Головна Емітентам Формування реєстрів власників іменних ЦП
Формування реєстрів власників іменних цінних паперів Друк

У зв’язку з набранням чинності 01 вересня 2014 року нової редакції Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів (далі – Регламент) звертаємо Вашу увагу, що Розпорядження на складання реєстру/переліку власників іменних цінних паперів обов’язково має містити одну з підстав для складання реєстру/переліку власників іменних цінних паперів, які зазначені у п.2.3.5 Регламенту.

Якщо у розпорядженні на складання реєстру/переліку власників іменних цінних паперів зазначена підстава «в інших випадках, які передбачені законодавством України», така підстава має містити посилання на відповідну норму законодавства, якою у такому конкретному випадку передбачено складання реєстру/переліку власників іменних цінних паперів.

Звертаємо увагу, що згідно п.15 розділу VI Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 735 від 23.04.13 Центральний депозитарій має право відмовити в узятті до виконання розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів, переліку власників іменних цінних паперів, переліку акціонерів тощо або розпорядження про забезпечення письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства, якщо зазначена у розпорядженні підстава для складання реєстру власників іменних цінних паперів не передбачена законодавством та/або Регламентом.

 

Реєстр власників іменних цінних паперів складається Національним депозитарієм, на підставі відповідних розпоряджень на складання реєстру власників іменних цінних паперів, переліку власників іменних цінних паперів, переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями / доходу за цінними паперами, або розпоряджень про забезпечення письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів має бути засвідчене підписом розпорядника рахунку у цінних паперах емітента та печаткою емітента або керуючого рахунком у цінних паперах емітента. У разі подання розпорядження депозитарною установою, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, розпорядження має бути засвідчене розпорядником рахунку у цінних паперах цієї депозитарної установи в Центральному депозитарії та печаткою депозитарної установи.

Центральний депозитарій складає реєстр власників іменних цінних паперів на підставі інформації, отриманої від депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів, яка формується ними відповідно до записів на рахунках у цінних паперах їх депонентів, клієнтів станом на 24 годину дня дати обліку, та записів на рахунку у цінних паперах емітента станом на 24 годину дня дати обліку.

Якщо дата обліку є датою у майбутньому, то термін надання розпорядження Центральному депозитарію емітентом, особою, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, або акціонерами (акціонером), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій емітента, повинен бути не менше трьох робочих днів до дати обліку, на яку повинен формуватися даний реєстр.

Розпорядження на складання облікового реєстру надається Центральним депозитарієм депозитарним установам до закінчення операційного дня дати обліку, і облікові реєстри формуються депозитарними установами протягом операційного дня, наступного за датою обліку. Розпорядження на складання облікового реєстру надається Центральним депозитарієм депозитарію-кореспонденту у термін, передбачений договором про кореспондентські відносини.
Депозитарна установа має надати сформований нею обліковий реєстр Центральному депозитарію протягом операційного дня, наступного за датою обліку. Депозитарій-кореспондент здійснює надання облікових реєстрів Центральному депозитарію у термін, передбачений договором про кореспондентські відносини. Центральний депозитарій має надати емітенту або особі, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, сформований ним реєстр власників іменних цінних паперів та/або Перелік власників не пізніше двох робочих днів від дати обліку.

У випадку складання реєстру власників іменних цінних паперів за відповідним розпорядженням, у якому вказана дата обліку є вихідним, святковим, неробочим днем, розпорядження на складання облікового реєстру надається Центральним депозитарієм своїм клієнтам – депозитарним установам до закінчення операційного дня, що передує визначеній даті обліку, депозитарні установи формують облікові реєстри власників цінних паперів протягом операційного дня, наступного за датою обліку, на підставі записів на відкритих у них рахунках у цінних паперах цих власників станом на 24 годину операційного дня, що передує визначеній даті обліку, та здійснюють надання облікових реєстрів Центральному депозитарію протягом операційного дня, наступного за датою обліку.

За необхідності складання реєстру власників іменних цінних паперів та облікового реєстру на дату, яка минула, депозитарні установи та депозитарії-кореспонденти здійснюють надання облікового реєстру протягом двох робочих днів від дати отримання розпорядження від Центрального депозитарію, Центральний депозитарій – протягом трьох робочих днів від дати отримання розпорядження від емітента або особи, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів.

Сформований реєстр власників іменних цінних паперів емітента у паперовому вигляді передається:

  • рекомендованим листом на адресу, вказану у розпорядженні або у анкеті рахунку у цінних паперах емітента;
  • особисто уповноваженому представнику по пред'явленню документа, який посвідчує його особу, та довіреності;
  • службою кур’єрської доставки (емітент замовляє та оплачує послуги кур’єрської служби).

Сформований реєстр власників іменних цінних паперів емітента у електронному вигляді (формат .XLS у кодуванні win1251 чи .DBF у кодуваннях cp866, cp1125 та win1251) передається:

  • на оптичному носії даних, що виключає перезапис даних та внесення будь-яких змін у файл реєстру власників іменних цінних паперів (CD чи DVD) – особисто уповноваженому представнику із пред’явленням останнім документу, який посвідчує його особу, та довіреності або представнику служби кур’єрської доставки;
  • засобами захищеного (із використанням механізмів криптографічного перетворення: шифрування та електронного цифрового підпису) обміну даними – за умови підписання відповідної додаткової угоди до Договору про обслуговування випуску цінних паперів.

Передача реєстру власників іменних цінних паперів у електронному вигляді на CD-диску оформлюється актом приймання-передавання реєстру.

 

Відділ корпоративних дій емітентів

Обробка розпоряджень на формування реєстрів

(067) 537-93-92
(044) 591-04-20
(044) 482-52-09
(067) 537-93-92