Головна Органам влади
До уваги органів державної влади ! Друк

До уваги органів державної влади, яким у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків необхідно отримати ту чи іншу інформацію, що міститься у системі депозитарного обліку.

  1. Інформація, яку відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» (далі – Закон) розкриває Центральний депозитарій.
  2. Інформація, яка відповідно до Закону надається депозитарною установою (стосовно власників цінних паперів).
  3. Внесення змін до системи депозитарного обліку щодо накладення арешту на цінні папери або іншого обмеження прав на цінні папери конкретного власника, що накладається за рішенням суду або уповноваженого державного органу.
  4. Інформація, що міститься в документах систем реєстрів власників іменних цінних паперів, переданих реєстраторами Центральному депозитарію.

1) Інформація, яку відповідно до Закону розкриває Центральний депозитарій.

Згідно з частиною 1 ст. 16 Закону клієнтами Центрального депозитарію є емітенти, Національний банк України, депозитарні установи, депозитарії-кореспонденти, клірингові установи, оператори організованих ринків капіталу та інвестиційні фірми.

Власники цінних паперів не є клієнтами Центрального депозитарію.

Відповідно до частини 1 ст. 24 Закону інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, є інформацією з обмеженим доступом, охороняється законом та не підлягає розголошенню, крім випадків, передбачених статтею 25 цього Закону.

Згідно з частиною 7 ст. 25 Закону Центральний депозитарій має право розкривати лише наступну інформацію, що міститься у системі депозитарного обліку:

 

- стосовно кількості цінних паперів певного випуску конкретного емітента на рахунку конкретного клієнта Центрального депозитарію станом на визначену дату,

- стосовно операцій з цінними паперами певного випуску конкретного емітента на рахунках клієнтів Центрального депозитарію за визначений період;

- стосовно переліку клієнтів Центрального депозитарію, на рахунках яких містилися цінні папери певного випуску конкретного емітента станом на визначену дату.

 

При цьому, зазначена вище інформація може розкриватись Центральним депозитарієм виключно:

  1. за рішенням суду;

2) на письмову вимогу державного органу, одержану з урахуванням вимог частини другої статті 136 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", в межах його повноважень та на підставі закону.

Частина друга статті 136 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" передбачає, що запит:

1) оформляється на бланку такого суб’єкта за встановленою формою;

2) подається за підписом керівника (заступника керівника) такого суб’єкта (у разі подання запиту приватним виконавцем або приватним нотаріусом - за підписом такого суб’єкта) або його територіального органу, скріпленим гербовою печаткою;

3) містить передбачені цим Законом підстави для отримання інформації, що становить професійну таємницю, та посилання на норми закону, відповідно до яких суб’єкт або його територіальний орган має право на отримання такої інформації.

!!!!У разі недотримання запитувачем цих вимог Центральний депозитарій відповідно до частини другої статті 136 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" має відмовити у наданні інформації на такий запит.

 

2) Інформація, яка відповідно до Закону надається депозитарною установою (стосовно власників цінних паперів та належних їм цінних паперів).

Інформація щодо права власності тих чи інших осіб на цінні папери може міститись, зокрема, в системі депозитарного обліку цінних паперів, розміщених в бездокументарній формі або переведених у таку форму шляхом дематеріалізації чи конвертації, та знерухомлених цінних паперів, яку підтримують депозитарні установи, що є клієнтами Центрального депозитарію;

Відповідно до п. 13 ч. 1 ст. 1 Закону права на цінні папери - речові права на цінні папери (право власності, інші визначені законом речові права).

Згідно з абз. 3 ч. 1 ст. 6 Закону облік прав на цінні папери конкретного власника ведеться виключно депозитарними установами, Національним банком України (прав на облігації внутрішніх державних позик України, цільові облігації внутрішніх державних позик України, казначейські зобов'язання України та облігації внутрішніх місцевих позик).

Таким чином, інформація щодо наявності у власності тих чи інших осіб цінних паперів може міститись в депозитарних(ій) установах(і), які(а) відкрили(а) рахунки у цінних паперах таким особам.

Відповідно до ч. 1 ст. 136 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" інформація, що становить професійну таємницю, надається особами, зазначеними у пунктах 1-3 частини першої статті 134 цього Закону, за відповідним рішенням суду або на письмовий запит, отриманий від:

1) відповідної юридичної чи фізичної особи, якої стосується інформація, що становить професійну таємницю, або з письмового дозволу такої особи;

2) бенефіціара щодо інформації про рахунок умовного зберігання в цінних паперах та операцій за ним;

3) обтяжувача щодо інформації про залишок цінних паперів, права на цінні папери та/або права за цінними паперами на рахунку в цінних паперах, що є предметом обтяження, про операції за рахунком у цінних паперах, обтяження, щодо яких до учасника ринків капіталу та професійного учасника організованих товарних ринків надійшли повідомлення, та щодо інших обмежень прав на цінні папери та/або прав за цінними паперами;

4) органів прокуратури України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, Антимонопольного комітету України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів - щодо рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь або за дорученням клієнта, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок цінних паперів та інших активів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунка контрагента та код контрагента професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків;

5) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, на його запит щодо наявності рахунків у цінних паперах та/або у випадках та в обсязі, визначених Угодою між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил і застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA) та іншими міжнародними договорами, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або укладеними на їх підставі міжвідомчими договорами. Порядок розкриття такої інформації встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

6) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, щодо фінансових операцій, що є об’єктом фінансового моніторингу згідно із законодавством щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також учасників зазначених операцій;

7) органів державної виконавчої служби, приватних виконавців - з питань виконання рішень судів та рішень, що підлягають примусовому виконанню відповідно до Закону України "Про виконавче провадження", - щодо рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь або за дорученням клієнта, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок цінних паперів та інших активів на рахунках професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків;

8) Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - щодо відомостей про активи, щодо яких учасником ринків капіталу та професійним учасником організованих товарних ринків проведено операції, рахунки клієнтів та про відповідні операції з активами таких клієнтів, а також іншу інформацію у випадках, встановлених законом;

9) Національного банку України - щодо відомостей про власників цінних паперів, а також іншу інформацію, передбачену законом;

10) державних нотаріальних контор, приватних нотаріусів, посадових осіб органів місцевого самоврядування, уповноважених на вчинення нотаріальних дій, іноземних консульських установ (для вчинення такими особами нотаріальних дій з охорони спадкового майна, з видачі свідоцтв про право на спадщину, про право власності на частку у спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя) - щодо наявності рахунків та залишку цінних паперів та інших активів на рахунках померлих власників таких рахунків та/або щодо наявності рахунків умовного зберігання в цінних паперах та цінних паперів на таких рахунках, призначених для перерахування померлим бенефіціарам;

11) інших професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, відповідальних осіб фінансової групи - у випадках, передбачених цим Законом та Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

12) осіб, зазначених власником рахунка у відповідному розпорядженні учасника ринків капіталу та професійного учасника організованих товарних ринків, у разі смерті такого власника рахунка - щодо наявності рахунків померлого власника та залишку цінних паперів та інших активів на рахунках.

 

3) Внесення змін до системи депозитарного обліку щодо накладення арешту на цінні папери або іншого обмеження прав на цінні папери конкретного власника, що накладається за рішенням суду або уповноваженого державного органу.

Згідно з ч. 2 статті 6 Закону внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів конкретного власника здійснюється виключно депозитарними установами на підставі рішення суду або уповноваженого законом державного органу або його посадової особи.

Відповідно до ч. 1 статті 7 Закону депозитарна установа вносить зміни до системи депозитарного обліку щодо встановлення обмеження стосовно цінних паперів конкретного власника до завершення робочого дня, коли отримано відповідне рішення, крім випадку, встановленого частиною третьою цієї статті.

Отже, накладення арешту на цінні папери або іншого обмеження прав на цінні папери конкретного власника (боржника) здійснюється депозитарною установою, що відкрила згаданому власнику рахунок, на якому обліковуються права на цінні папери, що підлягають арешту чи іншому обмеженню прав.

 

4) Інформація, що міститься в документах систем реєстрів власників іменних цінних паперів, переданих Центральному депозитарію реєстроутримувачами.

Щодо документів систем реєстрів власників іменних цінних паперів, переданих реєстраторами Центральному депозитарію, слід зазначити, що відповідно до пп. 4 та 5 розділу IV Порядку передачі інформації, що міститься у системі реєстру власників іменних цінних паперів, до системи депозитарного обліку, затвердженого рішенням НКЦПФР від 18.04.2013 № 729 (далі – Порядок), Центральний депозитарій має право надавати інформацію з реєстру власників іменних цінних паперів та/або документи системи реєстру, що були передані до Центрального депозитарію реєстратором відповідно до цього Порядку, на вимогу НКЦПФР, а інформацію, що міститься у документах систем реєстрів власників іменних цінних паперів - виключно на письмову вимогу суду.

Також, просимо звернути увагу на наступні законодавчі зміни щодо обігу та проведення операцій з цінними паперами, форма існування яких є документарною, в тому числі операцій, пов’язаних з переходом прав власності на цінні папери.

Відповідно до абз. 3 п. 9 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону іменні емісійні цінні папери, випуск яких зареєстровано до дня опублікування цього Закону, можуть існувати в документарній формі до дня набрання чинності цим Законом, тобто до 12 жовтня 2013 року.

Згідно з п. 1 розділу 2 Порядку реєстратор, який здійснює ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, має з дня набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України» вчинити визначені законодавством дії щодо закриття системи реєстру. Датою закриття реєстру є дата набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України».

Відповідно до абз. 25 п. 1 розділу 1 Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 № 1000, дата закриття реєстру – дата, починаючи з якої реєстроутримувачу забороняється вносити зміни до системи реєстру, пов'язані з переходом прав власності на цінні папери. Отже, з 12 жовтня 2013 року внесення змін до систем реєстрів власників іменних цінних паперів заборонено.

Згідно з п. 2 розділу 4 Порядку для забезпечення обліку та обігу цінних паперів у бездокументарній формі емітент, який не забезпечив переведення власного випуску (випусків) цінних паперів у бездокументарну форму існування, та якщо документи цього емітента, що містять інформацію системи реєстру, були передані реєстратором до Центрального депозитарію згідно з цим Порядком, зобов'язаний вчинити дії відповідно до законодавства щодо забезпечення обігу та обліку цінних паперів у бездокументарній формі у порядку, визначеному НКЦПФР.

Після вчинення такими емітентами та професійними учасниками фондового ринку визначених законодавством дій щодо дематеріалізації цінних паперів, проведення операцій з цінними паперами цього емітента, в тому числі операцій, пов’язаних з переходом прав власності на цінні папери, буде відновлено.