Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України


По запиту знайдено: 3295

Останнє оновлення: 2019-08-06 11:32:42

Пошук:

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>


№ з/пКод за ЄДРПОУ емітентів цінних паперівміжнародний ідентифікаційний номер цінних паперівНазва емітента цінних паперівПрава за цінними паперами, визначені емітентом при депонуванні глобального (тимчасового глобального) сертифіката
15100374479UA4000067128ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКА ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНА ФАБРИКА"*брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим статутом. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішенні кожного питання на Загальних зборах, окрім випадків проведення кумулятивного голосування; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і цим Статутом; *Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і цим Статутом; *Вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства; *У разі емісії Товариством додаткових акцій користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій; *У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або вартості частини майна Товариства пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом; *Продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції в будь-який час без жодного погодження з іншими акціонерами чи органами Товариства; *Вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і цим Статутом; *Продати акції Товариству в разі, якщо Товариством прийняте рішення про придбання таких акцій; У випадках, передбачених законодавством України, захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.
15222904759UA4000067144Приватне акціонерне товариство "Компанія з управління активами "НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариством частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства; *одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
15331226457UA4000067466ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ВІСТЕК"*брати участь у вирішення найважливіших питань діяльності Товариства, у тому числі прийняття рішення про внесення змін до Статуту, обрання членів Наглядової ради, Ревізійної комісії, Виконавчого органу, в порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством; *бути обраним в органи управління і контролюючі органи Товариства; *оскаржувати дії Виконавчого органу Товариства щодо ненадання, несвоєчасного надання та надання інформації, що не відповідає дійсності; *вчасно отримувати повідомлення про скликання Загальних зборів акціонерів, яке повинно містити інформацію про дату, час та місце проведення зборів, а також повний перелік питань порядку денного з обов'язковим зазначенням способу, за допомогою якого акціонери можуть ознайомитися з документами щодо порядку денного; *своєчасно та у зручний для акціонера спосіб знайомитися з матеріалами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів акціонерів, та отримувати додаткову інформацію стосовно питань порядку денного від посадових осіб та інших уповноважених осіб Товариства; *вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів. висувати кандидатів до складу органів Товариства; *брати участь у Загальних зборах акціонерів особисто або через вільно обраного представника; *брати участь в обговоренні та голосуванні з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, причому процедура голосування на Загальних зборах акціонерів повинна забезпечувати прозорість та надійність підрахунку голосів; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати частку прибутку (дивіденди) від діяльності Товариства у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і цим Статутом. Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з учасників мають особи, які є учасниками Товариства на початок строку виплати дивідендів; *розпоряджатися своїми акціями у порядку, встановленому законодавством; *продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції в будь-який час без жодного погодження з іншими акціонерами чи органами Товариства; *у разі емісії Товариством додаткових акцій шляхом приватного розміщення користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій; *вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій к випадках, встановлених законом; *прийняти чи відхилити пропозицію про продаж акцій, надану особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; *у випадках, передбачених законодавством України, захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків; *вийти в установленому порядку з Товариства; *отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини майна Товариства; *здійснювати інші права, передбачені законодавством і цим Статутом.
15401881876UA4000067623ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ"*участь в управлінні Товариством (шляхом голосування на загальних зборах акціонерів Товариства безпосередньо або через своїх представників та шляхом участі в діяльності органів Товариства); *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
15500849014UA4000067631ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДРУЖБА."*участь в управлінні Товариством; *участь у розподілі прибутку Товариства, отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства; *переважне право на придбання акцій Товариства нових випусків; *відчужувати належні їм акції або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на акції, які отримують у порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів Товариства; *інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.
15609801546UA4000067698ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЛЬВІВ"*брати участь в управлінні Банком; *брати участь і голосувати на загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників, при цьому кількість голосів акціонера визначається кількістю придбаних ним акцій; *вносити пропозиції щодо діяльності Банку; *вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів у термін не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів управління Банку - не пізніше ніж за сім днів до дати їх проведення; *обирати і бути обраними до органів управління Банку; *участь у розподілі прибутку Банку, отримання його частки (дивідендів); *отримувати інформацію про діяльність Банку; * інші права, передбачені чинним Законодавством.
