Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України


По запиту знайдено: 3295

Останнє оновлення: 2019-08-06 11:32:42

Пошук:

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>


№ з/пКод за ЄДРПОУ емітентів цінних паперівміжнародний ідентифікаційний номер цінних паперівНазва емітента цінних паперівПрава за цінними паперами, визначені емітентом при депонуванні глобального (тимчасового глобального) сертифіката
17600310093UA4000070205ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
17700240253UA4000070304ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ПЛІНФА"*участь в управлінні акціонерним товариством; *одержувати інформацію про діяльність Товариства; *на переважне придбання акцій Товариства в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства у випадку, збільшення Статутного капіталу шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості; *у разі ліквідації Товариства, одержати частину вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства; *отримання дивідендів відповідно до рішення Загальних Зборів Товариства; *реалізація інших прав, встановлених цим Статутом та діючим законодавством України.
17802037622UA4000070684ВИЩІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ"*участь в управлінні інститутом; *отримання дивідендів; *отримання інформації про господарську діяльність Інституту; *отримання, у разі ліквідації Інституту, частини його майна або вартості; *претендування на пріоритетне отримання послуг та робіт, що надає Інститут; *користуватися послугами соціальної інфраструктури Інституту.
17900191885UA4000070924ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"*участь в управлінні Товариством; *участь у розподілі прибутку Товариства, отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства; *переважне право на придбання акцій Товариства нових випусків; *відчужувати належні їм акції або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на акції, які отримують у порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів Товариства; *інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом
18005441005UA4000071054Публічне акціонерне товариство "Компанія Катран"*брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах Акціонерів Товариства та голосувати особисто або через представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку Загальних зборів акціонерів Товариства; *одержувати інформацію про господарську діяльність акціонерного Товариства, на вимогу акціонера Правління (або корпоративний сектор - у разі його обрання) зобов?язане надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом або внутрішніми положеннями Товариства, або завірені копії цих документів. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов?язаний зберігати конфіденційність інформації до якої він має доступ. На вимогу акціонера йому можуть бути надані копії документів про господарську діяльність Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів, у вчинені яких є заінтересованість, (якщо інше не передбачено законом). Особливості доступу до інформації визначаються Наглядовою радою або Правління Товариства; *продати або здійснити відчуження в інший спосіб належних йому акцій; *на переважне право придбання акцій Товариства у процесі приватного розміщення акцій в порядку, встановленому законодавством та рішення відповідного органу Товариства; *вимагати обов?язкового викупу Товариством належних акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України. Статутом . внутрішніми документами Товариства та рішеннями відповідного органу Товариства; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) в порядку , визначеному законодавством та відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства; *реалізовувати інші права, передбачені чинним Законодавством та Статутом.
18120054481UA4000071088АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БРОТЕП-ЕКО"*брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому Статутом. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, окрім випадків проведення кумулятивного голосування; *брати участь у розподілі прибутку та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими Статутом та законодавством України; *одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку і обсязі, встановленому Статутом та законодавством України; *вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства; *одержати, у разі ліквідації Товариства, в установленому порядку, частину його майна або вартості його майна, пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і Статутом; *користуватись переважним правом на придбання додатково випущених акцій Товариства в кількості , пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій; *продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції з додержанням переважного права акціонерів Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі (не акціонеру цього Товариства) у порядку, передбаченому Статуту. У разі продажу акцій акціонером Товариства іншому акціонеру Товариства, переважне право інших акціонерів Товариства не застосовується; *вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і Статутом; *продати акції Товариству в разі, якщо товариством прийнято рішення про придбання таких акцій; *у випадках. передбачених законодавством України захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.
18222627780UA4000071195ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД"*брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства; *одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Директор (або корпоративний секретар - у разі його призначення) зобов’язаний надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом або локальними (внутрішніми) актами Товариства, або завірені копії цих документів. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов’язаний зберігати конфіденційність інформації. до якої він має доступ. На вимогу акціонера йому можуть бути надані документи про господарську діяльність Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (якщо інше не передбачено законом). Особливості доступу до іншої інформації визначаються Наглядовою радою Правління. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його локальних (внутрішніх) актів забороняється, крім випадків, визначених законом; *вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій; *вимагати обов’язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, Статутом та локальними (внутрішніми) актами Товариства; *отримувати дивіденди, у разі прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів; *отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартість частини майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства; *реалізовувати інші права, встановлені Статутом та Законом.
18301131939UA4000071237Приватне акціонерне товариство “Українська авіаційно –торгова компанія “Авіапостач”*брати участь в управлінні Товариством особисто або через своїх представників; *отримувати дивіденди; *отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини майна Товариства; *отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства; *на першочергове придбання додатково розміщуваних Товариством простих акцій; *оскаржувати рішення Загальних зборів Товариства у порядку, визначеному Статутом та відповідно до діючого законодавства; *акціонери мають інші права, передбачені законодавством, а також Статутом Товариства; *акціонери можуть відчужувати належні їм акції баз згоди інших акціонерів та Товариства.
