Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України


По запиту знайдено: 3295

Останнє оновлення: 2019-08-06 11:32:42

Пошук:

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>


№ з/пКод за ЄДРПОУ емітентів цінних паперівміжнародний ідентифікаційний номер цінних паперівНазва емітента цінних паперівПрава за цінними паперами, визначені емітентом при депонуванні глобального (тимчасового глобального) сертифіката
12613494943UA4000062301ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ"*брати участь в управлінні справами Товариства шляхом участі та голосування на Загальних зборах Товариства; *бути обраним до органів Товариства та обирати членів органів Товариства; *вільно розпоряджатися акціями Товариства, що належать їм; *одержувати інформацію про діяльність Товариства відповідно до чинного законодавства та Статуту; *користуватися переважним правом на придбання розміщуваних Товариством акцій та акцій, які продаються іншими акціонерами; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди); *на обов'язковий викуп акцій Товариством у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством; *отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини майна Товариства; *користуватися іншими правами, що передбачені Статутом та чинним законодавством.
12714366762UA4000062806ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНРОСТБАНК"*брати участь в управлінні Банком особисто або через своїх представників у порядку, визначеному Статутом; *пропонувати і вимагати включення питань до порядку денного загальних зборів акціонерів; *ознайомитися з будь-якими документами, що необхідні для прийняття рішення по порядку денному на загальних зборах за місцезнаходженням Банку; *брати участь у розподілі прибутку Банку та одержувати його частину (дивіденди); *отримувати інформацію про діяльність Банку. За вимогою акціонера Банк зобов?язаний надати йому для ознайомлення копії річних балансів, звіти про діяльність Товариства, протоколи загальних зборів, та інші документи Банку; *обирати та бути обраними до органів управління Банком; *розпоряджатися акціями , що їм належать, у порядку , визначеному чинним законодавством та Статутом, відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Банку; *користуватися переважним правом на придбання акцій при новій емісії в порядку та на умовах, що передбачені рішенням про випуск акцій При здійсненні додаткових випусків акцій банк забезпечує рівне переважне право всіх акціонерів придбати додатково випущені акції у кількості, пропорційній їх частці у статутному капіталі; *на надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції; *вийти в установленому порядку зі складу акціонерів Банку; *отримати у разі ліквідації, частини майна Банку або вартості частини майна, пропорційно вартості сплачених ними акцій; *бути носієм інших права, передбачених Статутом та законодавством України .
12801374010UA4000062814ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МОСТОВИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
12909306278UA4000063259ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОКСІ БАНК"*брати участь в управлінні справами Банку в порядку, визначеному в цьому Статуті та внутрішніх положеннях Банку; *брати участь у розподілі прибутку Банку та одержувати його частку (дивіденди). Право отримувати частку прибутку (дивіденди) пропорційно кількості належних їм акцій мають особи, які є акціонерами на початок строку виплати дивідендів; *отримувати повну та достовірну інформацію про діяльність Банку; *розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством України; *переважне право на придбання додатково випущених Банком акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Банку випадку приватного розміщення акцій Банку; *вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку (далі - "Загальні збори акціонерів"); *у разі ліквідації Банку отримати частину вартості його майна, пропорційну кількості належних їм акцій.
13000169816UA4000063820ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "ШАХТАР" (ДОНЕЦЬК)"*участь в управлінні Товариством; *участь у розподілі прибутку Товариства, отримання дивідендів; *отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства в порядку , передбаченому Статутом Товариства; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна; *переважне право на придбання акцій Товариства нових випусків та акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства; *інші права, передбачені чинним Законодавством та Статутом.
13113490997UA4000064513ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВАКОМПАНІЯ АСКА"*брати участь в управлінні справами Товариства шляхом участі та голосування на Загальних зборах Товариства; *бути обраним до органів Товариства та обирати членів органів Товариства; *вільно розпоряджатися акціями Товариства, що належать їм; *одержувати інформацію про діяльність Товариства відповідно до чинного законодавства та Статуту; *користуватися переважним правом на придбання розміщуваних Товариством акцій та акцій , які продаються іншими акціонерами; *брати участь в розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди); *на обов'язковий викуп акцій Товариства у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством; *отримувати, у разі ліквідації Товариства, частини його майна або вартості частини майна Товариства; *користуватися іншими правами, що передбачені Статутом та чинним законодавством України.
