Головна Органам влади
До уваги органів державної влади ! Друк

До уваги органів державної влади, яким у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків необхідно отримати ту чи іншу інформацію, що міститься у системі депозитарного обліку.

 1. Інформація, яку відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» (далі – Закон) розкриває Центральний депозитарій.
 2. Інформація, яка відповідно до Закону надається депозитарною установою (стосовно власників цінних паперів).
 3. Внесення змін до системи депозитарного обліку щодо накладення арешту на цінні папери або іншого обмеження прав на цінні папери конкретного власника, що накладається за рішенням суду або уповноваженого державного органу.
 4. Інформація, що міститься в документах систем реєстрів власників іменних цінних паперів, переданих реєстраторами Центральному депозитарію.
   1) Інформація, яку відповідно до Закону розкриває Центральний депозитарій.

Згідно з частиною 1 ст. 16 Закону клієнтами Центрального депозитарію є емітенти, Національний банк України, депозитарні установи, депозитарії-кореспонденти, клірингові установи та Розрахунковий центр. Власники цінних паперів не є клієнтами Центрального депозитарію.

Відповідно до частини 1 ст. 24 Закону інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, є інформацією з обмеженим доступом, охороняється законом та не підлягає розголошенню, крім випадків, передбачених статтею 25 цього Закону.

Згідно з частиною 5 ст. 25 Закону Центральний депозитарій має право розкривати лише наступну інформацію, що міститься у системі депозитарного обліку:

 

   - стосовно кількості цінних паперів певного випуску конкретного емітента на рахунку конкретного клієнта Центрального депозитарію станом на визначену дату,

   - стосовно операцій з цінними паперами певного випуску конкретного емітента на рахунках клієнтів Центрального депозитарію за визначений період;

   - стосовно переліку клієнтів Центрального депозитарію, на рахунках яких містилися цінні папери певного випуску конкретного емітента станом на визначену дату.

 

При цьому, зазначена вище інформація може розкриватись Центральним депозитарієм виключно:

 1. за рішенням суду;
 2. на письмову вимогу державного органу, одержану з урахуванням вимог частини другої цієї статті, в межах його повноважень та на підставі закону.

 

Частиною другою статті 25 Закону передбачено, що письмова вимога щодо подання інформації про юридичних та фізичних осіб:

 1. оформляється на бланку цього суб'єкта встановленої форми;
 2. подається за підписом керівника (заступника керівника) цього суб'єкта або його територіального органу, що скріплений гербовою печаткою;
 3. містить передбачені цим Законом підстави для отримання інформації та посилання на норми закону, відповідно до яких суб'єкт або його територіальний орган має право на її отримання.

 

   2) Інформація, яка відповідно до Закону надається депозитарною установою (стосовно власників цінних паперів та належних їм цінних паперів).

Інформація щодо права власності тих чи інших осіб на цінні папери може міститись, зокрема, в системі депозитарного обліку цінних паперів, розміщених в бездокументарній формі або переведених у таку форму шляхом дематеріалізації чи конвертації, та знерухомлених цінних паперів, яку підтримують депозитарні установи, що є клієнтами Центрального депозитарію;

Відповідно до п. 13 ч. 1 ст. 1 Закону права на цінні папери - речові права на цінні папери (право власності, інші визначені законом речові права).

Згідно з абз. 3 ч. 1 ст. 6 Закону облік прав на цінні папери конкретного власника ведеться виключно депозитарними установами, Національним банком України (прав на облігації внутрішніх державних позик України, цільові облігації внутрішніх державних позик України, казначейські зобов'язання України та облігації внутрішніх місцевих позик).

Таким чином, інформація щодо наявності у власності тих чи інших осіб цінних паперів може міститись в депозитарних(ій) установах(і), які(а) відкрили(а) рахунки у цінних паперах таким особам.

Відповідно до ч. 1 ст. 25 Закону інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, надається депозитарними установами на письмову вимогу:

 1.    суду;
 2. органів прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції - стосовно проведення операцій на рахунках конкретної юридичної або фізичної особи за визначений період виключно в межах кримінальної або оперативно-розшукової справи;
 3. органів Антимонопольного комітету України - стосовно відомостей про власників цінних паперів, операцій на рахунках власників цінних паперів, а також про операції на рахунках емітентів цінних паперів під час розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та в інших випадках, передбачених законодавством;
 4. органів Державної податкової служби України - стосовно оподаткування операцій, проведених на рахунках конкретної юридичної або фізичної особи за визначений період;
 5. спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу - стосовно додаткових відомостей про фінансову операцію, що стала об'єктом фінансового моніторингу;
 6. органів Державної виконавчої служби - в ході здійснення ними виконавчого провадження щодо стану рахунка в цінних паперах конкретної юридичної або фізичної особи та про операції за її рахунком у цінних паперах за конкретний проміжок часу;
 7. Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) - стосовно відомостей про власників цінних паперів, їх рахунки, а також про відповідні операції з цінними паперами цих власників;
 8. Національного банку України - стосовно відомостей про власників цінних паперів, емітованих банками, а також відповідно до Закону України «Про Національний банк України» - стосовно інформації про державні цінні папери;
 9. Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у межах її повноважень відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» - стосовно відомостей про власників цінних паперів, емітованих відповідними фінансовими установами;
 10. нотаріальних контор (нотаріусів) або дипломатичних представництв та консульських установ України в іноземних державах - стосовно відомостей щодо рахунків у цінних паперах померлих власників.

 

Відповідно до ч. 2 ст. 25 Закону письмова вимога суб'єктів, зазначених у пунктах 2 - 10 частини першої цієї статті, щодо подання інформації про юридичних та фізичних осіб:

 1. оформляється на бланку цього суб'єкта встановленої форми;
 2. подається за підписом керівника (заступника керівника) цього суб'єкта або його територіального органу, що скріплений гербовою печаткою;
 3. містить передбачені цим Законом підстави для отримання інформації та посилання на норми закону, відповідно до яких суб'єкт або його територіальний орган має право на її отримання.

 

   3) Внесення змін до системи депозитарного обліку щодо накладення арешту на цінні папери або іншого обмеження прав на цінні папери конкретного власника, що накладається за рішенням суду або уповноваженого державного органу. 

Згідно з ч. 2 статті 6 Закону внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів конкретного власника здійснюється виключно депозитарними установами на підставі рішення суду або уповноваженого законом державного органу або його посадової особи.

Відповідно до ч. 1 статті 7 Закону депозитарна установа вносить зміни до системи депозитарного обліку щодо встановлення обмеження стосовно цінних паперів конкретного власника до завершення робочого дня, коли отримано відповідне рішення, крім випадку, встановленого частиною третьою цієї статті.

Отже, накладення арешту на цінні папери або іншого обмеження прав на цінні папери конкретного власника (боржника) здійснюється депозитарною установою, що відкрила згаданому власнику рахунок, на якому обліковуються права на цінні папери, що підлягають арешту чи іншому обмеженню прав.

 

   4) Інформація, що міститься в документах систем реєстрів власників іменних цінних паперів, переданих реєстраторами Центральному депозитарію. 

Щодо документів систем реєстрів власників іменних цінних паперів, переданих реєстраторами Центральному депозитарію, слід зазначити, що відповідно до пп. 4 та 5 розділу IV Порядку передачі інформації, що міститься у системі реєстру власників іменних цінних паперів, до системи депозитарного обліку, затвердженого рішенням НКЦПФР від 18.04.2013 № 729 (далі – Порядок), Центральний депозитарій має право надавати інформацію з реєстру власників іменних цінних паперів та/або документи системи реєстру, що були передані до Центрального депозитарію реєстратором відповідно до цього Порядку, на вимогу НКЦПФР, а інформацію, що міститься у документах систем реєстрів власників іменних цінних паперів - виключно на письмову вимогу суду.

Також, просимо звернути увагу на наступні законодавчі зміни щодо обігу та проведення операцій з цінними паперами, форма існування яких є документарною, в тому числі операцій, пов’язаних з переходом прав власності на цінні папери.

Відповідно до абз. 3 п. 9 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону іменні емісійні цінні папери, випуск яких зареєстровано до дня опублікування цього Закону, можуть існувати в документарній формі до дня набрання чинності цим Законом, тобто до 12 жовтня 2013 року.

Згідно з п. 1 розділу 2 Порядку реєстратор, який здійснює ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, має з дня набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України» вчинити визначені законодавством дії щодо закриття системи реєстру. Датою закриття реєстру є дата набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України».

Відповідно до абз. 25 п. 1 розділу 1 Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 № 1000, дата закриття реєстру – дата, починаючи з якої реєстроутримувачу забороняється вносити зміни до системи реєстру, пов'язані з переходом прав власності на цінні папери. Отже, з 12 жовтня 2013 року внесення змін до систем реєстрів власників іменних цінних паперів заборонено.

Згідно з п. 2 розділу 4 Порядку для забезпечення обліку та обігу цінних паперів у бездокументарній формі емітент, який не забезпечив переведення власного випуску (випусків) цінних паперів у бездокументарну форму існування, та якщо документи цього емітента, що містять інформацію системи реєстру, були передані реєстратором до Центрального депозитарію згідно з цим Порядком, зобов'язаний вчинити дії відповідно до законодавства щодо забезпечення обігу та обліку цінних паперів у бездокументарній формі у порядку, визначеному НКЦПФР.

Після вчинення такими емітентами та професійними учасниками фондового ринку визначених законодавством дій щодо дематеріалізації цінних паперів, проведення операцій з цінними паперами цього емітента, в тому числі операцій, пов’язаних з переходом прав власності на цінні папери, буде відновлено.

 

Управління правового забезпечення: