Головна Кодифікація
Кодифікація цінних паперів Друк
 

Шановні відвідувачі!

Кодифікаціїя цінних паперів

Відповідно до статті 4 Закону України «Про депозитарну систему України» «система депозитарного обліку цінних паперів (далі - система депозитарного обліку) - сукупність інформації, записів про емісійні цінні папери (вид із зазначенням типу, номінальна вартість і кількість, реєстр кодів цінних паперів (міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів), обмеження обігу тощо) на рахунках у цінних паперах власників таких рахунків; інформації про емітентів; про власників цінних паперів, які мають права за цінними паперами та права на цінні папери; про обмеження прав на цінні папери та прав за цінними паперами; про осіб, уповноважених власниками цінних паперів (управителів, заставодержателів, інших осіб, наділених відповідними правами щодо цінних паперів); про номінальних утримувачів; інші дані, що дають змогу ідентифікувати емісійні цінні папери і зазначених осіб; інша передбачена законодавством інформація.

Пунктом 8 статті 9 Розділу ІІ цього Закону до виключної компетенції Центрального депозитарію належить, в тому числі «присвоєння коду цінних паперів відповідно до міжнародних норм, ведення реєстру кодів цінних паперів (міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів (ISIN))».

Відповідно до пункту 1 розділу ІІ Положення Про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013  № 735 (далі – Положення), «Центральний депозитарій, депозитарні установи здійснюють депозитарну діяльність лише стосовно емісійних цінних паперів, яким призначений міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (ISIN) (далі - код цінних паперів)».

Згідно з цим Положенням та Правилами Центрального депозитарію (далі – Правила), що зареєстровані рішенням НКЦПФР 24.12.2021р. № 1270, здійснення нумерації (кодифікації) цінних паперів відповідно до міжнародних норм та ведення реєстру кодів цінних паперів віднесено до функцій Центрального депозитарію, що він виконує для здійснення депозитарної діяльності.

Відповідно до п.п.2.1 п. 2 Розділу ІІ Правил встановлено, що «Присвоєння коду цінних паперів здійснюється за умови наявності всієї інформації, яка необхідна для внесення до бази даних реєстру кодів цінних паперів та інших фінансових інструментів (далі - Реєстр кодів)».

Інформація, що необхідна для кодифікації, надходить до Центрального депозитарію згідно з вимогами Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних папаерів. Відповідальність за достовірність інформації несе заявник.

Інформація, що необхідна для здійснення обліку зобов’язань емітента за цінними паперами власних випусків емітента (прав за цінними паперами) вноситься до реєстру кодів стосовно кожного випуску цінних паперів на підставі депонування глобального/тимчасового глобального сертифіката шляхом внесення прав за цінними паперами, що зазначені у документах, наданих емітентом для депонування глобального/тимчасового глобального сертифікату, до відповідного розділу реєстру кодів у розрізі міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів.

Кодифікація здійснюється шляхом внесення відповідної інформації до реєстру кодів, обробки цієї інформації за допомогою спеціальних програмних засобів та призначення відповідних кодів.

Кодифікація відбувається у технологічно обґрунтовані строки, але не довше ніж протягом двох робочих днів з дня отримання Центральним депозитарієм необхідної інформації та оплати послуг Центрального депозитарію за кодифікацію.

На підтвердження здійснення кодифікації заявникові надається виписка з рєстру кодів цінних паперів. З будь-яких питань, будь-ласка, звертайтесь за адресою kodif_dep@csd.ua
 

 

(044) 363-04-00