13233718688UA4000064554ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКОТЕХНОЛОГІЇ"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства.
13300447103UA4000064711ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕЛЬ ШОСТКА УКРАЇНА"*отримувати дивіденди з прибутків Товариства;*брати участь в управлінні Товариством та голосувати на загальних зборах відповідно до порядку , встановленого в Статуті та передбачено чинним законодавством; *одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства. Товариство забезпечує кожному Акціонеру доступ до документів, визначених чинним законодавством України, включаючи документи бухгалтерського обліку, які стосуються значних правочинів, визначених у Статуті, та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, визначені чинним законодавством а також в інших випадках, коли доступ до документів вимагається законодавством; *одержати у разі ліквідації Товариства частину його майна або частку вартості майна Товариств, пропорційну частці Акціонера у Статутному капіталі Товариства; *вільно розпоряджатися належними акціями, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування або отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства; *вийти із Товариства шляхом відчуження всіх належних йому акцій.
13437005989UA4000064752ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОГАЗОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД "ДНІПРО"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
13531927008UA4000064836ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЛАСНИЙ СЕРВІС"*участь у Загальних зборах акціонерів Товариства особисто або через свого представника шляхом видачі йому доручення, яка засвідчується у порядку, визначеному чинним законодавством; *обрання в передбаченому Статутом порядку органів управління та контролю Товариства, а також бути обраним до таких органів; *вихід з Товариства шляхом відчуження усіх належних акціонеру акцій Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України та/або цим Статутом; *участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
13635416011UA4000064919ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРДЕР"*отримувати номінальну вартість облігацій та відсотковий дохід у встановленні строки; *подавати облігації емітенту для викупу, відповідно до умов розміщення; *здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству з урахуванням умов розміщення.
13737032787UA4000065023ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ПРОМТЕХМОНТАЖ"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
13835290039UA4000065056ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ОТП КАПІТАЛ" відкритий спеціаліований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Фонд Акцій"*право власності учасника на частку активів Фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *інші права, передбачені чинним законодавством України.
13904820622UA4000065288ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "БРАТИСЛАВА"*брати участь в управлінні Товариством особисто або через представника; *отримувати дивіденди; *отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини майна Товариства; *отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства; *на першочергове придбання додатково випущених акцій Товариства; *оскаржувати рішення загальних зборів Товариства у порядку, визначеному цим Статутом та відповідно до діючого законодавства.
14005496655UA4000065668ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ"*участь в управлінні акціонерним Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
14100217679UA4000065882ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"*участь в управлінні акціонерним Товариством; *отримання дивідендів; *отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна.
14221570492UA4000066153ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЙБОКС БАНК"*брати участь в управлінні справами Банку в порядку, визначеному цим Статутом; *розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом; *висувати кандидатури і голосувати за обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів; *Висувати кандидатури і голосувати на Загальних зборах акціонерів за обрання та звільнення Голови та членів Спостережної ради і ревізійної комісії Банку, брати участь в управлінні Банком відповідно до умов цього Статуту; *затверджувати рішення щодо розподілу прибутку Банку та отримувати дивіденди (якщо Загальні збори акціонерів ухвалять рішення щодо виплати дивідендів) відповідно до кількості повністю сплачених акцій, якими володіють такі акціонери на початок строку виплати дивідендів; *користуватися переважним правом придбання нових акцій Банку будь-якого випуску пропорційно кількості належних акціонерам акцій Банку; *вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів акціонерів Банку та інших органів Банку; *у разі емісії Банком додаткових акцій шляхом приватного розміщення користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Банку в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій; *у разі ліквідації Банку отримувати частину майна Банку або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Банку в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом; *продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції в будь-який час без жодного погодження з іншими акціонерами Банку; *вимагати викупу Банком всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і цим Статутом; *продати акції Банку у разі, якщо Банком прийнято рішення про придбання таких акцій; *у випадках, передбачених законодавством України, захищати в судовому порядку свої порушені права, в тому числі вимагати від Банку відшкодування збитків; *у разі ліквідації Банку отримувати частину його майна або вартості частини майна, одержані в результаті проведеної ліквідаційної процедури, пропорційну вартості належних їм акцій, у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України; *отримувати у письмовій формі повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та порядок денний Загальних зборів акціонерів, а також брати участь у Загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників; *отримувати інформацію про господарську діяльність Банку. Акціонер може звернутися до Банку з письмовим запитом. Запит повинен містити: прізвище, ім'я, по-батькові - фізичної особи, найменування та код ЄДРПОУ - юридичної особи, кількість акцій, якими володіє акціонер, зміст запиту, адреса на яку має бути надана відповідь, підпис. Запит для юридичної особи складається на фірмовому бланку. У разі, якщо запит не відповідає вимогам, Банк має право не надавати відповідну інформацію, про що письмово повідомляє особу. Строк надання інформації на запит становить 10 календарних днів на розгляд та до 45 календарних днів на надання інформації. На запит акціонерам можуть бути надані для ознайомлення: річні баланси, квартальні баланси, річні звіти Банку про його діяльність, протоколи ревізійної комісії, протоколи органів управління Банком, установчі документи; *вийти зі складу акціонерів; *вимагати від Банку викупу належних їм акцій в разі, коли ці акціонери зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рішення про: злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу, зміну типу Товариства; вчинення товариством значного правочину; зміни розміру статутного капіталу. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством.
14320042839UA4000066328ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ФАМІЛЬНИЙ"*участь в управлінні Банку; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Банку частини його майна або вартості частини майна Банку; *отримання інформації про господарську діяльність Банку.
14433299878UA4000066518ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА"*участь в управлінні Банку в порядку, визначеному в даному Статути, в положеннях про відповідний орган управління, у внутрішніх нормативних документах Банку; *отримання дивідендів; *отримання, у разі ліквідації, частини його майна або вартості; *отримання інформації про господарську діяльність Банку в порядку, визначеному законодавством України, даним Статутом та відповідними положеннями Банку; *переважне право на придбання простих акцій Банку (пропорційно частці належних йому простих акцій Банку у загальній кількості простих акцій Банку), що додатково розміщуються Банком в процесі приватного розміщення; *вихід в установленому порядку зі складу акціонерів Банку; *інші права, передбачені цим Статутом та законодавством України.
14534626750UA4000066633ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АПК-ІНВЕСТ"*брати участь у Загальних зборах акціонерів - це право реалізується шляхом надання права акціонеру чи його уповноваженому представнику бути належним чином сповіщеним про скликання Загальних зборів акціонерів, бути зареєстрованим до початку проведення Загальних зборів акціонерів та бути допущеним до участі у Загальних зборах акціонерів із наданням можливості голосування, виступу, проведення промов, тощо в порядку та в межах відведеного регламентом часу; *знайомитись з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектом цих рішень в порядку встановленому законом, вносити пропозиції щодо питань включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Такі пропозиції вносяться в порядку та в строки встановлені законом; *бути обраним у Наглядову раду, Ревізійну комісію (на посаду Ревізора) чи у Виконавчий орган в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом, - це право реалізується шляхом прийняття від акціонерів чи їх уповноважених представників пропозицій щодо кандидатур на їх обрання на зазначені посади чи в вказані органи. Такі пропозиції надаються в строк та в порядку, встановлених в Положеннях про такі органи; *бути обраним в інші органи Товариства відповідно до Статуту, - це право реалізовується тільки у випадку, коли Загальними зборами акціонерів створені додаткові, крім вищезазначених, органи, шляхом прийняття від акціонерів чи їх уповноважених представників пропозицій щодо кандидатур на обрання їх на зазначені посади чи в вказані органи. Такі пропозиції надаються в строк та в порядку, встановлені