Home Numbering / LEI Information Disclosure from Securities Codes Register according to Requirements of Item 7, Article 25, Part IV of the Law of Ukraine ‘On Depositary System of Ukraine’ Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України

Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України


По запиту знайдено: 3512

Останнє оновлення: 2020-10-05 14:16:46

SEARCH:

<< Start < Prev 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 Next > End >>


№ з/пКод за ЄДРПОУ емітентів цінних паперівміжнародний ідентифікаційний номер цінних паперівНазва емітента цінних паперівПрава за цінними паперами, визначені емітентом при депонуванні глобального (тимчасового глобального) сертифіката
330143222969UA5000000258АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЕВО ІНВЕСТ"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; * на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства; * участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). * інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
330203119641UA5000000050Публічне акціонерне товариство "Менське автопідприємство 17442"Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: • участь в управлінні Товариством; • отримання дивідендів; • отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна; • отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
330325071700-23300765UA5000000092Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Західна інвестиційна група" Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд "Леоінвест"*право власності учасника на частку активів Фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *інші права, передбачені чинним законодавством України.
330425071700-23300764UA5000000100Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Західна інвестиційна група" Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд "Оптимаінвест"*право власності учасника на частку активів Фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *інші права, передбачені чинним законодавством України.
330503336166UA4000108799АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЧЕРНІВЦІГАЗ"Права акціонерів - власників простих акцій. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: * участь в управлінні Товариством; * отримання дивідендів; * отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна; * отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства. Права акціонерів - власників привілейованих акцій. У випадку прийняття Товариством рішення про розміщення привілейованих акцій кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надаватиметься однакова сукупність прав. Обсяг (у т.ч. розмір і черговість виплати дивідендів за привілейованими акціями, ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації Товариства, випадки та умови конвертації привілейованих акцій одного класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери, порядок отримання інформації) та порядок реалізації прав, які надаватимуться акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, визначатиметься у Статуті Товариства або внутрішніх документах Товариства. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій. Переважне право обов’язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. Порядок реалізації акціонером свого переважного права придбавати розміщувані Товариством прості акції визначається чинним законодавством України та Статутом Товариства.
330605395598UA4000083927АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ"Права акціонерів - власників простих акцій. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: * участь в управлінні Товариством; * отримання дивідендів; * отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна; * отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства. Права акціонерів - власників привілейованих акцій. У випадку прийняття Товариством рішення про розміщення привілейованих акцій кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надаватиметься однакова сукупність прав. Обсяг (у т.ч. розмір і черговість виплати дивідендів за привілейованими акціями, ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації Товариства, випадки та умови конвертації привілейованих акцій одного класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери, порядок отримання інформації) та порядок реалізації прав, які надаватимуться акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, визначатиметься у Статуті Товариства або внутрішніх документах Товариства. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій. Переважне право обов’язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. Порядок реалізації акціонером свого переважного права придбавати розміщувані Товариством прості акції визначається чинним законодавством України та Статутом Товариства.
330700194122UA4000086029АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ"Акціонери Товариства мають право: • Брати участь в управлінні Товариством у порядку та у спосіб, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством; • Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі оголошення їх виплати та їх виплати в порядку, строки і способом, передбаченим законодавством за цим Статутом; • Бути обраними до органів Товариства, крім випадків передбачених законом, та брати участь у діяльності органів Товариства; • Отримувати інформацію та документи щодо господарської діяльності Товариства в обсязі і в порядку, визначених законодавством України та цим статутом; • Отримувати інформацію щодо особи, на яку покладено обов’язок із складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, її місцезнаходження та режим роботи; • У випадках та порядку, визначеному законодавством України, придбавати додатково Розміщуванні акції Товариства пропорційно частці належних їм акцій у загальній кількості акцій Товариства; • У разі емісії Товариством (шляхом приватного розміщення) додаткових акцій, користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій у процесі емісії Товариством акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. • Уповноважувати третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства. • Вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів товариства. • У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або вартість частини майна Товариства, у пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій. • Продавати акції Товариства у разі прийняття Загальними зборами рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій. • Вимагати обов’язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у встановленому цим статутом та чинним законодавством випадках.
330843213399UA5000000043АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФАЙТЕР"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * участь в управлінні Товариством; * отримання дивідендів; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * отримання інформації про діяльність Товариства. Акціонери-власники акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені нормативно-правовими актами чинного законодавства України та статутом Товариства.
330940720198UA5000000209ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬПО-ФУД" (А)Власникам облігацій надаються наступні права: - здійснювати операції купівлі – продажу облігацій на вторинному ринку з урахуванням вимог чинного законодавства; - подавати Емітенту облігації для викупу та отримувати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; - отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду; - здійснювати з облігаціями інші операції, що не суперечать чинному законодавству України. Право власності на облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника в депозитарній установі. Обіг облігацій дозволяється після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України Звіту про результати емісії облігацій та видачі Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.
331033674447UAТ000000617ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЛОРЕАЛЬ-2005» (С)Власники облігацій мають такі права: - право купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства; - право подавати облігації до погашення в строки та у порядку, що встановлені рішенням про емісію; - при погашенні власникам однієї облігації серії «C» надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в житловому будинку № 3 у багатофункціональному комплексі змішаного використання з багатоквартирними житловими будинками за будівельною адресою: м. Харків, просп. Московський, 97 (3-й пусковий комплекс); - право на укладення договору бронювання на квартиру, вільну від бронювання іншими власниками, при наявності облігацій, кількість яких відповідає загальній площі цієї квартири; - право на здійснення інших операцій з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству, з урахуванням обмежень, встановлених Емітентом в умовах Рішення про емісію облігацій. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом. Особи, які є власниками облігацій, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України. Право власності на облігації виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цінних паперах, відкритий у депозитарній установі, та підтверджується випискою з цього рахунку.
331133674447UAТ000000625ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЛОРЕАЛЬ-2005» (К)Власники облігацій мають такі права: - право купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства; - право подавати облігації до погашення в строки та у порядку, що встановлені рішенням про емісію; - при погашенні власникам однієї облігації серії «К» надається право на отримання 0,01 кв.м загальної площі машино-місць 1-го (нижнього) рівня двох’ярусного підземного гаража у багатофункціональному комплексі змішаного використання з багатоквартирними житловими будинками за будівельною адресою: м. Харків, просп. Московський, 97 (5-й пусковий комплекс); - право на укладення договору бронювання на площу машино-місць 1-го (нижнього) рівня двох’ярусного підземного гаража, вільну від бронювання іншими власниками, при наявності облігацій, кількість яких відповідає загальній площі цих машино-місць; - право на здійснення інших операцій з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству, з урахуванням обмежень, встановлених Емітентом в умовах Рішення про емісію облігацій. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом. Особи, які є власниками облігацій, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України. Право власності на облігації виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цінних паперах, відкритий у депозитарній установі, та підтверджується випискою з цього рахунку.
331235290039-23200753UA4000204895Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ОТП Капітал" (Пайовий інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу "ОТП Діти")Власник інвестиційного сертифікату Фонду має право: *право власності учасника на частку активів Фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *інші права, передбачені чинним законодавством України.
3313н/дUAТ000000567АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТУМАННИЙ АЛЬБІОН"*брати участь в управлінні Товариством (шляхом голосування на Загальних зборах Товариства безпосередньо або через своїх представників, шляхом участі в діяльності наглядової ради Товариства (у разі обрання до складу наглядової ради)); *вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства; *отримувати дивіденди ( уразі прийняття рішення Загатними зборами про виплату дивідендів); *вимагати викуп акцій згідно з чинним законодавством та регламентом Товариства; * у разі ліквідації Товариства отримати частину вартості активів Товариства, пропорційно кількості акцій, що належать учаснику, у порядку визначеному чинним законодавством України; * інші права, визначені чинним законодавством України.
331443290887UA5000000324АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "МАРОНІК ІНВЕСТ"* право власності учасника на частку активів Товариства; * право на отримання грошової компенсації при ліквідації Товариства; * переважне право на придбання акцій, випущених з метою спільного інвестування; * інші права, передбачені чинним законодавством України.
3315н/дUA4000204945АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНТЕНСИВНИК"*брати участь в управлінні Товариством (шляхом голосування на Загальних зборах Товариства безпосередньо або через своїх представників, шляхом участі в діяльності наглядової ради Товариства (у разі обрання до складу наглядової ради)); *вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства; *отримувати дивіденди ( уразі прийняття рішення Загатними зборами про виплату дивідендів); *вимагати викуп акцій згідно з чинним законодавством та регламентом Товариства; * у разі ліквідації Товариства отримати частину вартості активів Товариства, пропорційно кількості акцій, що належать учаснику, у порядку визначеному чинним законодавством України; * інші права, визначені чинним законодавством України.
331632307531-23300774UA5000000019ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ПО УПРАВЛІННЮ АКТИВАМИ "КАПІТАЛ ГРУП" ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ЗАКРИТИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АСТОН"Власник інвестиційного сертифікату Фонду має право: * право власності учасника на частку активів Фонду; * право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; * право на відчуження інвестиційних сертифікатів, що належать інвесторам, іншим юридичним або фізичним особам; * право на одержання дивідендів, пропорційно кількості належних їм інвестиційних сертифікатів, в разі прийняття відповідного рішення Уповноваженим органом Компанії; * інші, передбачені Регламентом Фонду та чинним законодавством України.
331733499012-23300762UA5000000027ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ПО УПРАВЛІННЮ АКТИВАМИ "ПАРЛАМЕНТ" ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ЗАКРИТИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АЛЬФА 73"Згідно вимог чинного законодавства
3318н/дUAТ000000609АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СІТІ ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"*право на участь в управлінні Фондом; *право вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Фонду; *право на отримання дивідендів; *обиратися та бути обраними до органів управління Фонду; *у разі ліквідації Фонду отримувати кошти, або частину інших ніж кошти активів фонду, пропорційно до кількості акцій, що належать Учасникам, у порядку, визначеному НКЦПФР; *право на отримання інформації про діяльність Фонду; *переважне право на придбання акцій, випущених з метою спільного інвестування у порядку, передбаченому законодавством України; *право вимагати викупу належним їм акцій Фондом у випадках, передбачених законодавством або нормативно-правовими актами НКЦПФР; *інші права, встановлені чинним законодавством України.
3319н/дUAТ000000716АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВЕЛАР ІНВЕСТ"* право власності учасника на частку активів Товариства; * право на отримання грошової компенсації при ліквідації Товариства; * переважне право на придбання акцій, випущених з метою спільного інвестування; * інші права, передбачені чинним законодавством України.
3320н/дUAТ000000799АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОНЕСТ КАПІТАЛ"* право власності учасника на частку активів Товариства; * право на отримання грошової компенсації при ліквідації Товариства; * переважне право на придбання акцій, випущених з метою спільного інвестування; * інші права, передбачені чинним законодавством України.
3321н/дUAТ000000583АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КРАСС КАПІТАЛ"Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: - участь в управлінні Товариством; - отримання дивідендів; - у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна; - отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.
3322н/дUAТ000000591АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РЕЙНДЖЕР"Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: - участь в управлінні Товариством; - отримання дивідендів; - у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна; - отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.
3323н/дUAТ000000641Акціонерне Товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "ЗОТА Капітал"Згідно вимог чинного законодавства
332436218498UAТ000000633ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ" (А)Власникам облігацій надаються наступні права: - купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів; - отримувати номінальну вартість облігацій при їх погашенні та відсотковий дохід у терміни, встановлені рішенням про емісію облігацій; - пред’являти облігації для їх викупу Товариством; - здійснювати інші операцій, що не суперечать чинному законодавству.
332522331884UAТ000000658УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЛКА ЛТД" (С)Згідно вимог чинного законодавства

 

<< Start < Prev 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 Next > End >>