Головна Кодифікація Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України "Про депозитарну систему України" Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.9 ст. 25 розділу IV Закону України

Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.9 ст. 25 розділу IV Закону України


По запиту знайдено: 3843

Останнє оновлення: 2023-03-24 08:11:00

Пошук:

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>


№ з/пКод за ЄДРПОУ емітентів цінних паперівміжнародний ідентифікаційний номер цінних паперівНазва емітента цінних паперівПрава за цінними паперами, визначені емітентом при депонуванні глобального (тимчасового глобального) сертифіката
22623510137UA4000080741ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРОВІДНА"*брати участь в управлінні Товариством в порядку, встановленим Статутом Товариства; *повністю або частково відчужувати належні йому акції Товариства за згодою інших акціонерів і самого Товариства, шляхом здійснення будь-яких угод, не заборонених чинним законодавством України; *на переважне право придбання акцій, які пропонуються до розміщення; *на переважне право придбання акцій, які відчужуватися іншими Акціонерами; *одержувати частину прибутку від діяльності Товариства (дивіденди) у порядку, встановленому Статутом; *у визначеному Товариством порядку одержувати інформацію про діяльність Товариства, у тому числі мати доступ до даних обліку і звітності, а також до іншої документації, за винятком відомостей, пов'язаних з діяльністю Товариства і складають державну таємницю, допуск до яких акціонерів і їхніх представників здійснюється у виняткових випадках і в порядку, встановленому чинним законодавством України; *набувати право власності на розміщені Товариством додаткові акції всіх категорій, а також облігації й інші розміщені Товариством цінні папери; *одержувати частину майна Товариства при його ліквідації в порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом Товариства; *одержувати від Товариства затверджені звіти, а за запитом - додаткову інформацію і довідки з усіх питань, пов'язаних з діяльністю Товариства, з відшкодуванням фактичних витрат з надання запитаної інформації; *вносити пропозиції щодо удосконалення діяльності Товариства на розгляд Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства і правління Товариства, відповідно до їх компетенції; *акціонери Товариства, які володіють у сукупності більш ніж 10 (десятьма) висотками акцій Товариства, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у будь-який час і з будь-якого приводу; *брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства із правом одного голосу на кожну акцію з усіх питань його компетенції; *обирати і бути обраним у Наглядову раду Товариства, Ревізійну комісію Товариства, інші органи управління і контролю Товариства;*здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством України і Статутом Товариства; *здійснювати закріплені Статутом Товариства права, надані акціями Товариства в залежності від їхніх категорій; *Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах Акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування; *переважним правом акціонерів при додатковій емісії акцій Товариства, визначається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у Загальній кількості простих акцій; *акціонер має право продати частину належних йому акцій Товариства або всі належні йому акції Товариства одному чи декільком акціонерам Товариства, або за письмовою згодою акціонерів Товариства продати частину своїх акцій або всі акції третім особам, які не є акціонерами Товариства. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства.
22701384244UA4000080881ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВШЛЯХБУД"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства.
22800191135UA4000081046ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"*участь в управлінні Товариством; *участь у розподілі прибутку Товариства, отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства; *переважне право на придбання акцій Товариства нових випусків; *відчуження належних їм акцій або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на акції. які отримують у порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів Товариства; *інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.
22904601771UA4000081103ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ МАШИНОБУДУВАННЯ"*участь в управлінні Товариством особисто або через представника; *отримання дивідендів (участь у розподілі прибутку Товариства); *отримання інформації про господарську діяльність Товариства; * отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна; *відчужувати належні їм акції, у порядку, встановленому чинним законодавством та Статутом; *власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов?язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій; *власник простих акцій має переважне право придбати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.
23005509659UA4000081426ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ"*Брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому Статутом; *Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і Статутом; *Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і Статутом; *Вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства; *У разі емісії Товариством додаткових акцій шляхом приватного розміщення користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру акцій у загальній кількості простих акцій; *У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом; *продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції в порядку, встановленому законодавством; *Вимагати викупу товариством всіх чи частину належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і цим Статутом; *Продати акції Товариству в разу, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій; *У випадках, передбачених законодавством України захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.
