Головна Кодифікація Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України "Про депозитарну систему України" Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України

Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України


По запиту знайдено: 3104

Останнє оновлення: 2018-05-14 16:58:18

Пошук:

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>


№ з/пКод за ЄДРПОУ емітентів цінних паперівміжнародний ідентифікаційний номер цінних паперівНазва емітента цінних паперівПрава за цінними паперами, визначені емітентом при депонуванні глобального (тимчасового глобального) сертифіката
20133936496UA4000072110ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУА ОЗОН" інтервальний спеціальний пайований інвестиційний фонд "АУРУМ"*право власності учасника на частку активів фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *інші права, передбачені чинним законодавством України.
20201895430UA4000072185ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕДІНВЕСТПРОЕКТ"*брати участь в управлінні справами АТ; *брати участь у розподілі прибутку АТ та одержувати його частку (дивіденди); *вийти в установленому порядку з АТ; *одержувати інформацію про господарську діяльність АТ; *уступати (продавати) належні йому Акції (їх частину) у порядку, передбаченому цим Статутом; *призначати свого представника для участі у Загальних Зборах Акціонерів або передавати свої повноваження іншому Акціонеру (його представникові); *бути обраним до органів управління АТ; *скликати Загальні Збори Акціонерів у порядку, передбаченому цим Статутом; *відчужувати належні їм Акції без згоди інших Акціонерів та АТ; *право вимагати викупу належних їм Акцій, якщо на Загальних Зборах Акціонерів вони голосували проти рішень, які порушують їх права; *отримувати у разі ліквідації АТ частини його майна або вартості частини майна АТ.
20300383774UA4000072763ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАШІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання, у разі ліквідації Товариства, частини майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.
20433908322UA4000072862ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна.
20500193074UA4000072904Приватне акціонерне товариство "Волиньвтормет"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування; *реалізовувати інші права, встановлені Статутом та чинним законодавством України.
20601413394UA4000073050Публічне акцiонерне товариство "Житомирський завод огороджувальних конструкцiй"*брати участь в управлінні справами Товариства шляхом участі та голосування на загальних зборах акціонерів особисто або через своїх повноважних представників; *вільно розпоряджатися власними акціями Товариства, зокрема продавати ти іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб. Перехід та реалізація прав власності на акції Товариства здійснюється згідно з законодавством України; *отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства; *право на отримання дивідендів; *у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості частини майна Товариства; *вийти в установленому порядку з Товариства; *реалізовувати свої права акціонера через представника на підставі довіреності; *вимагати обов?язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства. В разі не виконання Товариством зобов?язань з викупу акцій акціонер має право на відшкодування завданих йому збитків внаслідок таких дій (бездіяльності ) з боку Товариства; *вимагати у встановленому порядку проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; *оскаржувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства в разі порушення таким рішенням прав та охоронюваних законом інтересів акціонера; *переважне право придбати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій в процесі приватного розміщення акцій.
20700132486UA4000073159Приватне акціонерне товариство "Електро"*брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому Статутом, зокрема шляхом голосування на загальних зборах акціонерів Товариства безпосередньо або через представників, шляхом участі в діяльності органів управління Товариства; одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонерів Товариства, окрім випадків проведення кумулятивного голосування; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і Статутом; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і Статутом, зокрема на вимогу акціонера Товариство зобов?язаний надавати йому річну фінансову звітність Товариства, господарську звітність, протоколи загальних зборів акціонерів Товариства, інші документи та інформацію згідно з вимогами чинного законодавства України та актами внутрішнього регулювання Товариства; *вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів Товариства; *у разі емісії Товариством додаткових акцій шляхом приватного розміщення користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій у загальній кількості простих акцій; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна Товариства; *продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції в будь-який час без жодного погодження з іншими акціонерами Товариства; *вимагати викупу Товариством України і Статутом; *продати акції Товариства у разі , якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій; *у випадках , передбачених законодавством України, захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.
20837194253UA4000073233ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРАЙМБУДІНВЕСТГРУП"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосівання. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства.
20931681672UA4000073431ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПЕРША"*брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників); * отримання дивідендів; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій; *переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційцно кількості акцій, що належать кожному з них; *переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.
21000309134UA4000073902Публічне акціонерне товариство "Гроно-Текс"*брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства особисто або через своїх представників); *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди); *одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства, інші документи та дані, відповідно до законодавства України, у порядку встановленому Статутом або внутрішніми документами Товариства; *отримання, у разі ліквідації, частини його майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну частині акціонера Товариства у Статутному капіталі товариства; *вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерного Товариства у порядку встановленому Статутом та законодавством; * оскаржувати рішення вищого органу Товариства у порядку, визначеному законодавством; *власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов?язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття вищим органом Товариства рішення про: злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства, вчинення Товариством значного правочину, зміну розміру Статутного капіталу; *на відчуження належних їм акцій, у порядку, встановленому чинним законодавством та Статутом; *власник простих акцій має право придбати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій; *акціонери Товариства, в порядку передбаченому законом, мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів ,членів Наглядової ради про призначення представників у Наглядову раду; * інші права, передбачені чинним законодавством.
21105763814UA4000074058Публічне акціонерне товариство "Крюківський вагонобудівний завод"*брати участь в управлінні справами Товариства у порядку, визначеному даним Статутом; *брати участь у розподілі прибутку Товариства і одержувати його частину (дивіденди); *одержувати інформацію; *відчужувати акції, котрі у них є, на користь інших осіб. В тому випадку, коли між акціонером і Товариством не буде досягнуто погоджених умов купівлі-продажу (ціна акцій і строк викупу), акціонер має право продати їх третій особі; *купувати нові акції Товариства у випадку їх випуску, інші цінні папери Товариства; отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини майна Товариства; розпоряджатися дивідендами на акції Товариства за власним розсудом.
21200204429UA4000074116ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН "ФРЕШ АП"*брати участь в управлінні справами Товариства шляхом участі та голосування на Загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників; *отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства , якщо така інформація не носить характеру інформації з обмеженим доступом (конфіденційної або таємної). Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх нормативних положень забороняється. Порядок надання інформації про діяльність Товариства, а також перелік інформації з обмеженим доступом регулюється чинним законодавством України та внутрішніми нормативними документами Товариства; *вільно розпоріджітися акціяґми Товариства, зокрема продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізачних осіб без попереднього інформування або отримання на це дозволу інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування або отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства, якщо інше не встановлено чинним законодавством України. Перехід та реалізація прав власності на акції Товариства здійснюється згідно з законодавством України; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержуквати його частку (дивіденди) у порядку, визначеному чинним законодавством України та внутрішніми нормативними документами Товариства; *на переважне придбання додатково випущених Товариством акцій; *на одержання при ліквідації Товариства частки грощових коштів, отриманих від продажу його майна, що залишились після розрахунків по оплаті праці працівників Товариства, розрахунків з бюджетом та кредиторами пропорційно їх частці у статутному фонді; *акціонери Товариства мають також інші права, що передбачені законодавством України.
21330818912UA4000074264Приватне акціонерне товариство "Селена"*брати участь в управлінні Товариства способом участі та голосування на загальних зборах особисто, або через своїх повноважних представників, чкі діють на підставі довіреності, оформленої належним чином згідно до вимог законодавства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства, якщо так інформація не є інформацією з обмеженим доступом (конфідеційною або таємною); *брати участь у розподілі прибутку Товариства шляхом одержання дивідендів у порядку, визначеному чиннимзаконодавством України, та Статутом; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства, що залишилися після погашення зобов'язань Товариства. прямо пропорційно частці кожного Акціонера у статутному капіталі Товариства; *здійснювати переважне право на придбання додатково випущених Товариством простих акцій пропорційно частці належних йому акцій у загальній кількості простих акцій; *здійснювати переважне право на придбання акцій Товариства, що пропонуються до продажу третій особі.
21400178353UA4000074306ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК "ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ"*брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом та діючим законодавством; *брати участь у Загальних зборах Товариства з правом голосу з усіх питань, визначених законодавством та цим Статутом; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди у разі їх оголошення і виплати в порядку і способом, передбаченим законодавством України та цим статутом; *бути обраним до органів Товариства та брати участь у діяльності органів Товариства; *отримувати інформацію та документи щодо господарської діяльності Товариства в обсязі і в порядку, визначених законодавством України та цим Статутом; *отримувати інформацію щодо особи, на яку покладено обов'язок із складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, її місцезнаходження та режим роботи; *продавати чи іншим чином відчужувати належні їм цінні папери, випущені Товариством, або їх частину іншим акціонерам або третім особим без згоди інших акціонерів Товариства та без згоди Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на цінні папери Товариства, які отримують у порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів або самого Товариства; *у випадках та порядку, визначеному чинним законодавством, придбавати додатково розміщувані прості акції Товариства пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства; *уповноважувати довіреністю третії осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства; *вносити пропозицію на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства; *у разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом; *продавати акції Товариства в разі прийняття Загальними зборами рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій; *вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у встановлених цим Статутом та діючим законодавством випадках; *у випадках порушення прав, наданих акціонерам чинним законодавством та цим Статутом, захищати їх у судовому порядку; *укладати між собою договори (угоди), за якими на акціонерів Товариства, які підписали таки договори (угоди), покладаються додаткові зобов'язання, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах Товариства, та передбачається відповідльність за його невиконання.
21505802810UA4000074579ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"*брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; *одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Правління Товариства (або корпоративний секретар - у разі його призначення) зобов'язане надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом або внутрішніми Положеннями Товариства, або завірені копії цих документів. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ. На вимогу акціонера йому можуть бути надані документів про господарську діяльність Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуютсья значних правочинів та правочинів, у вчинення яких є заінтересованість, (якщо інше не передбачено законом), а також документи депозитарного обліку - в частині операцій. які здійснювалися у Товаристві за розпорядженням чи в інтересах відповідного акціонера (чи його депонентів), загальної інформації про випуски цінних паперів, що обслуговуються у Товаристві, а також до іншої публічної зведеної інформації про депозитарний облік, яка оприлюднюється Товариством. Особливості доступу до іншої інформації визначчаються Правлінням Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх Положень забороняється, крім випадків, визначених законом; *одержати, у разі ліквідації Товариства, частину вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства; *на переважне придбання акцій Товариства в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства в порядку, встановленому пунктом 4.7. Статуту; *вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства; *на отримання дивідендів; *реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.
21621607389UA4000074751ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС "КУРС"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства; *придбавати, при додатковій емісії акцій, розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.
21700483553UA4000074876ПРИВТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАХЧОВИК"*брати участь в управлінні Товариством; *отримувати інформацію про діяльність Товариства на письмовий запит до Генерального директора Товариства; *користуватися переважним правом на придбання акцій Товариства нових випусків; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди); *отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини майна Товариства; *користуватися іншими правами, передбаченими чинним законодавством України та цим Статутом.
21824582123UA4000074884Приватне акціонерне товариство "Контур"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства; *придбавати, при додатковій емісії акцій, розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. При цьому не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
21905756926UA4000074892ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШОТРАВЕНСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ФАРФОРУ"*брати участь в управлінні Товариством, в томсу числі брати участь у загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх предстаквників з усіх питань, які належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, висувати кандидатури для участі в органах Товариста, вносити свої пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства; *право на отримання дивідендів; *право на отримання інформації про господарську діяльність Товариства; *право на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *вийти їз Товариства шляхом відчуження належних йому акцій у порядку, встановленому законом. Акціонер має право вільно розпоряджатися ними, зокрема продавати або іншим чином вічужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб; *вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства. В разі невиконання Товариством зобов'язань з викупу акцій акціонер має право на відшкоування завданих йому збитків внаслідок таких ій (безіяльності) з боку Товариства; *вимагати у встановленому законодавством порядку проведення аудіторських перевірок діяльності Товариства та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; *оскаржувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства в разі порушення таким рішенням прав та охоронюваних законом інтересів акціонера; *переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій в процесі приватного розміщення акцій; *акціонери Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом.
22037203990UA4000075204ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНФЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЗЛАТОБУД"*участь в управлінні товариством в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України; *вільно розпоряджатися належними їм на праві власності Акціями Товариства з урахуванням обмежень, встановлених для закритих недиверсифікованих корпоративних інвестиційних фондів; *отримувати інформацю про діяльність Товариства. На письмову вимогу учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звіиів Товариства про його діяльність, протоколів зборів ті будь-яких інших документів Товариства, відповідно до законодавства України та цього Статуту; *переважне право на придбання Акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; *у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; *призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди).
