Головна Кодифікація Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України "Про депозитарну систему України" Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.9 ст. 25 розділу IV Закону України

Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.9 ст. 25 розділу IV Закону України


По запиту знайдено: 3843

Останнє оновлення: 2023-03-24 08:11:00

Пошук:

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>


№ з/пКод за ЄДРПОУ емітентів цінних паперівміжнародний ідентифікаційний номер цінних паперівНазва емітента цінних паперівПрава за цінними паперами, визначені емітентом при депонуванні глобального (тимчасового глобального) сертифіката
20105756926UA4000074892ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШОТРАВЕНСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ФАРФОРУ"*брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, висувати кандидатури для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства; *право на отримання дивідендів; *право на отримання інформації про господарську діяльність Товариства; *право на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій у порядку, встановленому законом. Акціонер має право вільно розпоряджатися ними, зокрема продавати або іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб; *вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства. В разі невиконання Товариством зобов'язань з викупу акцій акціонер має право на відшкодування завданих йому збитків внаслідок таких дій (бездіяльності) з боку Товариства; *вимагати у встановленому законодавством порядку проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; *оскаржувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства в разі порушення таким рішенням прав та охоронюваних законом інтересів акціонера; *переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій в процесі приватного розміщення акцій; *акціонери Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом.
20237203990UA4000075204ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНФЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЗЛАТОБУД"*участь в управлінні товариством в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України; *вільно розпоряджатися належними їм на праві власності Акціями Товариства з урахуванням обмежень, встановлених для закритих недиверсифікованих корпоративних інвестиційних фондів; *отримувати інформацію про діяльність Товариства. На письмову вимогу учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства про його діяльність, протоколів зборів ті будь-яких інших документів Товариства, відповідно до законодавства України та цього Статуту; *переважне право на придбання Акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; *у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; *призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди).
20332715534UA4000075550ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШПОЛАТЕХАГРО"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства: -для отримання інформації про діяльність Товариства Акціонеру необхідно направити до виконавчого органу Товариства інформаційний запит у письмовій формі. У запиті повинно бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; повна назва та код за ЄДРПОУ - для юридичної особи; кількість акцій, якими володіє акціонер, та відсоток у статутному капіталі; зміст запиту; адреса, за якою має бути надана відповідь; підпис. Запит юридичної особи складається на фірмовому бланку, підписується керівником і склеплюється печаткою; - у разі, якщо надісланий запит не відповідає встановленим вимогам, Товариство має право не надавати відповідну інформацію, про що письмово повідомляє особі, яка надіслала запит; - протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги Акціонера, оформленої відповідно до п.5.1.4.1, виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати йому завірені копії документів, передбачених запитом та у межах, визначених чинним законодавством. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартість витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.
20400191158UA4000075758ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "АЗОВСТАЛЬ"*участь в управлінні товариством; *участь у розподілі прибутку Товариства, отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства; *переважне право на придбання акцій Товариства нових випусків; *відчужувати належні їм акції або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на акції, які отримують у порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів Товариства; *інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.
20532980628UA4000076053ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ"*брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на загальних зборах особисто або через своїх представників); *одержувати інформацію про діяльність Товариства; *виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариство; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди); *придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій; *вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та Статутом; *одержати, у разі ліквідації Товариства, частку вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства; *реалізовувати інші права, встановлені Статутом та законом. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
20600222166UA4000076236Приватне акціонерне товариство "Фірма "Беверс"*брати участь в управлінні Товариством, зокрема шляхом участі у загальних зборах та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства безпосередньо або через своїх представників, обирати інші органи Товариства та бути обраним до їх складу. Одна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і Статутом; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і Статутом. На вимогу акціонера Товариство зобов?язане надавати йому річну фінансову звітності Товариства, господарську звітність Товариства. господарську звітність, протоколи загальних зборів акціонерів Товариства, інші документи та інформацію згідно з вимогами чинного законодавства України та актами внутрішнього регулювання Товариства; *вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів Товариства; * у разі емісії Товариством додаткових акцій шляхом приватного розміщення користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій; *отримати, у випадках ліквідації Товариства, частину майна Товариства або його вартості, пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і Статутом; *продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції в будь-який час без жодного погодження з іншими акціонерами чи органами Товариства; *вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і Статутом; *продати акції Товариства у разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій; *у випадках, передбачених законодавством України, захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.