15705508186UA4000067912ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ"*брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом та діючим законодавством; *брати участь у Загальних зборах Товариства з правом голосу з усіх питань, визначених законодавством та цим Статутом; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди) у разі прийняття рішення про їх виплату в порядку і способом, передбаченим законодавством України та цим Статутом; *бути обраним до органів Товариства та брати участь у діяльності органів Товариства; *отримувати інформацію та документи щодо господарської діяльності Товариства в обсязі і в порядку, визначених законодавством України та цим Статутом; *продавати чи іншим чином відчужувати належні їм цінні папери, випущені Товариством, або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства та без згоди Товариства. Спадкоємці (правонаступники)акціонера мають право на цінні папери Товариства, які отримують у порядку спадкування (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів або самого Товариства; *продавати акції Товариства в разі прийняття Загальними зборами рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій; *вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних їм голосуючих акцій у встановлених цим Статутом та діючим законодавством випадках; *у випадках та порядку, визначених чинним законодавством, придбавати додатково розміщувані прості акції Товариства пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства; *уповноважувати довіреністю третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства; *вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства; *у разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченими законодавством України та цим Статутом; *укладати між собою договори (угоди), за якими на акціонерів Товариства, які підписали такі договори (угоди), покладаються додаткові зобов'язання, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, та передбачається відповідальність за їх невиконання.
15824646706UA4000067938ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ АЗІНКО"*брати участь в управлінні Товариством в обсягах і формах, передбачених Статутом; *брати участь у розподілі прибутку Товариства і отримувати їх частку (дивіденди);*отримувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу Акціонера Товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи загальних зборів Акціонерів Товариства; *вносити свої пропозиції щодо питань, включених до порядку енного Загальних зборах Акціонерів Товариства за умови, що воно було ним винесено не пізніше як за 20 днів до проведення загальних зборів; *у разі додаткової емісії акцій Товариства, користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій; *продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції з урахуванням порядку, передбаченого законодавством України та Статутом. Акціонер, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту Акціонерів Товариства та саме Товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна Товариства, пропорційній частці акціонера в статутному капіталі Товариства; *вимагати скликання позачергових Загальних зборів Акціонерів Товариства, у випадку якщо на день подання такої вимоги Акціонер сукупно є власником 10 і більше відсотків простих акцій Товариства; *передавати свої повноваження на загальних зборах Акціонерів Товариства іншому Акціонеру чи своєму представнику; *користуватися переважним правом на придбання акцій, що прощаються іншими Акціонерами Товариства, за ціною та на умовах запропонованих Акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать акціонеру Товариства; *користуватися іншими права, передбаченими Статутом та чинним законодавством України; Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
15904012780UA4000067979ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНО ТОВАРИСТВО "КИЇВПРОЕКТ"*брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників) в порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом; *одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства, без обмеження доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень; *виходу із Товариства шляхом відчуження належних акціонеру акцій на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди); *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості такої відповідної частини майна Товариства; *реалізовувати інші права, встановлені законом України "Про акціонерні Товариства", цим Статутом.
16014360920UA4000068159ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРАВЕКС - БАНК"*брати участь в управлінні справами Банку та контролювати діяльність Банку в порядку, визначеному цим Статутом, внутрішніми положеннями Банку та чинним законодавством України; *брати участь у розподілі прибутку Банку та одержувати частку (дивіденди) прибутку від діяльності Банку; *одержувати інформацію про діяльність Банку, стан активів, суми прибутків та збитків. На вимогу акціонера Банк повинен протягом 10 робочих днів надати цьому акціонеру протоколи засідань органів управління, протоколи Ревізійної комісії, інші документи та інформацію відповідно до вимог чинного законодавства України. Банк зобов'язаний надавати акціонерам, які володіють більше ніж 50 відсотків акцій: 1)щомісячні фінансові звіти протягом 10 робочих днів після закінчення звітного місяця; 2) щоквартальні фінансові звіти протягом 15 робочих днів після закінчення звітного кварталу; 3) річні фінансові звіти протягом 20 робочих днів після закінчення звітного року. Такі звіти повинні містити баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів та пояснення до них. В межах чинного законодавства України, протягом 15 робочих днів на вимогу акціонера, що володіє більше ніж 50 відсотків акцій, Банк має надати інформацію, яка вимагається, такому акціонеру; *у разі ліквідації Банку отримати вартість майна Банку, що залишилася після розрахунків з кредиторами, пропорційно до кількості акцій, якими володіє цей акціонер; *акціонери, які володіють у сукупності 10 і більше відсотками акцій Банку, мають право вимагати проведення перевірки фінансової та господарської діяльності Банку незалежним аудитором; *розпоряджатися акціями Банку в порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України; *володіти та користуватися іншими правами, що передбачені законодавством України та Статутом Банку.
16113501465UA4000068209ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЗЕТА "ВЕЧІРНІЙ ДОНЕЦЬК"*брати участь в управлінні справами Товариства шляхом участі та голосування на Загальних зборах Товариства; *бути обраним до органів Товариства та обирати членів органів Товариства; *вільно розпоряджатися акціями Товариства, що належать їм; *одержувати інформацію про діяльність Товариства відповідно до чинного законодавства та Статуту; *користуватися переважним правом на придбання розміщуваних Товариством акцій, які продаються іншими акціонерами в порядку, передбаченому чинним законодавством України; *акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій цього Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди); *на обов?язковий викуп акцій Товариством у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна; *користуватися іншими правами, передбаченими Статутом та чинним законодавством України.
16205744797UA4000068258ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМЗВ`ЯЗОК"Згідно вимог чинного законодавства
16325186738UA4000068365Приватне акціонерне товариство "Страхове товариство "Іллічівське"*брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому Статутом та Законодавством; *одна проста акція Товариства надає Акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах Акціонерів Банку, окрім випадків проведення кумулятивного голосування; *брати участь у розподілі прибутку та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і Статутом; *отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України, Статутом; *вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і Статутом; *у разі емісії Товариством додаткових акцій користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій у кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій, у порядку , визначеному законодавством; *продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції з дотриманням переважного права інших акціонерів на придбання таких акцій, в порядку, передбаченому Статутом; *вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і Статутом; * продати акції Товариства в разі , якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій; *у випадках, передбачених законодавством України захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.