22132715534UA4000075550ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШПОЛАТЕХАГРО"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; *отримання інформації про господарську лдіяльність Товариства: -для отримання інформації про діяльність Товариства Акціонеру необхідно направити до виконавчого органу Товариства інформаційний запит у письмовій формі. У запиті повинно бути зазначено:прізвіще, ім'я, по батькові - для фізичної особи; повна назва та код за ЄДРПОУ - для юридичної особи; кількоість акцій, якими володіє акціонер, та відсоток у статутному капіталі; зміст запиту; адреса, за якою має бути надана відповідь; підпис. Запит юридиченої особи складається на фірмовому бланку, підписується керівником і скреплюється печаткою; - у разі, якщо надісланий запит не відповідє встановленим вимогам, Товариство має право не надавати відповідну інформацію, про що письмово повідомляє особі, яка надіслала запит; - протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги Акціонера, оформленої відповідно до п.5.1.4.1, виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати йому завірені копії документів, передбачених запитом та у межах, визначених чинним законодавством. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартість витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.
22200191158UA4000075758ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "АЗОВСТАЛЬ"*участь в управлінні товариством; *участь у розподілі прибутку Товариства, отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства; *переважне право на придбання акцій Товариства нових випусків; *відчужувати належні їм акції або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства.Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на акції, які отримують у порядку спадкоємства (правлнаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів Товариства; *інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.
22332980628UA4000076053ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ"*брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на загальних зборах особисто або через своїх представників); *одержувати інформацію про діяльність Товариства; *виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій.Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариство; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди); *придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загалній кількості простих акцій; *вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акційт у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та Статутом; *одержати, у разі ліквідації Товариства, частку вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства; *реалізовувати інші права, встановлені Статутом та законом. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
22400222166UA4000076236Приватне акціонерне товариство "Фірма "Беверс"*брати участь в управлінні Товариством, зокрема шляхом участі у загальних зборах та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства безпосередньо або через своїх представників, обирати інші органи Товариства та бути обраним до їх складу.Одна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонрів, крім випадків проведення кумулятивного голосування; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і Статутом; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і Статуом. На вимогу акціонера Товарство зобов?язане надавати йому річну фінансову звітность Товариства, господарську звітність Товариства. господарську звітність, протоколи загальних зборів акціонерів Товариства, інші документи та інформацію згідно з вимоами чинного законодавства України та актами внутрішнього регулювання Товариства; *вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів Товариства; * у разі емісії Товариством додаткових акцій шляхом приватного розміщення користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій; *отримати, у випадках ліквідації Товариства, частину майна Товариства або його вартості, пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і Статутом; *продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції в будь-який час без жодного погодження з іншими акціонерами чи органами Товариства; *вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і Статутом; *продати акції Товариства у разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій; *у випадках, передбачених законодавством України, захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.
22530573721UA4000076277ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Ю.П.П."*брати участь у загальних зборах особисто або через своїх повноважних представників шляхом видачі довіреності , яка засвідчена у порядку, визначеному чинним законодавством; *обирати в передбаченому Статутом порядку органи управління Товариства та бути обраним до них; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом. Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно номінальній вартості належних їм акцій мають особи, які є акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів; *отримувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов?язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звіти Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства, протоколи зборів органів управління Товариства тощо; *вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій в порядку передбаченому чинним законодавством та Статутом; *користуватись переважним правом на придбання акцій Товариства, що випускаються додатково та користуватися переважним правом придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства; *розпоряджатися акціями Товариства, що їм належать , у порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом; *вносити на загальні збори акціонерів Товариства будь-які питання, пов'язані з діяльністю Товарсивта у порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом; *отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості.

 

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>