Головна Режим роботи НДУ. Порядок та строки і терміни надання клієнтам документів, що є наслідком виконання їх розпоряджень
Режим роботи НДУ. Порядок та строки і терміни надання клієнтам документів, що є наслідком виконання їх розпоряджень Друк

 

Витяг з Правил Центрального депозитарію п.1.8. Операційний день Центрального депозитарію та строки і терміни виконання операцій

Операційний день Центрального депозитарію (далі – операційний день) – проміжок часу, протягом якого Центральним депозитарієм приймаються до виконання та виконуються (обробляються) розпорядження (запити) клієнтів.

Центральний депозитарій працює:

 • кожного робочого дня
 • у п'ятницю та передсвяткові дні
 • обідня перерва
Відділ прийому та видачі документів працює без обідньої перерви!

Для проведення Центральним депозитарієм розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на біржі, Центральний депозитарій працює з урахуванням відповідного договору з Розрахунковим центром:

Робота Центрального депозитарію в час, що перевищує регламент роботи системи електронних платежів Національного банку України, у тому числі продовження роботи Центрального депозитарію на запит клієнтів, припускається тільки для виконання тих операцій, які не потребують здійснення переказу коштів через систему електронних платежів Національного банку України цього самого банківського дня.

Інформація про екстрені зміни у режимі роботи Центрального депозитарію розміщується на веб-сайті Центрального депозитарію www.csd.ua.

Клієнти, що є учасниками СОІ, про екстрені зміни у режимі роботи повідомляються засобами СОІ шляхом направлення відповідного повідомлення.

 

 з 9:00 до 18:00
з 9:00 до 17:00
з 13:00 до 14:00

 

з 9:00 до 20:00

 

 

 

Прийом клієнтів у Центральному депозитарії проводиться:

 • кожного робочого дня
 • у п'ятницю та передсвяткові дні

з 9:00 до 18:00
з 9:00 до 17:00

Прийом вхідних документів проводиться:

 • кожного робочого дня
 • у п'ятницю та передсвяткові дні

з 9:00 до 17:30
з 9:00 до 16:30

Прийом клієнтів з питань депонування цінних паперів на пред’явника проводиться:

 • кожного робочого дня (за попереднім погодженням з відповідним підрозділом Центрального депозитарію)

з 9:30 до 12:00

Прийом та опрацювання розпоряджень (повідомлень) у формі електронного документу від клієнтів, що є учасниками СОІ, проводиться протягом операційного дня:

 • кожного робочого дня
 • у п'ятницю та передсвяткові дні

 

з 9:00 до 17:30
з 9:00 до 16:30

У разі необхідності Центральний депозитарій може продовжити операційний день за розпорядженням (запит) клієнта.

Рішення про продовження або скорочення операційного дня Центрального депозитарію приймається уповноваженою особою Центрального депозитарію.

Операційний день не продовжується у випадку необхідності оновлення (модернізації) програмно-технічного забезпечення СОІ.

Розпорядження (запит) на продовження операційного дня надається клієнтом у вигляді листа за підписом розпорядника рахунку, скріпленого печаткою клієнта.

У розпорядженні (запиті) на продовження операційного дня має бути зазначено термін продовження операційного дня. Якщо розпорядження (запит) на продовження операційного дня надійшло від емітента, додатково зазначається(-ються) код(-и) МДО та найменування депозитарної установи(депозитарних установ)-контрагента(-ів), які задіяні в проведенні операції (у разі необхідності).

Для клієнтів, що є учасниками СОІ, розпорядження (запит) на продовження операційного дня подається у формі електронного документа засобами СОІ.

Розпорядження (запит) на продовження операційного дня подають всі клієнти, які задіяні в проведенні операції.

Розпорядження (запит) на продовження операційного дня має бути надано до Центрального депозитарію не пізніше, ніж:

 
 • у робочі дні
 • у п’ятницю та у передсвяткові дні

Продовження операційного дня за розпорядженням (запитом) клієнта можливе не пізніше, ніж

до 17:00
до 16:00

до 22:00

Звітні документи по операціях з рахунком у цінних паперах у паперовому вигляді видаються клієнтам в офісі Центрального депозитарію:

 • кожного робочого дня
 • у п'ятницю та передсвяткові дні

але не раніше робочого дня, наступного за днем виконання операції.

з 9:00 до 17:30
з 9:00 до 16:30

Звітні документи по операціях з рахунками у цінних паперах надаються клієнтам способом, визначеним у договорі з клієнтом або в анкеті рахунку у цінних паперах.

