Головна Емітентам
Порядок проведення депозитарних операцій за розпорядженнями емітентів Друк

 

Регламент провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів

Регламент провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів

Правила ЦД та Регламенти (у т.ч. зразки Додатків до Регламенту для Емітентів та Депозитарних установ)

Положення про провадження депозитарної діяльності, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 735 від 23.04.2013

 

Відкриття, ведення та закриття рахунків у цінних паперах Пункт 1. Розділу І
Відкриття рахунку у цінних паперах емітенту п.1.1.
Відкриття рахунку у цінних паперах пайовому інвестиційному фонду (далі – ПІФ) п.1.2.
Відкриття рахунку у цінних паперах корпоративному інвестиційному фонду (далі – КІФ), що знаходиться на стадії створення та внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах КІФ після його державної реєстрації п.1.3.
Відкриття рахунку у цінних паперах акціонерному товариству, що знаходиться на стадії створення п.1.4.
Призначення керуючого рахунком у цінних паперах/керуючого за випуском цінних паперів п.1.5.
Призначення керуючим рахунком Фонду державного майна України (далі - ФДМ) або регіонального відділення ФДМ п.1.6.
Внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах п.1.7.
Внесення змін до анкети керуючого рахунком/керуючого за випуском цінних паперів п.1.8.
Припинення повноважень керуючого рахунком в цінних паперах/керуючого за випуском цінних паперів п.1.9.
Внесення інформації про особу / заміна особи, що визначена на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів п.1.10.
Порядок та підстави для закриття рахунку у цінних паперах емітента п.1.11.
Відкриття рахунку в цінних паперах міжнародній фінансовій організації п.1.12.
Призначення керуючого рахунком у цінних паперах міжнародної фінансової організації п.1.12.1.
Актуалізація інформації про емітента п.1.13.
Відкриття рахунку (рахунків) у цінних паперах емітенту облігацій місцевих позик (далі - емітент ОМП) п.1.14.

 

 

Порядок проведення операцій по рахунках емітентів Пункт  3. Розділу І
Зарахування цінних паперів, облігацій місцевих позик на рахунок у цінних паперах емітента внаслідок депонування глобального або тимчасового глобального сертифікату п.3.1.
Зарахування цінних паперів внаслідок заміни глобального сертифіката на новий глобальний сертифікат у випадках реєстрації випуску цінних паперів ІСІ / прийняття рішення про збільшення кількості депозитних сертифікатів банку у випуску п.3.2.
Депонування глобального сертифікату цінних паперів, облігацій місцевих позик внаслідок заміни глобального та/або тимчасового глобального сертифікату на новий глобальний сертифікат п.3.3.
Переоформлення глобального/тимчасового глобального сертифіката/інформації про випущені депозитні сертифікати банку у разі внесення змін до проспекту емісії цінних паперів/рішення про емісію/проспекту або зміни реквізитів емітента п.3.4.
Списання цінних паперів, облігацій місцевих позик внаслідок заміни глобального(-их) та/або тимчасового глобального сертифікату на новий глобальний сертифікат при умові, якщо кількість цінних паперів нового випуску менше кількості цінних паперів попереднього випуску п.3.5.
Обслуговування погашення випуску цінних паперів, облігацій місцевих позик емітента п.3.6.
Погашення тимчасового глобального сертифікату внаслідок того, що випуск цінних паперів, випуск облігацій місцевих позик визнано таким, що не відбувся п.3.7.
Обслуговування операції розміщення цінних паперів, облігацій місцевих позик поза організованим ринком капіталу п.3.8.
Операції розміщення цінних паперів, облігацій місцевих позик на організованому ринку капіталуу

п.3.9.

