Головна Кодифікація Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України "Про депозитарну систему України" Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України

Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України


По запиту знайдено: 3104

Останнє оновлення: 2018-05-14 16:58:18

Пошук:

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>


№ з/пКод за ЄДРПОУ емітентів цінних паперівміжнародний ідентифікаційний номер цінних паперівНазва емітента цінних паперівПрава за цінними паперами, визначені емітентом при депонуванні глобального (тимчасового глобального) сертифіката
15100217679UA4000065882ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"*участь в управлінні акціонерним Товариством; *отримання дивідендів; *отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна.
15221570492UA4000066153ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЙБОКС БАНК"*брати участь в управлінні справами Банку в порядку, визначеному цим Статутом; *розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом; *висувати кандидатури і голосувати за обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів; *Висувати кандидатури і голосувати на Загальних зборах акціонерів за обрання та звільнення Голови та членів Спостережної ради і ревізійної комісії Банку, брати участь в управлінні Банком відповідно до умов цього Статуту; *затверджувати рішення щодо розподілу прибутку Банку та отримувати дивіденди (якщо Загальні збори акціонерів ухвалять рішення щодо виплати дивідендів) відповідно до кількості повністю сплачених акцій, якими володіють такі акціонери на початок строку виплати дивідендів; *користуватися переважним правом придбання нових акцій Банку будь-якого випуску пропорційно кількості належних акціонерам акцій Банку; *вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів акціонерів Банку та інших органів Банку; *у разі емісії Банком додаткових акцій шляхом приватного розміщення користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Банку в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій; *у разі ліквідації Банку отримувати частину майна Банку або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Банку в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом; *продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції в будь-який час без жодного погодження з іншими акціонерами Банку; *вимагати викупу Банком всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і цим Статутом; *продати акції Банку у разі, якщо Банком прийнято рішення про придбання таких акцій; *у випадках, передбачених законодавством України, захищати в судовому порядку свої порушені права, в тому числі вимагати від Банку відшкодування збитків; *у разі ліквідації Банку отримувати частину його майна або вартості частини майна, одержані в результаті проведеної ліквідаційної процедури, пропорційну вартості належних їм акцій, у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України; *отримувати у письмовій формі повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та порядок денний Загальних зборів акціонерів, а також брати участь у Загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників; *отримувати інформацію про господарську діяльність Банку. Акціонер може звернутися до Банку з письмовим запитом. Запит повинен містити: прізвище, ім'я, по-батькові - фізичної особи, найменування та код ЄДРПОУ - юридичної особи, кількість акцій, якими володіє акціонер, зміст запиту, адреса на яку має бути надана відповідь, підпис. Запит для юридичної особи складається на фірмовому бланку. У разі, якщо запит не відповідає вимогам, Банк має право не надавати відповідну інформацію, про що письмово повідомляє особу. Строк надання інформації на запит становить 10 календарних днів на розгляд та до 45 календарних днів на надання інформації. На запит акціонерам можуть бути надані для ознайомлення: річні баланси, квартальні баланси, річні звіти Банку про його діяльність, протоколи ревізійної комісії, протоколи органів управління Банком, установчі документи; *вийти зі складу акціонерів; *вимагати від Банку викупу належних їм акцій в разі, коли ці акціонери зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рішення про: злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу, зміну типу товариства; вчинення товариством значного правочину; зміни розміру статутного капіталу. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством.
15320042839UA4000066328ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ФАМІЛЬНИЙ"*участь в управлінні Банку; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Банку частини його майна або вартості частини майна Банку; *отримання інформації про господарську діяльність Банку.
15433299878UA4000066518ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА"*участь в управлінні Банку в порядку, визначеному в даному Статути, в положеннях про відповідний орган управління, у внутрішніх нормативних документах Банку; *отримання дивідендів; *отримання, у разі ліквідації, частини його майна або вартості; *отримання інформації про господарську діяльність Банку в порядку, визначеному законодавством України, даним Статутом та відповідними положеннями Банку; *переважне право на придбання простих акцій Банку (пропорційно частці належних йому простих акцій Банку у загальній кількості простих акцій Банку), що додатково розміщуються Банком в процесі приватного розміщення; *вихід в установленому порядку зі складу акціонерів Банку; *інші права, передбачені цим Статутом та законодавством України.