20730573721UA4000076277ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Ю.П.П."*брати участь у загальних зборах особисто або через своїх повноважних представників шляхом видачі довіреності , яка засвідчена у порядку, визначеному чинним законодавством; *обирати в передбаченому Статутом порядку органи управління Товариства та бути обраним до них; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом. Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно номінальній вартості належних їм акцій мають особи, які є акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів; *отримувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов?язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звіти Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства, протоколи зборів органів управління Товариства тощо; *вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій в порядку передбаченому чинним законодавством та Статутом; *користуватись переважним правом на придбання акцій Товариства, що випускаються додатково та користуватися переважним правом придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства; *розпоряджатися акціями Товариства, що їм належать , у порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом; *вносити на загальні збори акціонерів Товариства будь-які питання, пов'язані з діяльністю Товариства у порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом; *отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості.
20805418359UA4000076400ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ПИВОВАРНИЙ ЗАВОД"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
20914352406UA4000076988АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"*участь в управлінні Банком як акціонерним товариством; *отримання дивідендів; *отримання інформації про господарську діяльність Банку; *переважне право на придбання додатково випущених Банком акцій у випадку приватного розміщення акцій Банку; *вимагати викупу Банком всіх або частини належних акціонеру акцій у випадках та порядку, що передбачені законодавством України; *вийти зі складу акціонерів Банку шляхом відчуження акцій Банку; *самостійно розпоряджтися акціями, які належать йому на праві власності: продавати, передавати, дарувати, заповідати, заставляти акції Банку; *на отримання, в разі ліквідації Банку; частини майна (або його вартості), яке залишилося після задоволення вимог інших кредиторів Банку, в розмірі пропорційному вартості належних з акціонерів акцій.
21000443364UA4000077655ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОРЛІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"*участь в управлінні акціонерним Товариством; *отримання дивідендів; *отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна.
21123366525UA4000077747ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНГРУП"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
21220571503UA4000078026ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВУНІВЕРСАЛ"*брати участь в управлінні Товариством, особисто або через представника; *отримувати дивіденди; *отримувати у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; *отримувати інформації про господарську діяльність Товариства; *на першочергове придбання додатково випущених акцій Товариства; *оскаржувати рішення загальних зборів Товариства у порядку, визначеному Статутом та відповідно до діючого законодавства.
21325285050UA4000078075ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВЕЛТЛІНЕР"*участь в управлінні акціонерним Товариством; *отримання дивідендів; *отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна; *внесення пропозицій на розгляд органів Товариства; *користування встановленими пільгами для акціонерів, а також соціальними правами та пільгами, що надаються законом.
21402924760UA4000078414Приватне акціонерне товариство "Мукачівська лижна фабрика "Тиса"*участь в управлінні акціонерним товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства.
21522800936UA4000078695ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"*брати участь і голосувати на Загальних зборах акціонерів Товариства особисто чи через свого (своїх) посередників; *брати участь в управлінні Товариством на умовах, визначених Статутом; *брати участь у розподілі прибутку та одержувати його частину у вигляді дивідендів; *виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій; *одержувати інформацію про діяльність Товариства крім тієї, що становить комерційну таємницю. На вимогу акціонера або його представника Товариство зобов?язане надати йому для ознайомлення такі документи: - установчі документи і внутрішні нормативні акти Товариства з усіма змінами і доповненнями; - квартальні та річні баланси, звіти про фінансово-майновий стан Товариства; - протоколи загальних зборів, засідань Ревізійної комісії чи висновки Ревізора (у разі обрання в Товаристві Ревізійної комісії (Ревізора)); - перелік осіб, які мають довіреність на представництво Товариства; - перелік всіх членів Ревізійної комісії (у разі обрання в Товаристві ревізійної комісії) та посадових осіб Товариства, включаючи їх прізвища, дату призначення та термін повноважень. Визначені документи мають бути доступними для ознайомлення акціонерів та їхніх представників протягом робочого дня за адресою розташування Товариства. *отримати частину залишкової вартості майна (грошових коштів) при ліквідації Товариства пропорційно вартості належних їм акцій; *придбавати та продавати акції Товариства у порядку, визначеному чинним законодавством, Статутом та рішеннями Загальних зборів Товариства, заповідати їх у спадщину, дарувати та відчужувати будь-яким іншим способом відповідно до вимог чинного законодавства України; *мати інші права, передбачені чинним законодавством України.