23133671268UA4000081608ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОН СТРОЙ КОМ"*продавати та іншим чином відчужувати облігації на вторинному ринку цінних паперів з додержуванням вимог, встановлених в проспекті емісії; *отримувати у власність (у визначені проспектом строки погашення облігацій) конкретно визначені у договорі резервування об'єкта нерухомості торгівлі приміщень та/або офісні приміщення ресторану та \або приміщення фітнес-центру; *заповідати придбані облігації третім особам; *вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству України .
23233671268UA4000081616ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОН СТРОЙ КОМ"*продавати та іншим чином відчужувати облігації на вторинному ринку цінних паперів з додержуванням вимог, встановлених в проспекті емісії; *отримувати у власність (у визначені проспектом строки погашення облігацій) конкретно визначені у договорі резервування об'єкта нерухомості торгівлі приміщень та/або офісні приміщення ресторану та \або приміщення фітнес-центру; *заповідати придбані облігації третім особам; *вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству України .
23333671268UA4000081624ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОН СТРОЙ КОМ"*продавати та іншим чином відчужувати облігації на вторинному ринку цінних паперів з додержуванням вимог, встановлених в проспекті емісії; *отримувати у власність (у визначені проспектом строки погашення облігацій) конкретно визначені у договорі резервування об'єкта нерухомості торгівлі приміщень та/або офісні приміщення ресторану та \або приміщення фітнес-центру; *заповідати придбані облігації третім особам; *вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству України .
23433671268UA4000081640ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОН СТРОЙ КОМ"*продавати та іншим чином відчужувати облігації на вторинному ринку цінних паперів з додержуванням вимог, встановлених в проспекті емісії; *отримувати у власність (у визначені проспектом строки погашення облігацій) конкретно визначені у договорі резервування об'єкта нерухомості торгівлі приміщень та/або офісні приміщення ресторану та \або приміщення фітнес-центру; *заповідати придбані облігації третім особам; *вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству України .
23533671268UA4000081665ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОН СТРОЙ КОМ"*продавати та іншим чином відчужувати облігації на вторинному ринку цінних паперів з додержуванням вимог, встановлених в проспекті емісії; *отримувати у власність (у визначені проспектом строки погашення облігацій) конкретно визначені у договорі резервування об'єкта нерухомості торгівлі приміщень та/або офісні приміщення ресторану та \або приміщення фітнес-центру; *заповідати придбані облігації третім особам; *вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству України .
23633671268UA4000081673ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОН СТРОЙ КОМ"*продавати та іншим чином відчужувати облігації на вторинному ринку цінних паперів з додержуванням вимог, встановлених в проспекті емісії; *отримувати у власність (у визначені проспектом строки погашення облігацій) конкретно визначені у договорі резервування об'єкта нерухомості торгівлі приміщень та/або офісні приміщення ресторану та \або приміщення фітнес-центру; *заповідати придбані облігації третім особам; *вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству України .
23733671268UA4000081681ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОН СТРОЙ КОМ"*продавати та іншим чином відчужувати облігації на вторинному ринку цінних паперів з додержуванням вимог, встановлених в проспекті емісії; *отримувати у власність (у визначені проспектом строки погашення облігацій) конкретно визначені у договорі резервування об'єкта нерухомості торгівлі приміщень та/або офісні приміщення ресторану та \або приміщення фітнес-центру; *заповідати придбані облігації третім особам; *вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству України .
23833671268UA4000081699ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОН СТРОЙ КОМ"*продавати та іншим чином відчужувати облігації на вторинному ринку цінних паперів з додержуванням вимог, встановлених в проспекті емісії; *отримувати у власність (у визначені проспектом строки погашення облігацій) конкретно визначені у договорі резервування об'єкта нерухомості торгівлі приміщень та/або офісні приміщення ресторану та \або приміщення фітнес-центру; *заповідати придбані облігації третім особам; *вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству України .
23933671268UA4000081707ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОН СТРОЙ КОМ"*продавати та іншим чином відчужувати облігації на вторинному ринку цінних паперів з додержуванням вимог, встановлених в проспекті емісії; *отримувати у власність (у визначені проспектом строки погашення облігацій) конкретно визначені у договорі резервування об'єкта нерухомості торгівлі приміщень та/або офісні приміщення ресторану та \або приміщення фітнес-центру; *заповідати придбані облігації третім особам; *вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству України .
24034514392UA4000082127АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"*брати участь у Загальних зборах Акціонерів самостійно чи в особі свого представника; *одержувати від правління Банку необхідну інформацію з усіх питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів; *вносити свої письмові пропозиції щодо доповнення порядку денного загальних зборів акціонерів питаннями не пізніше, як за 20 днів до їх скликання; *призначати та бути призначеним до органів управління та контролю Банку; *на підставі письмового запиту одержувати інформацію про діяльність Банку в обсягах, що підлягає опублікуванню та оприлюдненню. відповідно до законодавства України; на переважне придбання додатково випущених Банком акцій в кількості. пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Банку на дату прийняття рішення про випуск акцій; *брати участь у розподілі прибутку Банку та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно кількості акцій в статутному капіталі кожного з акціонерів мають особи, які є акціонерами Банку на початок строку виплати дивідендів; *вийти зі складу акціонерів Банку шляхом відчуження належних йому акцій іншим акціонерам Банку, іншим особам або Банку відповідно до законодавства; *одержати, у разі ліквідації Банку, частку вартості майна Банку, пропорційно до кількості акцій у статутному капіталі, відповідно до законодавства; *реалізовувати інші права, встановлені законодавством та статутом.