в Положенні про такі органи; *брати участь в управлінні Товариством в порядку, передбаченому цим Статутом, - це право реалізується шляхом активної участі та голосування на Загальних зборах акціонерів (виступи, промови, оголошення питань, прийняття участі в обговоренні питань порядку денного, тощо в межах затвердженого регламентом часу); а у разі обрання у органи управління та контролю - додатково ще й шляхом прийняття участі у роботі таких органів; *приймати участь у розподілі прибутку Товариства - реалізується шляхом прийняття участі у чергових річних Загальних зборів акціонерів та затвердження на них порядку розподілу частини чистого прибутку (дивідендів) та вирішення напрямів використання прибутку Товариства; *одержувати частину чистого прибутку (дивідендів) шляхом отримання дивідендів в порядку та строки встановлені Наглядовою радою Товариства. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки виплати дивідендів встановлюються Наглядовою радою Товариства виключно після прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів; *вийти у встановленому порядку із Товариства, - це право реалізується через позбавлення акціонером 100% своєї частки у Статутному капіталі Товариства шляхом відчуження 100% кількості акцій Товариства, що належать такому акціонеру на праві власності. Вихід акціонера вважається таким, що відбувся, у разі зарахування цінних паперів на рахунок нового власника (набувача) у цінних паперах у зберігача, на підставі відповідних документів, які підтверджують перехід права власності на акції до іншої особи (набувача). Вказані документи повинні бути належним чином оформлені згідно з вимогами чинного законодавства України; *право відчужувати належні їм акції самому Товариству. Оплата акцій, що викуповуються здійснюється у грошовій формі. У разі викупу Товариством власних акцій, Товариство протягом року повинно продати викуплені акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів Товариства, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій; *у разі ліквідації Товариства, отримувати замість грошової виплати частину майна Товариства, що залишилось після розрахунків з кредиторами. Це право реалізується при наявності згоди Загальних зборів акціонерів та згоди акціонера на такий розподіл шляхом розподілення майна, яке увійшло до ліквідаційної маси, за умови наявності можливості виділення такого майна у натурі. Розподіл майна здійснюється відповідно до вимог закону. У всіх інших випадках відмінних від вказаних у попередньому абзаці цього пункту Статуту, відбувається реалізація майна, яке увійшло до ліквідаційної маси з метою отримання грошових коштів та їх подальшого розподілення між акціонерами в порядку встановленому законом. Вартість майна, що підлягає продажу визначається відповідно до вимог закону та затверджується Загальними зборами акціонерів (рішенням акціонера - у випадку існування лише одного акціонера, який володіє 100 відсотками акцій Товариства); *здійснювати відчуження усіх або частини належних йому цінних паперів (акцій), що засвідчують участь у Товаристві. Відчуження проводиться згідно з нормами діючого законодавства та положеннями Статуту через купівлю-продаж, міну, дарування інші угоди, в тому числі іншими не забороненими законодавством засобами. При цьому у разі відчуження 100% кількості акцій належних акціонеру відбувається вихід акціонера зі складу акціонерів Товариства. Відчуження вважається таким, що відбулось, у разі зарахування цінних паперів на рахунок нового власника (набувача) у цінних паперах у зберігача, на підставі відповідних документів, які підтверджують перехід права власності на акції до іншої особи (набувача). Вказані документи повинні бути належним чином оформлені згідно з вимогами чинного законодавства України; *на надійний та ефективний облік прав власності на належні їм акції Товариства. Це право реалізується через укладення Товариством, а в подальшому власниками (акціонерами) договорів про відкриття рахунків у цінних паперах власникам із зберігачем, який має ліцензію на зберігання та обслуговування обігу цінних паперів, що належать йому, так і тих, які він зберігає згідно з договором про відкриття рахунку в цінних паперах. Право власності на акції підтверджується випискою з рахунку у цінних паперах, яку надає зберігач. Право акціонера передбачене цим пунктом ефективно реалізується за умови своєчас76ного надання змін в анкеті акціонера та інших відомостей, визначених законодавством; *одержувати інформацію про діяльність Товариства - це право реалізується в порядку та обсязі встановленими законом. При цьому надання інформації та/або документів супроводжується офіційним листом Товариства. Документи складаються чи надаються на запитувану, але в будь-якому випадку на звітну (для звітності) дату, або, якщо дата на яку повинні бути складені/надані документи не конкретизована у відповідній письмовій вимозі акціонера, на останню звітну дату чи дату останньої реєстрації змін у реєстраційних чи право встановлювальних документах; *мати інші права передбачені діючим законодавством України.
