Емітентам

Essential SSL
Головна Емітентам Послуги Порядок проведення депозитарних операцій за розпорядженнями емітентів
Порядок проведення депозитарних операцій за розпорядженнями емітентів Друк

 

Регламент провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів

Правила ЦД та Регламенти (у т.ч. зразки Додатків до Регламенту для Емітентів та Депозитарних установ)

 

Адміністративні операції Пункт  2.1. Розділу ІІ
Відкриття рахунку у цінних паперах емітенту п.2.1.1.
Відкриття рахунку у цінних паперах пайовому інвестиційному фонду (далі – ПІФ) п.2.1.2.
Відкриття рахунку у цінних паперах корпоративному інвестиційному фонду (далі – КІФ), що знаходиться на стадії створення та внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах КІФ після його державної реєстрації п.2.1.3.
Відкриття рахунку у цінних паперах акціонерному товариству, що знаходиться на стадії створення п.2.1.4.
Призначення керуючого рахунком у цінних паперах п.2.1.5.
Призначення керуючим рахунком Фонду державного майна України (далі - ФДМ) або регіонального відділення ФДМ п.2.1.6.
Внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах п.2.1.7.
Внесення змін до анкети керуючого рахунком п.2.1.8.
Припинення повноважень керуючого рахунком в цінних паперах п.2.1.9.
Внесення інформації про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів п.2.1.10.
Заміна особи, визначеної для надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів п.2.1.11.
Порядок та підстави для закриття рахунку у цінних паперах емітента п.2.1.12.
Відкриття рахунку в цінних паперах міжнародній фінансовій організації п.2.1.13.1.
Призначення керуючого рахунком у цінних паперах міжнародної фінансової організації п.2.1.13.2.

 

 

Облікові операції Пункт  2.2. Розділу ІІ
Зарахування цінних паперів на рахунок у цінних паперах емітента внаслідок депонування глобального або тимчасового глобального сертифікату п.2.2.1.
Зарахування цінних паперів внаслідок заміни глобального сертифіката на новий глобальний сертифікат у випадках реєстрації випуску цінних паперів ІСІ п.2.2.2.
Депонування глобального сертифікату внаслідок заміни глобального та/або тимчасового глобального сертифікату на новий глобальний сертифікат при отриманні нового свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів п.2.2.3.
Переоформлення глобального сертифіката у разі внесення змін до проспекту емісії цінних паперів або зміни реквізитів емітента п.2.2.4.
Списання цінних паперів внаслідок заміни глобального(-их) та/або тимчасового глобального сертифікату на новий глобальний сертифікат при умові, якщо кількість цінних паперів нового випуску менше кількості цінних паперів попереднього випуску п.2.2.5.
Обслуговування погашення випуску цінних паперів емітента п.2.2.6.
Погашення глобального/тимчасового глобального сертифікату внаслідок того, що випуск цінних паперів визнано таким, що не відбувся п.2.2.7.
Переказ цінних паперів з рахунку у цінних паперах емітента на рахунок в цінних паперах депозитарної установи/депозитаріюкореспондента при розміщенні поза біржею п.2.2.8.
Операції розміщення цінних паперів на фондовій біржі

п.2.2.9.,

п.4.2 Розділу ІІІ

Обслуговування викупу цінних паперів емітентом у власників поза біржою п.2.2.10.
Переказ раніше викуплених цінних паперів з рахунку емітента на рахунки власників п.2.2.11.
Переказ сертифікатів фонду операцій з нерухомістю (далі-ФОН) з рахунку у цінних паперах емітента на рахунок у цінних паперах депозитарної установи, обраної емітентом / переказ цінних паперів з рахунку у цінних паперах емітента на рахунок у цінних паперах депозитарної установи, в якої відкритий рахунок андерайтера п.2.2.12.
Деномінація випуску цінних паперів. Зміна номінальної вартості цінних паперів, що не пов’язана з деномінацією п.2.2.13
Збільшення/зменшення статутного капіталу емітента шляхом збільшення/зменшення номінальної вартості акцій п.2.2.13.1
Деномінація (дроблення/консолідація) випуску цінних паперів емітента п.2.2.13.2.
Операція списання цінних паперів з рахунку емітента п.2.2.14.
Операції, пов’язані з конвертацією акцій емітента п.2.2.15.
Конвертація акцій акціонерного товариства - емітента, що припиняється при його реорганізації шляхом злиття, в акції товариства-правонаступника, що створюється п.2.2.15.1.
Конвертація акцій акціонерного товариства - емітента, що припиняється при його реорганізації шляхом приєднання до іншого акціонерного товариства, в акції цього товаристваправонаступника п.2.2.15.2.
Конвертація акцій акціонерного товариства - емітента, що припиняється при його реорганізації шляхом поділу, в акції створюваних товариств-правонаступників п.2.2.15.3.
Конвертація акцій акціонерного товариства - емітента при його реорганізації шляхом виділу в акції цього акціонерного товариства та акціонерного(-их) товариства(-ств), що виділилося(-ися) п.2.2.15.4.
Переведення випуску цінних паперів емітента документарної форми існування в бездокументарну форму існування Посилання
Повернення на рахунок емітента несплачених/помилково переказаних цінних паперів п.2.2.17.
Обслуговування операцій емітента, пов'язаних з наданням викуплених емітентом цінних паперів власного випуску у заставу п.2.2.18.
Обслуговування операцій емітента з виплати доходів/сум погашення грошовими коштами (глобальний сертифікат випуску цінних паперів депоновано в Центральному депозитарії) п.2.2.20.
Конвертація цінних паперів інституту спільного інвестування п.2.2.21.
Створення акціонерного товариства внаслідок припинення підприємницького товариства шляхом перетворення. п.2.2.22.
Операція щодо обмеження/зняття обмеження здійснення облікових операцій з цінними паперами пайового та корпоративного інвестиційних фондів при прийнятті рішення про його ліквідацію/скасування рішення про його ліквідацію п.2.2.23.
Конвертація облігацій п.2.2.24.
Безумовна операція переказу цінних паперів на рахунок у цінних паперах емітента з рахунку у цінних паперах депозитарної установи/зберігача, що припинила(-в) провадження депозитарної діяльності п.2.2.25.
Обов’язковий продаж простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, відповідно до статті 652 Закону України «Про акціонерні товариства» п.2.2.26.

 

 

Інформаційні операції Пункт  2.3. Розділу ІІ
Надання довідки про стан рахунку у цінних паперах емітента п.2.3.1.
Надання довідки про операції з цінними паперами на рахунку емітента за період п.2.3.2.
Надання довідки про депозитарій, з яким емітент уклав договір про обслуговування випусків цінних паперів п.2.3.3.
Надання довідки про укладання договору про обслуговування випусків цінних паперів і оформлення глобального сертифіката п.2.3.4.
Надання реєстру власників іменних цінних паперів п.2.3.5.
Надання переліку акціонерів п.2.3.6.
Надання інформаційної довідки про акціонерів, які є власниками 5 (10) і більше відсотків від статутного капіталу емітента на підставі реєстру власників іменних цінних паперів п.2.3.7.
Надання інформаційної довідки про наявність/відсутність державної частки в статутному капіталі емітента на підставі реєстру власників іменних цінних паперів п.2.3.8.
Надання інформаційної довідки про акціонерів-нерезидентів із зазначенням кількості акцій, якими вони володіють, на підставі реєстру власників іменних цінних паперів п.2.3.9.
Надання інформаційної довідки про акціонерів-юридичних осіб та загальної кількості фізичних осіб із зазначенням кількості акцій, якими вони володіють, на підставі реєстру власників іменних цінних паперів п.2.3.10.
Надання інформаційної довідки про укладання договору про обслуговування випусків цінних паперів між емітентом і Центральним депозитарієм, оформлення глобального сертифікату та про наявність/відсутність державної частки в статутному капіталі, на підставі реєстру власників іменних цінних паперів п.2.3.11.
Надання інформації щодо корпоративних дій емітента п.2.3.12.
Направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему п.2.3.13.
Засвідчення звіту/довідки емітента згідно з вимогами законодавства п.2.3.14.
Засвідчення проспекту емісії акцій емітента згідно з вимогами чинного законодавства п.2.3.15.
Надання за запитом емітента довідки про те, що розміщення інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду не здійснювалося п.2.3.16.
Надання за запитом емітента довідки про те, що інвестиційні сертифікати не обліковуються на рахунках у цінних паперах в Центральному депозитарії п.2.3.17.
Надання за запитом емітента довідки про те, що емітент сертифікатів ФОН не здійснював розміщення сертифікатів ФОН / здійснив розміщення сертифікатів ФОН в неповному обсязі п.2.3.18.

 

 

Порядок відміни виконання розпорядження клієнтом Центрального депозитарію РОЗДІЛ  2.4. та п.1.6. Правил ЦД