15534626750UA4000066633ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АПК-ІНВЕСТ"*брати участь у Загальних зборах акціонерів - це право реалізується шляхом надання права акціонеру чи його уповноваженому представнику бути належним чином сповіщеним про скликання Загальних зборів акціонерів, бути зареєстрованим до початку проведення Загальних зборів акціонерів та бути допущеним до участі у Загальних зборах акціонерів із наданням можливості голосування, виступу, проведення промов, тощо в порядку та в межах відведеного регламентом часу; *знайомитись з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектом (ами) цих рішень в порядку встановленому законом, вносити пропозиції щодо питань включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Такі пропозиції вносяться в порядку та в строки встановлені законом; *бути обраним у Наглядову раду, Ревізійну комісію (на посаду Ревізора) чи у Виконавчий орган в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом, - це право реалізується шляхом прийняття від акціонерів чи їх уповноважених представників пропозицій щодо кандидатур на їх обрання на зазначені посади чи в вказані органи. Такі пропозиції надаються в строк та в порядку, встановлених в Положеннях про такі органи; *бути обраним в інші органи Товариства відповідно до Статуту, - це право реалізовується тільки у випадку, коли Загальними зборами акціонерів створені додаткові, крім вищезазначених, органи, шляхом прийняття від акціонерів чи їх уповноважених представників пропозицій щодо кандидатур на обрання їх на зазначені посади чи в вказані органи. Такі пропозиції надаються в строк та в порядку, встановлені в Положенні про такі органи; *брати участь в управлінні Товариством в порядку, передбаченому цим Статутом, - це право реалізується шляхом активної участі та голосування на Загальних зборах акціонерів (виступи, промови, оголошення питань, прийняття участі в обговоренні питань порядку денного, тощо в межах затвердженого регламентом часу); а у разі обрання у органи управління та контролю - додатково ще й шляхом прийняття участі у роботі таких органів; *приймати участь у розподілі прибутку Товариства - реалізується шляхом прийняття участі у чергових річних Загальних зборів акціонерів та затвердження на них порядку розподілу частини чистого прибутку (дивідендів) та вирішення напрямів використання прибутку Товариства; *одержувати частину чистого прибутку (дивідендів) шляхом отримання дивідендів в порядку та строки встановлені Наглядовою радою Товариства. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки виплати дивідендів встановлюються Наглядовою радою Товариства виключно після прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів; *вийти у встановленому порядку із Товариства, - це право реалізується через позбавлення акціонером 100% своєї частки у Статутному капіталі Товариства шляхом відчуження 100% кількості акцій Товариства, що належать такому акціонеру на праві власності. Вихід акціонера вважається таким, що відбувся, у разі зарахування цінних паперів на рахунок нового власника (набувача) у цінних паперах у зберігача, на підставі відповідних документів, які підтверджують перехід права власності на акції до іншої особи (набувача). Вказані документи повинні бути належним чином оформлені згідно з вимогами чинного законодавства України; *право відчужувати належні їм акції самому Товариству. Оплата акцій, що викуповуються здійснюється у грошовій формі. У разі викупу Товариством власних акцій, Товариство протягом року повинно продати викуплені акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів Товариства, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій; *у разі ліквідації Товариства, отримувати замість грошової виплати частину майна Товариства, що залишилось після розрахунків з кредиторами. Це право реалізується при наявності згоди Загальних зборів акціонерів та згоди акціонера на такий розподіл шляхом розподілення майна, яке увійшло до ліквідаційної маси, за умови наявності можливості виділення такого майна у натурі. Розподіл майна здійснюється відповідно до вимог закону. У всіх інших випадках відмінних від вказаних у попередньому абзаці цього пункту Статуту, відбувається реалізація майна, яке увійшло до ліквідаційної маси з метою отримання грошових коштів та їх подальшого розподілення між акціонерами в порядку встановленому законом. Вартість майна, що підлягає продажу визначається відповідно до вимог закону та затверджується Загальними зборами акціонерів (рішенням акціонера - у випадку існування лише одного акціонера, який володіє 100 відсотками акцій Товариства); *здійснювати відчуження усіх або частини належних йому цінних паперів (акцій), що засвідчують участь у Товаристві. Відчуження проводиться згідно з нормами діючого законодавства та положеннями Статуту через купівлю-продаж, міну, дарування інші угоди, в тому числі іншими не забороненими законодавством