21633957055UA4000078976ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ"Згідно вимог чинного законодавства
21733743651UA4000079180ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ЗАКРИТИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ"*брати участь в управлінні Фондом в порядку, визначеному Статутом Фонду та чинним законодавством України; *отримувати дивіденди, розмір, порядок та строки виплати яких визначені Статутом Фонду та чинним законодавством України; *отримувати у разі ліквідації Фонду частину його майна або вартості, пропорційно розміру частки учасника у статутному капіталі Фонду; *отримувати інформацію про діяльність Фонду. Фонд на письмову вимогу учасника зобов'язаний надавати для ознайомлення завірені копії документів, а саме річну фінансову звітність, протоколи загальних зборів учасників Фонду, протоколи рішень Наглядової ради Фонду та інші документи, які передбачені Статутом Фонду та чинним законодавством України; *вільно розпоряджатися належними учаснику на праві власності акціями Фонду з урахуванням обмежень, встановлених для венчурних недиверсифікованих корпоративних інвестиційних фондів; *у першочерговому порядку придбавати акції Фонду, що емітуються або були раніше викуплені Фондом; *обирати та бути обраним до органів управління Фонду; *призначати представників для участі у Загальних зборах акціонерів та у будь-який час викликати їх; *одна акція Фонду надає учаснику один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах учасників Фонду, крім випадків проведення кумулятивного голосування; *інші права, передбачені актами законодавства України та Статутом Фонду.
21800191075UA4000079222ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВДІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД"*участь в управлінні Товариством; *участь у розподілі прибутку Товариства, отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства; *переважне право на придбання акцій Товариства нових випусків; *відчужувати належні їм акції або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на акції, які отримують у порядку спадкоємство (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів Товариства; *інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.
21900191193UA4000079966ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"*участь в управлінні Товариством; *участь у розподілі прибутку Товариства, отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства; *переважне право на придбання акцій Товариства нових випусків; *відчужувати належні їм акції або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на акції, які отримують у порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів Товариства; *інші права, передбачені чинним законодавством України та Статутом.
22000385905UA4000079974ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАГАРЛИЦЬКЕ"*участь в управлінні акціонерним Товариством; *отримання дивідендів; *отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна; *Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування; *акціонери можуть мати інші права, передбачені законодавством України та Статутом.
22132363486UA4000080139ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ"*участь в управлінні Товариством; *участь у розподілі прибутку Товариства, отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства; *переважне право на придбання акцій Товариства нових випусків; *відчужувати належні їм акції або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на акції, які отримують у порядку спадкоємство (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів Товариства; *інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.
22200121844UA4000080246ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-10"*брати участь в управлінні Товариством; *отримувати дивіденди; *отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або її вартість; *отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства; *вимагати викупу належних їм акцій Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом; *користуватися іншими правами, встановленими чинним законодавством України та цим Статутом.
22300387097UA4000080576ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УЛЬЯНОВСЬКЕ"*право на участь в управлінні Товариства; *право на участь у розподілі прибутку та одержувати його частку (дивідендів); *право на отримання, у разі ліквідації, частини майна, що залишилося після розрахунку з кредиторами, або вартості частини майна Товариства у порядку , визначеному цим Статутом та чинним законодавством України; *право на отримання інформації про діяльність Товариства у порядку , встановленому чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства; *вільно відчуження належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства; *внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів; *вимагати здійснення обов?язкового викупу Товариством належних їм акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України та Статутом; *акціонери мають інші права, передбачені чинним Законодавством та Статутом.
22424655289UA4000080584ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМПРОМ"*участь в управлінні Товариством; *участь у розподілі прибутку, отримання дивідендів; *отримання, у разі ліквідації, частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством та Статутом Товариства; *переважне право придбання акцій Товариства нових випусків та акцій, що подаються іншими акціонерами Товариства; *вимагати від Товариства здійснення обов?язкового викупу акцій у випадках, передбачених законом; *інші права, передбачені чинним Законодавством та Статутом.
22530562259UA4000080618ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИМСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС"*участь в управлінні АТ; *отримання дивідендів; *отримання, у разі ліквідації АТ частини його майна або вартості частини майна АТ; *отримання інформації про господарську діяльність АТ; Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

 

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>