16419361386UA4000068613АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АРКАДА"*участь в управлінні Банком; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Банку частини його майна або вартості частини майна Банку; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
16503582422UA4000068662ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
16604012661UA4000068803ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ "КИЇВМІСЬКБУД - 2"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства; *інші права встановлені Статутом та законом.
16700179714UA4000068894ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМТЕЛЕКОМ"*участь в управлінні акціонерним Товариством; *отримання дивідендів; *отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна; *переважне право на придбання акцій додаткових випусків Товариства, якщо ці акції розміщуються шляхом приватного розміщення. Акціонери можуть мати і інші права, якщо це передбачено законодавством України.
16800724790UA4000069389ПРИВТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИАЗОВ'Є"*брати участь в управлінні Товариством; *отримувати інформацію про діяльність Товариства на письмовий запит до Генерального директора Товариства; *користуватися переважним правом на придбання акцій Товариства нових випусків; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди); *отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини майна Товариства; *користуватися іншими правами, передбаченими чинним законодавством України та цим Статутом.
16900242909UA4000069447ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВПОЛІГРАФМАШ"*брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; *одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Виконавчий орган (або корпоративний секретар - у разі його призначення) зобов'язане надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом або внутрішніми Положеннями Товариства, або завірені копії цих документів. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ. На вимогу акціонера йому можуть бути надані документів про господарську діяльність Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, (якщо інше не передбачено законом), а також документи депозитарного обліку - в частині операцій, які здійснювалися у Товаристві за розпорядженням чи в інтересах відповідного акціонера (чи його депонентів), загальної інформації про випуски цінних паперів, що обслуговуються у Товаристві, а також до іншої публічної зведеної інформації про депозитарний облік, яка оприлюднюється Товариством. Особливості доступу до іншої інформації визначаються Виконавчим органом Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх Положень забороняється, крім випадків, визначених законом; *вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. У випадку відчуження акцій акціонер зобов'язаний, у встановлених законом випадках дотримуватись вимог щодо переважного права інших акціонерів Товариства згідно з положеннями діючого законодавства України; *на переважне придбання акцій Товариства в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства в порядку, встановленому пунктом 5.4 розділу 5 цього Статуту; *вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених діючим законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства; *одержати, у разі ліквідації Товариства, частину вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства; *реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.
17014305909UA4000069603ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"*в порядку, встановленому Статутом та законодавством України, брати участь в управлінні справами Банку особисто або через своїх уповноважених представників шляхом участі у Загальних зборах акціонерів чи через обрання до складу органів управління Банку; *брати участь у розподілі прибутку Банку та одержувати його частку (дивіденди) за рішенням Загальних зборів акціонерів (за винятками, передбаченими законодавством України); *переважне право на придбання додатково випущених Банком акцій у випадку приватного розміщення акцій Банку; *вимагати викупу Банком всіх або частини належних акціонеру акцій у випадках та порядку, передбачених законодавством України; *вийти зі складу акціонерів Банку шляхом відчуження акцій Банку; *одержувати інформацію про діяльність Банку в порядку, встановленому законодавством України та відповідними внутрішніми документами Банку; *самостійно розпоряджатися акціями, які належать йому на праві власності: продавати, передавати, дарувати, заповідати, заставляти акції Банку; *на отримання, в разі ліквідації Банку, частини майна (або його вартості), яке залишилось після задоволення вимог інших кредиторів Банку, в розмірі, пропорційному вартості належних кожному з акціонерів акцій.
17100190905UA4000069710ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"*участь в управлінні Товариством; *участь у розподілі прибутку Товариства, отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства; *переважне право на придбання акцій Товариства нових випусків; *відчуження належних їм акцій або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на акції. які отримують у порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів Товариства; *інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.
17202005243UA4000070007Приватне акціонерне товариство "Бердянська міська стоматологічна поліклініка"*участь в управлінні акціонерним Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства у порядку, визначеному діючим законодавством України.
17303112610UA4000070098ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГУМОВО-ТЕХНІЧНІ ВИРОБИ"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства
17401567418UA4000070122ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
17534497042UA4000070197ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА"*брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, крім випадків, передбачених законом; * отримувати інформацію про діяльність Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень забороняється; *виходу із Товариства шляхом відчужування належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема продавати та іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства; *на переважне придбання акцій Товариства в кількості, пропорційній частці акціонера у Статутному капіталі Товариства на момент прийняття рішення акцій; *вимагати обов?язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства; *отримання, у разі ліквідації, частини його майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці акціонера у Статутному капіталі; *реалізовувати інші права, передбачені чинним Законодавством та Статутом.

 

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>