18400479712UA4000071336ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІОЛІК"Прості акції налають їх власникам право на отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні акціонерним Товариством, на отримання частини майна акціонерного Товариства у разі його ліквідації, отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства та інші права, передбачені законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.
18500191230UA4000071435ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ"*брати участь в управлінні Товариством; *брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства з правом голосу з усіх питань їх повноважень і компетенції, визначених законом та цим Статутом. Акціонер Товариства - фізична особа має право самостійно брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. Акціонер Товариства - юридична особа бере участь у Загальних зборах акціонерів Товариства через уповноважену особу; *бути обраним до органів Товариства та брати участь у діяльності органів Товариства; *отримувати від Товариства інформацію про господарську діяльність Товариства, а саме інформацію про річну фінансову звітність; *відчужувати належні їм акції або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера маються право на акції, які отримують у порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів Товариства; *уповноважувати довіреністю третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства; *продавати Товариству всі або частину належних їм акцій у випадках та в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом; *отримувати дивіденди; *отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини такого майна, яка залишилася після завершення розрахунків з кредиторами, пропорційно кількості належних їм акцій Товариства.
18600913982UA4000071526ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ"*брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому Статутом. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах. крім випадків проведення кумулятивного голосування; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати, в порядку і способами, передбаченими законодавством України і Статутом; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства, в обсязі і порядку, визначених законодавством України та Статутом; *вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства; *у разі емісії Товариством додаткових акцій шляхом приватного розміщення користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважне право надається акціонеру власнику простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна, пропорційно до кількості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і Статутом; *продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції в будь-який час без будь-якого погодження з іншими акціонерами чи органами Товариства; *вимагати викупу Товариством належних їм акцій у порядку та випадках, передбачених законодавством України та Статутом; продати акції Товариству в разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій.
18730241186UA4000071641ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТР ТОРГІВЛІ ТА ВІДПОЧИНКУ"*брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства; *одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Директор (або корпоративний секретар - у разі його призначення) зобов'язаний надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом або локальними (внутрішніми) актами Товариства, або завірені копії цих документів. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ. На вимогу акціонера йому можуть бути надані документи про господарську діяльність Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (якщо інше не передбачене законом). Особливості доступу до іншої інформації визначаються Наглядовою радою та Директором. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його локальних (внутрішніх) актів забороняється, крім випадків, визначених законом; *вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій; *вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та локальними (внутрішніми) документами Товариства; *отримувати дивіденди, у разі прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів; *отримати у разі ліквідації Товариства, частину його майна або вартість частини майна Товариства , пропорційну частці акцій акціонера у статутному капіталі Товариства; *реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та Законом.
18800255289UA4000071815ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання, у разі ліквідації Товариства, частини його майна або вартості майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим статутом.
18933936496UA4000072110ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУА ОЗОН" інтервальний спеціальний пайований інвестиційний фонд "АУРУМ"*право власності учасника на частку активів фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *інші права, передбачені чинним законодавством України.
19001895430UA4000072185ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕДІНВЕСТПРОЕКТ"*брати участь в управлінні справами АТ; *брати участь у розподілі прибутку АТ та одержувати його частку (дивіденди); *вийти в установленому порядку з АТ; *одержувати інформацію про господарську діяльність АТ; *уступати (продавати) належні йому Акції (їх частину) у порядку, передбаченому цим Статутом; *призначати свого представника для участі у Загальних Зборах Акціонерів або передавати свої повноваження іншому Акціонеру (його представникові); *бути обраним до органів управління АТ; *скликати Загальні Збори Акціонерів у порядку, передбаченому цим Статутом; *відчужувати належні їм Акції без згоди інших Акціонерів та АТ; *право вимагати викупу належних їм Акцій, якщо на Загальних Зборах Акціонерів вони голосували проти рішень, які порушують їх права; *отримувати у разі ліквідації АТ частини його майна або вартості частини майна АТ.
19100383774UA4000072763ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАШІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання, у разі ліквідації Товариства, частини майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.
19233908322UA4000072862ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна.
19300193074UA4000072904Приватне акціонерне товариство "Волиньвтормет"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування; *реалізовувати інші права, встановлені Статутом та чинним законодавством України.
