення Заяви про приєднання до Умов Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів:

1.    Заповнити електронну форму для формування Заяви про приєднання до Умов Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів:

Внесення змін до Умов Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів щодо виплати доходів/сум погашення грошовими коштами

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку рішенням №391 від 12.04.2016, яке набуло чинності 27.05.2016 року, затвердила Порядок виплати акціонерним товариствам дивідендів. Окрім того, рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №390 від 12.04.2016 року, що набуло чинності 27.05.2016 року, внесено зміни до Положення про провадження депозитарної діяльності №735, якими передбачено, що порядок виплати дивідендів через депозитарну систему України визначається Комісією.

Емітентам, що уклали Додаткову угоду до набрання чинності цим рішенням, необхідно здійснити дії щодо приведення Додаткових угод у відповідність до цього рішення. Зміни вносяться шляхом укладення відповідної Додаткової угоди.

Угода про внесення змін до Умов Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів

Заява про приєднання до Угоди про внесення змін до Умов Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів

2.    Після заповнення полів електронної форми заяви про приєднання до Умов Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів необхідно її роздрукувати у двох примірниках на офіційному бланку емітента, підписати уповноваженою особою емітента та скріпити печаткою емітента.

3.    Підписану і скріплену печаткою емітента Заяву про приєднання до Умов Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів у двох примірниках необхідно надіслати на поштову адресу Центрального депозитарію (04071, Нижній Вал 17/8, м.Київ (Операційний департамент) або надати до Центрального депозитарію особисто. Крім того, якщо підписант є особою, яка не має права діяти від імені юридичної особи без довіреності разом із Заявою про приєднання до Умов Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів, необхідно надати до Центрального депозитарію документи, що підтверджує повноваження особи, яка підписала Заяву про приєднання до Умов Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів (наприклад: копія довіреності, ухвали суду та ін.).

Другий примірник Заяви про приєднання до Умов Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів з відміткою Центрального депозитарію про її отримання буде повернуто на адресу емітента або надано Центральним депозитарієм особисто уповноваженому представнику емітента.

Додаткова угода до Договору обслуговування випусків цінних паперів набирає чинності з дня отримання Центральним депозитарієм Заяви про приєднання до цих Умов, підписаної уповноваженим представником Емітента та скріпленої печаткою Емітента.

 

Емітенти, що уклали Договір про обслуговування випусків цінних паперів у формі єдиного документа, Додаткову угоду до вказаного договору укладають у формі єдиного документа.

Порядок оформлення Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів у формі єдиного документа

1.    Для укладення Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів у формі єдиного документа емітенту необхідно надіслати Заявку. Заявкою вважається повідомлення, надіслане на електронну адресу Центрального депозитарію This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , що містить наступну інформацію про емітента:

 • повне найменування
 • код за ЄДРПОУ
 • місцезнаходження
 • посада уповноваженої особи (тобто особи, що підписуватиме Додаткову угоду до  Договору)
 • П.І.Б. (повністю) уповноваженої особи
 • назва та реквізити (дата і номер) документу на підставі якого діє уповноважена особа (наприклад статут, довіреність та ін.)
 • реквізити поточного рахунку (№ рахунку, найменування банку, код банку (МФО))
 • відомості про контактну особу (особа, що заповнює заявку) - П.І.Б. Контактної особи, а також її електронна адреса та номер телефону)

 

Інститутам спільного інвестування необхідно повідомити додаткові реквізити, а саме:

 • Повне найменування компанії з управління активами
 • Місцезнаходження компанії з управління активами
 • Реквізити грошового рахунку компанії з управління активами (№ рахунку, найменування банку, код банку (МФО)
 • Реквізити ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами): серія, номер, дата видачі, строк дії
 • Повне найменування ІСІ
 • Код за ЄДРІСІ
 • Реквізити грошового рахунку ІСІ
 • спосіб одержання проектів Додаткової угоди (особисто, засобами поштового зв’язку)
 • поштова адреса (вказується у випадку обрання способу одержання проектів Додаткової угоди - засобами поштового зв’язку)

 

2.    У випадку наявності у заявці некоректних відомостей про емітента, останнього буде про це сповіщено засобами зв’язку, вказаними у заявці.

3.    Емітент отримує для підписання Додаткову угоду до Договору відповідно до обраного у заявці способу. У випадку обрання способу одержання Додаткової угоди особисто, емітента буде сповіщено про готовність для підписання Додаткової угоди до Договору засобами зв’язку, вказаними у заявці.

4.    Емітент повертає підписані та скріплені його печаткою примірники Додаткової угоди до Договору на поштову адресу Центрального депозитарію (04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8 (Операційний департамент)) або надає особисто.

З питань оформлення Договорів обслуговування випусків цінних паперів необхідно звертатись до співробітниів Відділу договірної роботи за номером телефону:

(044) 591-04-35
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .