Порядок проведення депозитарних операцій за розпорядженнями емітентів Друк

 

Регламент провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів

Правила ЦД та Регламенти (у т.ч. зразки Додатків до Регламенту для Емітентів та Депозитарних установ)

 

Адміністративні операції:

- Відкриття рахунку у цінних паперах емітенту (див. Розділ ІІ п.2.1.1. Регламенту)

- Відкриття рахунку у цінних паперах пайовому інвестиційному фонду (див. Розділ ІІ п.2.1.2. Регламенту)

- Відкриття рахунку у цінних паперах корпоративному інвестиційному фонду (див. Розділ ІІ п.2.1.3. Регламенту)

- Відкриття рахунку у цінних паперах акціонерному товариству у стадії створення (див. Розділ ІІ п.2.1.4. Регламенту)

- Призначення керуючого рахунком у цінних паперах (див. Розділ ІІ п.2.1.5. Регламенту)

- Призначення керуючим рахунком Фонду державного майна України (див. Розділ ІІ п.2.1.6. Регламенту)

- Внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах (див. Розділ ІІ п.2.1.7. Регламенту)

- Внесення змін до анкети керуючого рахунком (див. Розділ ІІ п.2.1.8. Регламенту)

- Припинення повноважень керуючого рахунком в цінних паперах (див. Розділ ІІ п.2.1.9. Регламенту)

- Внесення інформації про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (див. Розділ ІІ п.2.1.10. Регламенту)

- Заміна особи, визначеної для надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (див. Розділ ІІ п.2.1.11. Регламенту)

- Оновлення інформації щодо ідентифікації юридичної особи емітента (див. Розділ ІІ п.2.1.12. Регламенту)

- Порядок та підстави для закриття рахунку у цінних паперах емітента (див. Розділ ІІ п.2.1.13. Регламенту)

 

Облікові операції:

- Зарахування цінних паперів на рахунок у цінних паперах емітента внаслідок депонування глобального або тимчасового глобального сертифікату (див. Розділ ІІ п.2.2.1. Регламенту)

- Зарахування цінних паперів внаслідок заміни глобального сертифіката на новий глобальний сертифікат у випадках реєстрації випуску цінних паперів ІСІ (див. Розділ ІІ п.2.2.2. Регламенту)

- Депонування глобального сертифікату внаслідок заміни глобального та/або тимчасового глобального сертифікату на новий глобальний сертифікат при отриманні нового свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів (див. Розділ ІІ п.2.2.3. Регламенту)

- Переоформлення глобального сертифіката у разі внесення змін до проспекту емісії цінних паперів або зміни реквізитів емітента (див. Розділ ІІ п.2.2.4. Регламенту)

- Списання цінних паперів внаслідок заміни глобального(-их) та/або тимчасового глобального сертифікату на новий глобальний сертифікат при умові, якщо кількість цінних паперів нового випуску менше кількості цінних паперів попереднього випуску (див. Розділ ІІ п.2.2.5. Регламенту)

- Обслуговування погашення випуску цінних паперів емітента (див. Розділ ІІ п.2.2.6. Регламенту)

- Погашення глобального/тимчасового глобального сертифікату внаслідок того, що випуск цінних паперів визнано таким, що не відбувся (див. Розділ ІІ п.2.2.7. Регламенту)

- Переказ цінних паперів з рахунку у цінних паперах емітента на рахунок в цінних паперах депозитарної установи/депозитарію-кореспондента при розміщенні поза біржею (див. Розділ ІІ п.2.2.8. Регламенту)

- Операції розміщення цінних паперів на фондовій біржі (див. Розділ ІІ п.2.2.9. та Розділ ІІІ п.4 Регламенту)

- Обслуговування викупу цінних паперів емітентом у власників поза біржею (див. Розділ ІІ п.2.2.10. Регламенту)

- Переказ раніше викуплених цінних паперів з рахунку емітента на рахунки власників (див. Розділ ІІ п.2.2.11. Регламенту)

- Переказ сертифікатів фонду операцій з нерухомістю (див. Розділ ІІ п.2.2.12. Регламенту)

- Деномінація випуску цінних паперів. Зміна номінальної вартості цінних паперів, що не пов’язана з деномінацією:

     - Збільшення/зменшення статутного капіталу емітента шляхом збільшення/зменшення номінальної вартості акцій (див.                Розділ ІІ п.2.2.13.1. Регламенту)

     - Деномінація (дроблення/консолідація) випуску цінних паперів емітента (див. Розділ ІІ п.2.2.13.2. Регламенту)

- Операція списання цінних паперів з рахунку емітента (див. Розділ ІІ п.2.2.14. Регламенту)

- Операції, пов’язані з конвертацією акцій емітента:

     - Конвертація акцій акціонерного товариства - емітента, що припиняється при його реорганізації шляхом злиття, в акції               товариства-правонаступника, що створюється (див. Розділ ІІ п.2.2.15.1. Регламенту)

     - Конвертація акцій акціонерного товариства - емітента, що припиняється при його реорганізації шляхом приєднання до              іншого акціонерного товариства, в акції цього товариства-правонаступника (див. Розділ ІІ п.2.2.15.2. Регламенту)