14604012170UA4000066682ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖУЛЯНИ"*участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному цим Статутом та іншими документами Товариства; *отримання дивідендів; *отримання в разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *доступ до документів, право на ознайомлення з якими має бути забезпечено акціонеру відповідно до вимог чинного законодавства; *на власний розсуд розпоряджатися акціями Товариства, що належать їм на праві власності, з урахуванням положень цього Статуту; *користуватись переважним правом на придбання акцій Товариства, у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом.
14725535920UA4000066773ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА "УНІВЕРСАЛЬНА"*обирати і бути обраними до органів Біржі; *використовувати належні їм брокерські місця (право здійснення торгівлі) на Біржі в межах Правил Біржі; *брати участь в управлінні Біржі шляхом, встановленим Законодавством та Статутом; *одержувати інформацію про фінансову діяльність Біржі, стан її майна; *вносити пропозиції на розгляд органів Біржі; *володіти, користуватися та розпоряджатися своїми акціями в межах вимог законодавства, Статуту та відповідних внутрішніх документів Біржі; *доручати в установленому Законодавством порядку здійснення своїх прав на загальних Зборах акціонерів Біржі іншим акціонерам або третім особам; *за умови наявності у власності акціонера не менше однієї акції Біржі отримати у власність брокерське місце відповідно до процедури входження в його володіння. Умови входження в володіння та оренди біржового місця визначаються Біржовою Радою; *користуватися переважним правом придбання акцій нової емісії пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій; *скористатись правом обов`язкового викупу товариством акцій на вимогу акціонера у випадках, передбачених частиною 1 ст. 68 Закону України "Про акціонерні Товариства"
14800190977UA4000066831ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"*брати участь в управлінні Товариством; *брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства з правом голосу з усіх питань його повноважень та компетенції, визначених законом та Статутом; *бути обраним до органів Товариства та брати участь у діяльності органів Товариства; *отримувати від Товариства інформацію про господарську діяльність Товариства, а саме інформацію про річну фінансову звітність; *відчужувати належні їм акції або їх частину іншими акціонерами або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на акції, які отримують у порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів Товариства; *уповноважувати довіреністю третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства; *продавати Товариству всі або частину належних їм акцій у випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством України та Статутом; *отримувати дивіденди; *отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини такого майна. яка залишалася після завершення розрахунків з кредиторами, пропорційно кількості належних їм акцій Товариства.
14930674235UA4000066906ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРТРАНСЛІЗИНГ"*брати участь та голосувати на Загальних зборах Товариства особисто або через своїх представників; *брати участь у розподілі прибутку Товариства в об'ємах і формах, передбачених цим Статутом, включаючи право на отримання дивідендів. Право на отримання частини прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з акціонерів мають особи, які є акціонерами Товариства на дату, визначену відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх положень Товариства; *брати участь в управлінні Товариством, тобто обирати та бути обраними в органи управління Товариства у порядку, передбаченому цим Статутом; *отримувати інформацію про діяльність Товариства, в тому числі знайомитися з даними бухгалтерського обліку і звітності в порядку, визначеному установчими документами та рішеннями Товариства; *вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом; *на переважне придбання додатково випущених Товариством у процесі приватного розміщення акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про випуск акцій; *отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства; *оскаржити рішення Загальних зборів у порядку, визначеному цим Статутом, та відповідно до законодавства; *власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про: -злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства; - надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину; - надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; - зміну розміру статутного капіталу. Наслідки невиконання зобов'язань з обов'язкового викупу акцій встановлюється чинним законодавством України; *відчужувати належні їм акції, у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом.
15000191023UA4000066922ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"*брати участь в управлінні Товариством; *брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства з правом голосу з усіх питань його повноважень та компетенції, визначених законом та Статутом; *бути обраним до органів Товариства та брати участь у діяльності органів Товариства; *отримувати від Товариства інформацію про господарську діяльність Товариства, а саме інформацію про річну фінансову звітність; *відчужувати належні їм акції або їх частину іншими акціонерами або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на акції, які отримують у порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів Товариства; *уповноважувати довіреністю третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства; *продавати Товариству всі або частину належних їм акцій у випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством України та Статутом; *отримувати дивіденди; *отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини такого майна. яка залишалася після завершення розрахунків з кредиторами, пропорційно кількості належних їм акцій Товариства.

 

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>