Головна Кодифікація
Кодифікація цінних паперів Друк
 

Шановні відвідувачі!

Кодифікаціїя цінних паперів

Відповідно до статті 4 Закону України «Про депозитарну систему України» «система депозитарного обліку цінних паперів - сукупність інформації, записів про емісійні цінні папери (вид із зазначенням типу, номінальна вартість і кількість, обмеження обігу тощо) на рахунках у цінних паперах власників таких рахунків, про емітентів, власників цінних паперів, що мають права за цінними паперами та права на цінні папери, обмежень прав на цінні папери, уповноважених ними осіб, управителів, заставодержателів, інших осіб, наділених відповідними правами щодо цінних паперів, яка містить дані, що дають змогу ідентифікувати емісійні цінні папери і зазначених осіб, реєстр кодів цінних паперів (міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів), а також інша передбачена законодавством інформація (далі - система депозитарного обліку)».

Пунктом 8 статті 9 Розділу ІІ цього Закону до виключної компетенції Центрального депозитарію належить, в тому числі «здійснення нумерації (кодифікації) цінних паперів відповідно до міжнародних норм, ведення реєстру кодів цінних паперів (міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів)».

Відповідно до пункту 1 розділу І Положення Про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013  № 735 (далі – Положення), «Центральний депозитарій, депозитарні установи здійснюють депозитарну діяльність лише стосовно емісійних цінних паперів, яким призначений міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (далі - код цінних паперів)».

Згідно з цим Положенням та Правилами Центрального депозитарію (далі – Правила), що зареєстровані рішенням НКЦПФР від 01.10.13 №2092, здійснення нумерації (кодифікації) цінних паперів відповідно до міжнародних норм та ведення реєстру кодів цінних паперів віднесено до функцій Центрального депозитарію, що він виконує для здійснення депозитарної діяльності.

Пунктом 1.3. Правил встановлено, що «кодифікація здійснюється за умови наявності всієї інформації, яка необхідна для внесення до бази даних реєстру кодів цінних паперів та інших фінансових інструментів (далі – Реєстр кодів).

Інформація, що необхідна для кодифікації, надходить до Центрального депозитарію згідно з вимогами Регламенту. Відповідальність за достовірність інформації несе заявник.

Інформація, що необхідна для здійснення обліку зобов’язань емітента за цінними паперами власних випусків емітента (прав за цінними паперами) вноситься до Реєстру кодів стосовно кожного випуску цінних паперів на підставі депонування глобального/тимчасового глобального сертифіката шляхом внесення прав за цінними паперами, що зазначені у документах, наданих емітентом для депонування глобального/тимчасового глобального сертифікату, до відповідного розділу Реєстру кодів у розрізі міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів.

Кодифікація здійснюється шляхом внесення відповідної інформації до Реєстру кодів, обробки цієї інформації за допомогою спеціальних програмних засобів та призначення відповідних кодів.

Кодифікація відбувається у технологічно обґрунтовані строки, але не довше ніж протягом двох робочих днів з дня отримання Центральним депозитарієм необхідної інформації та оплати послуг Центрального депозитарію за кодифікацію.

На підтвердження здійснення кодифікації заявникові надається виписка з Реєстру кодів. Разом з цим надаються оригінал рахунку-фактури та акт прийому-здачі виконаних робіт. Документи надаються тільки поштою простим листом за адресою, що вказана в анкеті рахунку цінних паперів. З будь-яких питань, будь-ласка, звертайтесь за адресою kodif_dep@csd.ua

 

 

(044) 363-04-00