19401413394UA4000073050Публічне акцiонерне товариство "Житомирський завод огороджувальних конструкцiй"*брати участь в управлінні справами Товариства шляхом участі та голосування на загальних зборах акціонерів особисто або через своїх повноважних представників; *вільно розпоряджатися власними акціями Товариства, зокрема продавати ти іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб. Перехід та реалізація прав власності на акції Товариства здійснюється згідно з законодавством України; *отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства; *право на отримання дивідендів; *у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості частини майна Товариства; *вийти в установленому порядку з Товариства; *реалізовувати свої права акціонера через представника на підставі довіреності; *вимагати обов?язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства. В разі не виконання Товариством зобов?язань з викупу акцій акціонер має право на відшкодування завданих йому збитків внаслідок таких дій (бездіяльності ) з боку Товариства; *вимагати у встановленому порядку проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; *оскаржувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства в разі порушення таким рішенням прав та охоронюваних законом інтересів акціонера; *переважне право придбати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій в процесі приватного розміщення акцій.
19500132486UA4000073159Приватне акціонерне товариство "Електро"*брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому Статутом, зокрема шляхом голосування на загальних зборах акціонерів Товариства безпосередньо або через представників, шляхом участі в діяльності органів управління Товариства; одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонерів Товариства, окрім випадків проведення кумулятивного голосування; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і Статутом; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і Статутом, зокрема на вимогу акціонера Товариство зобов?язаний надавати йому річну фінансову звітність Товариства, господарську звітність, протоколи загальних зборів акціонерів Товариства, інші документи та інформацію згідно з вимогами чинного законодавства України та актами внутрішнього регулювання Товариства; *вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів Товариства; *у разі емісії Товариством додаткових акцій шляхом приватного розміщення користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій у загальній кількості простих акцій; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна Товариства; *продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції в будь-який час без жодного погодження з іншими акціонерами Товариства; *вимагати викупу Товариством України і Статутом; *продати акції Товариства у разі , якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій; *у випадках , передбачених законодавством України, захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.
19637194253UA4000073233ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРАЙМБУДІНВЕСТГРУП"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства.
19731681672UA4000073431ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПЕРША"*брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників); * отримання дивідендів; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій; *переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них; *переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.
19800309134UA4000073902Публічне акціонерне товариство "Гроно-Текс"*брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства особисто або через своїх представників); *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди); *одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства, інші документи та дані, відповідно до законодавства України, у порядку встановленому Статутом або внутрішніми документами Товариства; *отримання, у разі ліквідації, частини його майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну частині акціонера Товариства у Статутному капіталі Товариства; *вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерного Товариства у порядку встановленому Статутом та законодавством; * оскаржувати рішення вищого органу Товариства у порядку, визначеному законодавством; *власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов?язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття вищим органом Товариства рішення про: злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства, вчинення Товариством значного правочину, зміну розміру Статутного капіталу; *на відчуження належних їм акцій, у порядку, встановленому чинним законодавством та Статутом; *власник простих акцій має право придбати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій; *акціонери Товариства, в порядку передбаченому законом, мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів ,членів Наглядової ради про призначення представників у Наглядову раду; * інші права, передбачені чинним законодавством.
19905763814UA4000074058Публічне акціонерне товариство "Крюківський вагонобудівний завод"*брати участь в управлінні справами Товариства у порядку, визначеному даним Статутом; *брати участь у розподілі прибутку Товариства і одержувати його частину (дивіденди); *одержувати інформацію; *відчужувати акції, котрі у них є, на користь інших осіб. В тому випадку, коли між акціонером і Товариством не буде досягнуто погоджених умов купівлі-продажу (ціна акцій і строк викупу), акціонер має право продати їх третій особі; *купувати нові акції Товариства у випадку їх випуску, інші цінні папери Товариства; отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини майна Товариства; розпоряджатися дивідендами на акції Товариства за власним розсудом.
20000204429UA4000074116ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН "ФРЕШ АП"*брати участь в управлінні справами Товариства шляхом участі та голосування на Загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників; *отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства , якщо така інформація не носить характеру інформації з обмеженим доступом (конфіденційної або таємної). Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх нормативних положень забороняється. Порядок надання інформації про діяльність Товариства, а також перелік інформації з обмеженим доступом регулюється чинним законодавством України та внутрішніми нормативними документами Товариства; *вільно розпоряджатися акціями Товариства, зокрема продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування або отримання на це дозволу інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування або отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства, якщо інше не встановлено чинним законодавством України. Перехід та реалізація прав власності на акції Товариства здійснюється згідно з законодавством України; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у порядку, визначеному чинним законодавством України та внутрішніми нормативними документами Товариства; *на переважне придбання додатково випущених Товариством акцій; *на одержання при ліквідації Товариства частки грошових коштів, отриманих від продажу його майна, що залишились після розрахунків по оплаті праці працівників Товариства, розрахунків з бюджетом та кредиторами пропорційно їх частці у статутному фонді; *акціонери Товариства мають також інші права, що передбачені законодавством України.

 

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>