Обслуговування викупу цінних паперів, облігацій місцевих позик емітентом у власників поза організованим ринком капіталу п.3.10.
Обслуговування продажу раніше викуплених цінних паперів, депозитних сертифікатів банку, які обліковуються на рахунку в цінних паперах емітента як такі, що призначаються до відчуження власникам, облігацій місцевих позик поза організованим ринком капіталу п.3.11.
Переказ сертифікатів фонду операцій з нерухомістю (далі-ФОН) з рахунку у цінних паперах емітента на рахунок у цінних паперах депозитарної установи, обраної емітентом / переказ цінних паперів з рахунку у цінних паперах емітента на рахунок у цінних паперах депозитарної установи, в якої відкритий рахунок андерайтера п.3.12.
Деномінація випуску цінних паперів. Зміна номінальної вартості цінних паперів, що не пов’язана з деномінацією п.3.13
Збільшення/зменшення статутного капіталу емітента шляхом збільшення/зменшення номінальної вартості акцій п.3.13.1
Деномінація (дроблення/консолідація) випуску цінних паперів емітента п.3.13.2.
Операції, пов’язані з конвертацією акцій емітента п.3.14.
Конвертація акцій акціонерного товариства - емітента, що припиняється при його реорганізації шляхом злиття, в акції товариства-правонаступника, що створюється п.3.14.1.
Конвертація акцій акціонерного товариства - емітента, що припиняється при його реорганізації шляхом приєднання до іншого акціонерного товариства, в акції цього товариства-правонаступника п.3.14.2.
Конвертація акцій акціонерного товариства - емітента, що припиняється при його реорганізації шляхом поділу, в акції створюваних товариств-правонаступників п.3.14.3.
Конвертація акцій акціонерного товариства - емітента при його реорганізації шляхом виділу в акції цього акціонерного товариства та акціонерного(-их) товариства(-ств), що виділилося(-ися) п.3.14.4.
Переведення випуску цінних паперів емітента, розміщених у паперовій формі існування (документарній - до набрання чинності Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»), в електронну форму існування п.3.15.
Повернення на рахунок емітента несплачених/помилково переказаних цінних паперів п.3.16.
Безумовна операція щодо обмеження/зняття обмеження на здійснення операцій з цінними паперами, облігаціями місцевих позик окремого випуску п.3.17.
Конвертація цінних паперів інституту спільного інвестування п.3.18.
Обслуговування операцій емітента з виплати доходів/сум погашення, інших передбачених законодавством виплат грошовими коштами (глобальний сертифікат випуску цінних паперів депоновано в Центральному депозитарії) п.3.19.
Створення акціонерного товариства внаслідок припинення підприємницького товариства шляхом перетворення. п.3.20.
Операція щодо обмеження/зняття обмеження здійснення облікових операцій з цінними паперами пайового та корпоративного інвестиційних фондів при прийнятті рішення про його ліквідацію/скасування рішення про його ліквідацію п.3.21.
Конвертація облігацій п.3.22.
Безумовна операція переказу цінних паперів на рахунок у цінних паперах емітента з рахунку у цінних паперах депозитарної установи/зберігача, що припинила(-в) провадження депозитарної діяльності п.3.23.
Обов’язковий продаж простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, відповідно до статті 652 Закону України «Про акціонерні товариства» п.3.24.

 

 

Порядок надання інформації за запитом емітента цінних паперів, облігацій місцевих позик Пункт  4. Розділу І
Надання довідки про стан рахунку у цінних паперах емітента п.4.1.
Надання довідки про операції з цінними паперами на рахунку емітента за період п.4.2.
Надання довідки про депозитарій, з яким емітент уклав договір про обслуговування випусків цінних паперів
п.4.3.
Надання довідки про укладання договору про обслуговування випусків цінних паперів і оформлення глобального сертифіката
п.4.4.
Надання реєстру власників іменних цінних паперів / переліку акціонерів / переліку власників
п.4.5.
Надання інформаційної довідки про власників голосуючих акцій акціонерних товариств, пакет яких становить 5 і більше відсотків акцій
п.4.6.
Надання інформаційної довідки про наявність/відсутність державної частки в статутному капіталі емітента на підставі реєстру власників іменних цінних паперів
п.4.7.
Надання інформаційної довідки про акціонерів-нерезидентів із зазначенням кількості акцій, якими вони володіють, на підставі реєстру власників іменних цінних паперів п.4.8.
Надання інформаційної довідки про акціонерів-юридичних осіб та загальної кількості фізичних осіб із зазначенням кількості акцій, якими вони володіють, на підставі реєстру власників іменних цінних паперів
п.4.9.
Надання інформаційної довідки про укладання договору про обслуговування випусків цінних паперів між емітентом і Центральним депозитарієм, оформлення глобального сертифікату та про наявність/відсутність державної частки в статутному капіталі, на підставі реєстру власників іменних цінних паперів
п.4.10.
Направлення повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему
п.4.11.
Засвідчення звіту/довідки емітента згідно з вимогами законодавства
п.4.12.
Надання депозитарій установі інформації про юридичних осіб – акціонерів, які перебувають під контролем емітента
п.4.13.
Надання за запитом емітента довідки про те, що розміщення інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду не здійснювалося
п.4.14.
Надання за запитом емітента довідки про те, що інвестиційні сертифікати не обліковуються на рахунках у цінних паперах в Центральному депозитарії
п.4.15.
Послуги акціонерам, які сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій емітентів, що обслуговуються в Центральному депозитарії
Пункт 5.
Послуги емітентам простих іменних акцій, що обслуговуються в Центральному депозитарії
Пункт 6.
 

 

CALL-ЦЕНТР консультування клієнтів

(044) 363-04-00