Протягом місяця,
наступного за
звітним місяцем
виконання операції.

АЦСК ПАТ «НДУ» працює:

1) За телефоном:

 • кожного робочого дня
 • у п'ятницю та передсвяткові дні
 • обідня перерва

2) За електронною чергою в приміщенні ПАТ «НДУ»:

 • кожного робочого дня
 • у п'ятницю та передсвяткові дні
 • обідня перерва

 

 

з 9:00 до 18:00
з 9:00 до 17:00
з 13:00 до 14:00

 

з 9:30 до 17:00
з 9:30 до 16:30
з 13:00 до 14:00

 

 

Реєстрація розпоряджень, що надійшли від клієнтів, здійснюється Центральним депозитарієм не пізніше дня отримання такого розпорядження.

Розпорядження у формі паперового документа, отримані Центральним депозитарієм після закінчення часу прийому таких розпоряджень, можуть бути зареєстровані наступного операційного дня.

Перевірка правильності оформлення розпоряджень клієнтів та супровідних до них документів (у випадках, визначених законодавством, Правилами та/або Регламентом), наданих клієнтами до Центрального депозитарію, здійснюється не пізніше кінця робочого дня, наступного за датою їх реєстрації.

Депозитарні операції (крім депозитарної операції з відкриття рахунку в цінних паперах) виконуються Центральним депозитарієм не пізніше трьох робочих днів з дати прийняття розпорядження та/або документів, що є підставою для здійснення цих операцій, якщо у розпорядженні або у відповідному договорі не встановлений інший (пізніший) строк його виконання.

Відкриття рахунку в цінних паперах Центральним депозитарієм здійснюється після укладання відповідного договору з клієнтом на підставі наданих Центральному депозитарію документів не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття документів, передбачених Правилами ЦД, Регламентом та Положенням про СОІ для відкриття рахунку в цінних паперах, якщо інший (пізніший) строк не передбачено договором з клієнтом.

Виконання розпоряджень клієнтів (стосовно інформаційних операцій) здійснюється Центральним депозитарієм:

 • у випадку, якщо в розпорядженні клієнта міститься запит щодо інформації по рахунках в цінних паперах станом на минулу дату - протягом трьох робочих днів з дня реєстрації такого розпорядження;
 • у випадку, якщо в розпорядженні клієнта міститься запит щодо інформації по рахунках в цінних паперах станом на майбутню дату - протягом трьох робочих днів з дня настання дати обліку.

Звітні документи, що є наслідками виконання розпоряджень клієнтів, надаються у спосіб, визначений клієнтом з урахуванням вимог, визначених цими Правилами, Регламентом та Положенням про СОІ:

 • засобами СОІ
 • особисто представнику клієнта
 • кур’єрською службою (за домовленістю)
 • поштою
 • попередньо по факсу (у випадках, визначених Правилами ЦД та Регламентом).

Надання звітних документів по операціях з рахунками у цінних паперах для клієнтів, що надали відповідне розпорядження у формі електронного документа, здійснюється засобами СОІ шляхом направлення відповідного електронного документа, якщо інше не встановлено розпорядженням клієнта. Строк надання залежить від термінів та технології проведення операцій з використанням засобів СОІ.

Видача звітних документів за результатами проведення депозитарних операцій у Центральному депозитарії особисто представнику клієнта здійснюється лише розпоряднику рахунку клієнта, строк/термін дії повноважень якого не закінчились, або представнику клієнта, які надали до Центрального депозитарію відповідні довіреності (за визначеною Регламентом формою) та пред’явили документ, який посвідчує особу.

У випадку дострокового закінчення повноважень представника клієнта, клієнт зобов'язаний до дати закінчення повноважень представника клієнта повідомити Центральний депозитарій письмово про скасування довіреності на свого представника із зазначенням дати припинення повноважень представника клієнта. Повноваження представника діють до моменту отримання Центральним депозитарієм письмового повідомлення клієнта про скасування відповідної довіреності.

Для одержання документів (договорів, додаткових угод, довідок, актів тощо) уповноважений представник клієнта повинен заповнити відповідну заяву за визначеною Регламентом формою) .
Видача реєстру власників іменних цінних паперів, складеного Центральним депозитарієм, та інформаційних довідок, складених на підставі реєстру власників іменних цінних паперів, здійснюється в порядку та строки, визначені Правилами ЦД.