24125168700UA4000082390ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛАСТ"*участь в управлінні Товариством (в тому числі, через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників); *участь у розподілі прибутку Товариства (отримання дивідендів); *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості пропорційно частці акціонера у статутному капіталі Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства; *переважне право акціонерів на придбання акцій при додатковому випуску, пропорційно частці належних акціонеру акцій у загальній кількості акцій; *переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі; *переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження (крім продажу) третій особі; *право передавати, заповідати у спадщину чи здійснювати іншим способом відчуження акцій, що належать їм, у порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Статутом; *право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках, передбачених Законом; *реалізовувати інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.
24200373965UA4000082796ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД"Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: * участь в управлінні Товариством; * отримання дивідендів; * отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; * отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
24331239073UA4000082978ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАНДЕЛЬСІММОБІЛІЕН ІНВЕСТМЕНТ У КРАЇНА"*брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, за винятком випадків, передбачених законом; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку відповідно до кількості і видів належних їм акцій та установленого розміру дивідендів. Право на отримання дивідендів мають особи, які є акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів; *продавати чи іншим способом відчужувати належні їм акції в порядку, визначеному цим Статутом, за умови позитивного рішення загальних зборів Товариства про такий продажу; * одержувати інформацію про діяльність Товариства; *на письмову вимогу отримувати від Товариства для ознайомлення річні баланси, звіти про діяльність, протоколи зборів; *акціонери Товариства можуть мати також інші права, передбачені законодавством та внутрішніми документами Товариства.
24414361575UA4000083000ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"*участь в управлінні Банком в порядку, визначеному в Статуті, в положеннях про відповідний орган управління, у внутрішніх нормативних документах Банку; *отримання дивідендів у розмірі, що визначається за підсумками фінансового року Загальними зборами акціонерів; *отримання інформації про господарську діяльність Банку; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Банку або вартості частини майна Банку; *вихід в установленому порядку із складу Акціонерів Банку; *інші права, передбачені Статутом та чинним законодавством України.
24503118959UA4000083133ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16364"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання в разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
24630603188UA4000083307ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІШЕЛІН ПРОПЕРТІ-УКРАЇНА"*брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, за винятком випадків, передбачених законом; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку відповідно до кількості і видів належних їм акцій та установленого розміру дивідендів. Право на отримання дивідендів мають особи, які є акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів; *продавати чи іншим способом відчужувати належні їм акції в порядку, визначеному цим Статутом, за умови позитивного рішення загальних зборів Товариства про такий продажу; * одержувати інформацію про діяльність Товариства; *на письмову вимогу отримувати від Товариства для ознайомлення річні баланси, звіти про діяльність, протоколи зборів; *акціонери Товариства можуть мати також інші права, передбачені законодавством та внутрішніми документами Товариства.
24714132633UA4000083323ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮГ"*брати участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства. На вимогу акціонера Директор Товариства зобов’язаний надати йому для ознайомлення копії документів. визначених законом або внутрішніми Положеннями Товариства, або завірені копії цих документів; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна; *на переважне придбання Товариством акцій у кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства, в порядку, встановленому Статутом; *вимагати обов'язкового викупу Товариством належних акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства; *виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій; *реалізовувати інші права. встановлені Статутом та законом.
24835524548UA4000083422ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ФОНДОВА БІРЖА"*брати участь в управлінні діяльністю Біржи в установленому цим Статутом, за винятком випадків, передбачених законодавством; *вийти в установленому порядку з Біржі; *одержувати інформацію про діяльність Біржі. На вимогу акціонера Біржа зобов'язана надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Біржі про її діяльність, протоколи Загальних зборів акціонерів у визначеному порядку.
24937249988UA4000083612ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОФІНАНС"*участь в управлінні акціонерним Товариством; *отримання дивідендів; *отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна.
25004852585UA4000083869ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

 

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>