засобами. При цьому у разі відчуження 100% кількості акцій належних акціонеру відбувається вихід акціонера зі складу акціонерів Товариства. Відчуження вважається таким, що відбулось, у разі зарахування цінних паперів на рахунок нового власника (набувача) у цінних паперах у зберігача, на підставі відповідних документів, які підтверджують перехід права власності на акції до іншої особи (набувача). Вказані документи повинні бути належним чином оформлені згідно з вимогами чинного законодавства України; *на надійний та ефективний облік прав власності на належні їм акції Товариства. Це право реалізується через укладення Товариством, а в подальшому власниками (акціонерами) договорів про відкриття рахунків у цінних паперах власникам із зберігачем, який має ліцензію на зберігання та обслуговування обігу цінних паперів, що належать йому, так і тих, які він зберігає згідно з договором про відкриття рахунку в цінних паперах. Право власності на акції підтверджується випискою з рахунку у цінних паперах, яку надає зберігач. Право акціонера передбачене цим пунктом ефективно реалізується за умови своєчас76ного надання змін в анкеті акціонера та інших відомостей, визначених законодавством; *одержувати інформацію про діяльність Товариства - це право реалізується в порядку та обсязі встановленими законом. При цьому надання інформації та/або документів супроводжується офіційним листом Товариства. Документи складаються чи надаються на запитувану, але в будь-якому випадку на звітну (для звітності) дату, або, якщо дата на яку повинні бути складені/надані документи не конкретизована у відповідній письмовій вимозі акціонера, на останню звітну дату чи дату останньої реєстрації змін у реєстраційних чи право встановлювальних документах; *мати інші права передбачені діючим законодавством України.
15604012170UA4000066682ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖУЛЯНИ"*участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному цим Статутом та іншими документами Товариства; *отримання дивідендів; *отримання в разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *доступ до документів, право на ознайомлення з якими має бути забезпечено акціонеру відповідно до вимог чинного законодавства; *на власний розсуд розпоряджатися акціями Товариства, що належать їм на праві власності, з урахуванням положень цього Статуту; *користуватись переважним правом на придбання акцій Товариства, у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом.
15725535920UA4000066773ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА "УНІВЕРСАЛЬНА"*обирати і бути обраними до органів Біржі; *використовувати належні їм брокерські місця (право здійснення торгівлі) на Біржі в межах Правил Біржі; *брати участь в управлінні Біржі шляхом, встановленим Законодавством та Статутом; *одержувати інформацію про фінансову діяльність Біржі, стан її майна; *вносити пропозиції на розгляд органів Біржі; *володіти, користуватися та розпоряджатися своїми акціями в межах вимог законодавства, Статуту та відповідних внутрішніх документів Біржі; *доручати в установленому Законодавством порядку здійснення своїх прав на загальних Зборах акціонерів Біржі іншим акціонерам або третім особам; *за умови наявності у власності акціонера не менше однієї акції Біржі отримати у власність брокерське місце відповідно до процедури входження в його володіння. Умови входження в володіння та оренди біржового місця визначаються Біржовою Радою; *користуватися переважним правом придбання акцій нової емісії пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій; *скористатись правом обов`язкового викупу товариством акцій на вимогу акціонера у випадках, передбачених частиною 1 ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства"
15800190977UA4000066831ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"*брати участь в управлінні Товариством; *брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства з правом голосу з усіх питань його повноважень та компетенції, визначених законом та Статутом; *бути обраним до органів Товариства та брати участь у діяльності органів Товариства; *отримувати від Товариства інформацію про господарську діяльність Товариства, а саме інформацію про річну фінансову звітність; *відчужувати належні їм акції або їх частину іншими акціонерами або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на акції, які отримують у порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів Товариства; *уповноважувати довіреністю третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства; *продавати Товариству всі або частину належних їм акцій у випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством України та Статутом; *отримувати дивіденди; *отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини такого майна. яка залишаласяся після завершення розрахунків з кредиторами, пропорційно кількості належних їм акцій Товариства.
15930674235UA4000066906ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРТРАНСЛІЗИНГ"*брати участь та голосувати на Загальних зборах Товариства особисто або через своїх представників; *брати участь у розподілі прибутку Товариства в об'ємах і формах, передбачених цим Статутом, включа.чи право на отримання дивідендів. Право на отримання частини прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з акціонерів мають особи, яки є акціонерами Товариства на дату, визначену відповідно до чинного законодавствоа України, цього Статуту та внутрішніх положень Товариства; *брати участь в управлінні Товариством, тобто обирати та бути обраними в органи управління Товариства у порядку, передбаченому цим Статутом; *отримувати інформацію про діяльність Товариства, в тому числі знайомитися з даними бухгалтерського обліку і звітності в порядку, визначеному учтановчими документами та рішеннями Товариства; *вимагати обов'язкового викупу Товариством всх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом; *на переважне придбання додатково випущених Товариством у процесі приватного розміщення акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про випуск акцій; *отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства; *оскаржити рішення Загальних зборів у порядку, визначеному цим Статутом, та відповідно до законодавства; *власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про: -злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства; - надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину; - надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; - зміну розміру статутного капіталу. Наслідки невиконання зобов'язань з обов'язкового викупу акцій встановлюється чинним законодавством України; *відчужувати належні їм акції, у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом.
16000191023UA4000066922ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"*брати участь в управлінні Товариством; *брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства з правом голосу з усіх питань його повноважень та компетенції, визначених законом та Статутом; *бути обраним до органів Товариства та брати участь у діяльності органів Товариства; *отримувати від Товариства інформацію про господарську діяльність Товариства, а саме інформацію про річну фінансову звітність; *відчужувати належні їм акції або їх частину іншими акціонерами або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на акції, які отримують у порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів Товариства; *уповноважувати довіреністю третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства; *продавати Товариству всі або частину належних їм акцій у випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством України та Статутом; *отримувати дивіденди; *отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини такого майна. яка залишаласяся після завершення розрахунків з кредиторами, пропорційно кількості належних їм акцій Товариства.
16105393079UA4000067029ПРИВАТНЕ АКЦіОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЭВРАЗ ЮЖКОКС"*брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, окрім випадків проведення кумулятивного голосування; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і цим Статутом; *отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і цим Статутом; *вносити пропозиції на розгляд загальних зборів та інших органів Товариства; *у разі емісії товариством додаткових акцій шляхом приватного розміщення кристуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій; *у разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом; *Продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акцій в будь-який час без будь-якого погодження з іншими акціонерами чи органами Товариства; *вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і цим Статутом; *продати акції Товариству в разі, якщоТовариством прийнято рішення про придбання таких акцій; *у випадках, передбачених законодавством України захищати всудовому порядку свої порушені цивільні права, в тому чисті вимагати від Товариства відшкодування збитків.
16200374479UA4000067128ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКА ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНА ФАБРИКА"*брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим статутом. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішенні кожного питання на Загальних зборах, окрім випадків проведення кумулятивного голосування; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і цим Статутом; *Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і цим Статутом; *Вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства; *У разі емісії Товариством додаткових акцій користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій; *У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або вартості частини майна Товариства пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом; *Продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції в будь-який час без жлдного погодження з іншими акціонерами чи органами Товариства; *Вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і цим Статутом; *Продати акції Товариству в разі, якщо Товариством прийняте рішення про придбання таких акцій; У випадках, передбачених законодавством України, захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.
16322904759UA4000067144Приватне акціонерне товариство "Компанія з управління активами "НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариством частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства; *одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
16431226457UA4000067466ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ВІСТЕК"*брати участь у вирішення найважливіших питань діяльності Товариства, у тому числі прийняття рішення про внесення змін до Статуту, обрання членів Наглядової ради, Ревізійної комісії, Виконавчого органу, в порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством; *бути обраним в органи управління і контролюючі органи Товариства; *оскаржувати дії Виконавчого органу Товариства щодо ненадання, несвоєчасного надання та надання інформації, що не відповідає дійсності; *вчасно отримувати повідомлення про скликання Загальних зборів акціонерів, яке повинно містити інформацію про дату, час та місце проведення зборів, а також повний перелік питань порядку денного з обов'язковим зазначенням способу, за допомогою якого акціонери можуть ознайомитися з документами щодо порядку денного; *своєчасно та у зручний для акціонера спосіб знайомитися з матеріалами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів акціонерів, та отримувати додаткову інформацію стосовно питань порядку денного від посадових осіб та інших уповноважених осіб Товариства; *вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів. висувати кандидатів до складу органів Товариства; *брати участь у Загальних зборах акціонерів особисто або через вільно обраного представника; *брати участь в обговоренні та голосуванні з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, причому процедура голосування на Загальних зборах акціонерів повинна забезпечувати прозорість та надійність підрахунку голосів; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати частку прибутку (дивіденди) від діяльності Товариства у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і цим Статутом. Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з учасників мають особи, які є учасниками Товариства на початок строку виплати дивідендів; *розпоряджатися своїми акціями у порядку, встановленому законодавством; *продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції в будь-який час без жодного погодження з іншими акціонерами чи органами Товариства; *у разі емісії Товариством додаткових акцій шляхом приватного розміщення користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій; *вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій к випадках, встановлених законом; *прийняти чи відхилити пропозицію про продаж акцій, надану особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; *у випадках, передбачених законодавством України, захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків; *вийти в установленому порядку з Товариства; *отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини майна Товариства; *здійснювати інші права, передбачені законодавством і цим Статутом.