     - Конвертація акцій акціонерного товариства - емітента, що припиняється при його реорганізації шляхом поділу, в акції              створюваних товариств-правонаступників (див. Розділ ІІ п.2.2.15.3. Регламенту)

     - Конвертація акцій акціонерного товариства - емітента при його реорганізації шляхом виділу в акції цього акціонерного              товариства та акціонерного(-их) товариства(-ств), що виділилося(-ися) (див. Розділ ІІ п.2.2.15.4. Регламенту)

- Переведення випуску цінних паперів емітента документарної форми існування в бездокументарну форму існування (див. пункт меню «Дематеріалізація»)

- Повернення на рахунок емітента несплачених/помилково переказаних цінних паперів (див. Розділ ІІ п.2.2.17. Регламенту)

- Обслуговування операцій емітента, пов'язаних з наданням викуплених емітентом цінних паперів власного випуску у заставу (див. Розділ ІІ п.2.2.18. Регламенту)

- Безумовна операція щодо обмеження/зняття обмеження на здійснення операцій з цінними паперами окремого випуску (див. Розділ ІІ п.2.2.19. Регламенту)

- Обслуговування операцій емітента з виплати доходів/сум погашення грошовими коштами (див. Розділ ІІ п.2.2.20. Регламенту)

- Конвертація цінних паперів інституту спільного інвестування (див. Розділ ІІ п.2.2.21. Регламенту)

- Створення акціонерного товариства внаслідок припинення підприємницького товариства шляхом перетворення (див. Розділ ІІ п.2.2.22. Регламенту)

- Операція щодо обмеження/зняття обмеження здійснення облікових операцій з цінними паперами пайового та корпоративного інвестиційних фондів при прийнятті рішення про його ліквідацію/скасування рішення про його ліквідацію (див. Розділ ІІ п.2.2.23. Регламенту)

 

Інформаційні операції:

- надання довідки про стан рахунку у цінних паперах емітента (див. Розділ ІІ п.2.3.1. Регламенту)

- надання довідки про операції з цінними паперами на рахунку емітента за період (див. Розділ ІІ п.2.3.2. Регламенту)

- надання довідки про незавершені операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах емітента (див. Розділ ІІ п.2.3.3. Регламенту)

- надання довідки про депозитарій, з яким емітент уклав договір про обслуговування випусків цінних паперів (див. Розділ ІІ п.2.3.3. Регламенту)

- надання довідки про укладання договору про обслуговування випусків цінних паперів і оформлення глобального сертифіката (див. Розділ ІІ п.2.3.4. Регламенту)

- надання реєстру власників іменних цінних паперів (див. Розділ ІІ п.2.3.5. Регламенту)

- надання переліку акціонерів (див. Розділ ІІ п.2.3.6. Регламенту) 

- надання інформаційної довідки про акціонерів, які є власниками 10 і більше відсотків від статутного капіталу емітента на підставі реєстру власників іменних цінних паперів (див. Розділ ІІ п.2.3.7. Регламенту)

- надання інформаційної довідки про наявність/відсутність державної частки в статутному капіталі емітента на підставі реєстру власників іменних цінних паперів (див. Розділ ІІ п.2.3.8. Регламенту)

- надання інформаційної довідки про акціонерів-нерезидентів із зазначенням кількості акцій, якими вони володіють, на підставі реєстру власників іменних цінних паперів (див. Розділ ІІ п.2.3.9. Регламенту)

- надання інформаційної довідки про акціонерів-юридичних осіб та загальної кількості фізичних осіб із зазначенням кількості акцій, якими вони володіють, на підставі реєстру власників іменних цінних паперів (див. Розділ ІІ п.2.3.10. Регламенту)

- надання інформаційної довідки про укладання договору про обслуговування випусків цінних паперів між емітентом і Центральним депозитарієм, оформлення глобального сертифікату та про наявність/відсутність державної частки в статутному капіталі, на підставі реєстру власників іменних цінних паперів (див. Розділ ІІ п.2.3.11. Регламенту)

- надання інформації щодо корпоративних дій емітента (див. Розділ ІІ п.2.3.12. Регламенту)

- засвідчення звіту/довідки емітента згідно з вимогами чинного законодавства (див. Розділ ІІ п.2.3.13. Регламенту)

- Засвідчення проспекту емісії акцій емітента згідно з вимогами чинного законодавства (див. Розділ ІІ п.2.3.14. Регламенту)

- Надання за запитом емітента довідки про те, що розміщення інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду не здійснювалося (див. Розділ ІІ п.2.3.15. Регламенту)

- Надання за запитом емітента довідки про те, що інвестиційні сертифікати не обліковуються на рахунках у цінних паперах в Центральному депозитарії (див. Розділ ІІ п.2.3.16. Регламенту)

- Надання за запитом емітента довідки про те, що емітент сертифікатів ФОН не здійснював розміщення сертифікатів ФОН / здійснив розміщення сертифікатів ФОН в неповному обсязі (див. Розділ ІІ п.2.3.17. Регламенту)

 

Порядок відміни виконання розпорядження емітентом/розпорядником рахунку (див. Розділ ІІ п.2.4. Регламенту)