16501881876UA4000067623ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ"*участь в управлінні Товариством (шляхом голосування на загальних зборах акціонерів Товариства безпосередньо або через своїх представників та шляхом участі в діяльності органів Товариства); *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
16600849014UA4000067631ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДРУЖБА."*участь в управлінні Товариством; *участь у розподілі прибутку Товариства, отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства; *переважне право на придбання акцій Товариства нових випусків; *відчужувати належні їм акції або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на акції, які отримують у порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів Товариства; *інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.
16709801546UA4000067698ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЛЬВІВ"*брати участь в управлінні Банком; *брати участь і голосувати на загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників, при цьому кількість голосів акціонера визначається кількістю придбаних ним акцій; *вносити пропозиції щодо діяльності Банку; *вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів у термін не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів управління Банку - не пізніше ніж за сім днів до дати їх проведення; *обирати і бути обраними до органів управління Банку; *участь у розподілі прибутку Банку, отримання його частки (дивідендів); *отримувати інформацію про діяльність Банку; * інші права, передбачені чинним Законодавством.
16805508186UA4000067912ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ"*брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом та діючим законодавством; *брати участь у Загальних зборах Товариства з правом голосу з усіх питань, визначених законодавством та цим Статутом; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди) у разі прийняття рішення про їх виплату в порядку і способом, передбаченим законодавством України та цим Статутом; *бути обраним до органів Товариства та брати участь у діяльності органів Товариства; *отримувати інформацію та документи щодо господарської діяльності Товариства в обсязі і в порядку, визначених законодавством України та цим Статутом; *продавати чи іншим чином відчужувати належні їм цінні папери, випущені Товариством, або їх частину іншим акціонерам або третім оособам без згоди інших акціонерів Товариства та без згоди Товариства. Спадкоємці (правонаступники)акціонера мають право на цінні папери Товариства, які отримують у порядку спадкування (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів або самого Товариства; *продавати акції Товариства в разі прийняття Загальними зборами рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій; *вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних їм голосуючих акцій у встановлених цим Статуом та діючим законодавством випадках; *у випадках та порядку, визначених чинним законодавством, придбавати додатково розміщувані прості акції Товариства пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства; *уповноважувати довіреністю третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства; *вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства; *у разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченими законодавсством України та цим Статутом; *укладати між собою договори (угоди), за якими на акціонерів Товариства, які підписали такі договори (угоди), покладаються додаткові зобов'язання, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, та передбачається відповідальність за їх невиконання.
16924646706UA4000067938ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ АЗІНКО"*брати участь в управлнні Товарисвом в обсягах і формах, передбачених Статутом; *брати участь у розподілі прибутку Товариства і отримувати їх частку (дивіденди);*отримувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу Акціонера Товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи загальних зборів Акціонерів Товариства; *вносити свої пропозиції щодо питань, включених до порядку енного Загальних зборах Акціонерів Товариства за умови, що воно було ним внесено не пізніше як за 20 днів до проведення загальних зборів; *у разі додаткової емісії акцій Товариства, користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій; *продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції з урахуванням порядку, передбаченого законодавством України та Статутом. Акціонер, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту Акціонерів Товариства та саме Товариство із зазначенням ціни та інших умов проажу акцій; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна Товариства, пропорційній частці акціонера в статутному капіталі Товариства; *вимагати скликання позачергових Загальних зборів Акціонерів Товариства, у випаку якщо на день поання такої вимоги Акціонер сукупно є власником 10 ібільше відсотків простих акцій Товариства; *передавати свої повноваження на загальних зборах Акціонерів Товариства іншому Акціонеру чи своєму преставнику; *користуватися переважним правом на придбання акцій, що прощаються іншими Акціонерами Товариства, за ціною та на умовах запропонованих Акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать акціонеру Товариства; *користуватися іншими права, передбаченими Статутом та чинним законодавством України; Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
17004012780UA4000067979ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНО ТОВАРИСТВО "КИЇВПРОЕКТ"*брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників) в порядку, встановленному чинним законодавством України та цим Статутом; *одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства, без обмеження доступу до фінансової звітності Товариствата його внутрішніх положень; *виходу із Товариства шляхом відчуження належних акціонеру акцій на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди); *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості такої відповідної частини майна Товариства; *реалізовувати інші права, встановлені законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом.
17114360920UA4000068159ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРАВЕКС - БАНК"*брати участь в управлінні справами Банку та контролювати діяльність Банку в порядку, визначеному цим Статутом, внутрішніми положеннями Банку та чинним законодавством України; *брати участь у розподілі прибутку Банку та одержувати частку (дивіденди) прибутку від діяльності Банку; *одержувати інформацію про діяльність Банку, стан активів, суми прибутків та збитків. На вимогу акціонера Банк повинен протягом 10 робочих днів надати цьому акціонеру протоколи засідань органів управління, протоколи Ревізійної комісії, інші документи та інформацію відповідно до вимог чинного законодавства України. Банк зобов'язаний надавати акціонерам, які володіють більше ніж 50 відсотків акцій: 1)щомісячні фінансові звіти протягом 10 робочих днів після закінчення звітного місяця; 2) щоквартальні фінансові звіти протягом 15 робочих днів після закінчення звітного кварталу; 3) річні фінансові звіти протягом 20 робочих днів після закінчення звітного року. Такі звіти повинні містити баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів та пояснення до них. В межах чинного законодавства України, протягом 15 робочих днів на вимогу акціонера, що володіє більше ніж 50 відсотків акцій, Банк має надати інформацію, яка вимагається, такому акціонеру; *у разі ліквідації Банку отримати вартість майна Банку, що залишилася після розрахунків з кредиторами, пропорційно до кількості акцій, якими володіє цей акціонер; *акціонери, які володіють у сукупності 10 і більше відсотками акцій Банку, мають право вимагати проведення перевірки фінансової та господарської діяльності Банку незалежним аудитором; *розпоряджатися акціями Банку в порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України; *володіти та користуватися іншими правами, що передбачені законодавством України та Статутом Банку.
17213501465UA4000068209ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЗЕТА "ВЕЧІРНІЙ ДОНЕЦЬК"*брати участь в управлінні справами Товариства шляхом участі та голосування на Загальних зборах Товариства; *бути обраним до органів Товариства та обирати членів органів Товариства; *вільно розпоряджатися акціями Товариства, що належать їм; *одержувати інформацію про діяльність Товариства відповідно до чинного законодавства та Статуту; *користуватися переважним правом на придбання розміщуваних Товариством акцій, які продаються іншими акціонерами в порядку, передбаченому чинним законодавством України; *акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій цього Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди); *на обов?язковий викуп акцій Товариством у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна; *користуватися іншими правами, передбаченими Статутом та чинним законодавством України.
17305744797UA4000068258ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМЗВ`ЯЗОК"Згідно вимог чинного законодавства
17425186738UA4000068365Приватне акціонерне товариство "Страхове товариство "Іллічівське"*брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому Статутом та Законодавством; *одна проста акція товариства надає Акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах Акціонерів Банку, окрім випадків проведення кумулятивного голосування; *брати участь у розподілі прибутку та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і Статутом; *отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України, Статутом; *вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і Статутом; *у разі емісії Товариством додаткових акцій користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій у кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій, у порядку , визначеному законодавством; *продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції з дотриманням переважного права інших акціонерів на придбання таких акцій, в порядку, передбаченому Статутом; *вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і Статутом; * продати акції Товариства в разі , якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій; *у випадках, передбачених законодавством України захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.
17519361386UA4000068613ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АРКАДА"*участь в управлінні Банком; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Банку частини його майна або вартості частини майна Банку; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

 

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>