Головна Кодифікація Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України "Про депозитарну систему України" Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України

Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України


По запиту знайдено: 3104

Останнє оновлення: 2018-05-14 16:58:18

Пошук:

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>


№ з/пКод за ЄДРПОУ емітентів цінних паперівміжнародний ідентифікаційний номер цінних паперівНазва емітента цінних паперівПрава за цінними паперами, визначені емітентом при депонуванні глобального (тимчасового глобального) сертифіката
22605418359UA4000076400ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ПИВОВАРНИЙ ЗАВОД"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
22714352406UA4000076988ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"*участь в управлінні Банком як акціонерним товариством; *отримання дивідендів; *отримання інформації про господарську діяльність Банку; *переважне право на придбання додатково випущених Банком акцій у випадку приватного розміщення акцій Банку; *вимагати викупу Банком всіх або частини належних акціонеру акцій у випадках та порядку, що передбачені законодавством України; *вийти зі складу акціонерів Банку шляхом відчуження акцій Банку; *самостійно розпоряджтися акціями, які належать йому на праві власності: продавати, передавати, дарувати, заповідати, заставляти акції Банку; *на отримання, в разі ліквідації Банку; частини майна (або його вартості), яке залишилося після задоволення вимог інших кредиторів Банку, в розмірі пропорційному вартості належних з акціонерів акцій.
22800443364UA4000077655ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОРЛІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"*участь в управлінні акціонерним Товариством; *отримання дивідендів; *отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна.
22900191916UA4000077697Публічне акціонерне товариство "Ватутінський комбінат вогнетривів"*брати участь у Загальних зборах Акціонерів Товариства та голосувати особисто або через представників; *обирати і бути обраними до органів управління товариства , визначених в Статуті; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди);право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з акціонерів мають особи, які є акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів та ті, які внесені до переліку осіб, що мають право бути присутніми на Загальних зборах акціонерів; *отримувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов?язане надавати йому для ознайомленняі копії річних балансів, звітів про діяльність Товариства, протоколів зборів; *вільно розпоряджатися акціями, що хм належать , у порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом. Акціонер має право зробити відчуження (продати, подарувати, обміняти) , відписати та заставити акції, що йому належать; *вимагати включення питань в порядок денний Загальних зборів акціонерів в порядку, визначеному Статутом; *переважне право на придбання акцій Товариства при додатковій емісії; *вимагати обов?язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках, передбачених ст. 68 ЗУ "Про акціонерні Товариства"; *одержати, у разі ліквідації Товариства, частину вартості майна Товариства, пропорційно вартості акцій Товариства. що їм належать.Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним Законодавством, в тому числі вимагати викупити в них належних їм акцій; *вимагати включення питань в порядок денний Загальних зборів Акціонерів в порядку, визначеному Статутом.
23023366525UA4000077747ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНГРУП"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
23120571503UA4000078026ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВУНІВЕРСАЛ"*брати участь в управлінні Товариством, особисто або через представника; *отримувати дивіденди; *отримувати у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; *отримувати інформації про господарську діяльність Товариства; *на першочергове придбання додатково випущених акцій Товариства; *оскаржувати рішення загальних зборів Товариства у порядку, визначеному Статутом та відповідно до діючого законодавства.
23225285050UA4000078075ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВЕЛТЛІНЕР"*участь в управлінні акціонерним Товариством; *отримання дивідендів; *отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна; *внесення пропозицій на розляд органів Товариства; *користування встановленими пільгами для акціонерів, а також соціальними правами та пільгами, що надаються законом.
23302924760UA4000078414Приватне акціонерне товариство "Мукачівська лижна фабрика "Тиса"*участь в управлінні акціонерним товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; *отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства.
23425292831UA4000078471ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПФБ КРЕДИТ"Згідно вимог чинного законодавства
23500309074UA4000078588ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІРМА ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ "ФЕЯ"*участь в управлінні Товариством; *участь у розподілі прибутку Товариства, отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства; *переважне право на придбання акцій Товариства нових випусків; *відчуження належних їм акцій або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на акції. які отримують у порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів Товариства; *інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.
23600191164UA4000078612ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна Товариства; *одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування; *акціонер - власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці приналежних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій; *не пізніше за 30 лнів о початку приватного розміщення акцій Товариство письмово повідомляє кожного акціонера - власника простих акцій Товариства, про можливість його реалізації та публікує повіомлення про це в офіційному рукованому органі; *акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про: 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну типу Товариства; 2)вчинення Товариством значного правочину; 3)зміну розміру Статутного капіталу; *акціонери Товариства мають право укласти між собою оговір, за яким на акціонерів, які уклали такий оговір, покладаються оаткові обов'язки, у т.ч. обов'язок щоо участі в Загальнмх зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання (в письмовій формі); *акціонери можуть мати інші права, передбачені законодавством України та установчими і внутрішніми документами Товариства.
23722800936UA4000078695ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"*брати участь і голосувати на Загальних зборах акціонерів Товариства особисто чи через свого (своїх) посередників; *брати участь в управлінні Товариством на умовах, визначених Статутом; *брати участь у розподілі прибутку та одержувати його частину у вигляді дивідендів; *виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій; *одержувати інформацію про діяльність Товариства крім тієї, що становить комерційну таємницю. На вимогу акціонера або його представника Товариство зобов?язане надати йому для ознайомлення такі документи: - установчі документи і внутрішні нормативні акти Товариства з усіма змінами і доповненнями; - квартальні та річні баланси, звіти про фінансово-майновий стан Товариства; - протоколи загальних зборів, засідань Ревізійної комісії чи висновки Ревізора (у разі обрання в Товаристві Ревізійної комісії (Ревізора)); - перелік осіб, які мають довіреність на представництво Товариства; - перелік всіх членів Ревізійної комісії (у разі обрання в Товаристві ревізійної комісії) та посадових осіб Товариства, включаючи їх прізвища, дату призначення та термін повноважень. Визначені документи мають бути доступними для ознайомлення акціонерів та їхніх представників протягом робочого дня за адресою розташування Товариства. *отримати частину залишкової вартості майна (грошових коштів) при ліквідації Товариства пропорційно вартості належних їм акцій; *придбавати та продавати акції Товариства у порядку, визначеному чинним законодавством, Статутом та рішеннями Загальних зборів Товариства, заповідати їх у спадщину, дарувати та відчужувати будь-яким іншим способом відповідно до вимог чинного законодавства України; *мати інші права, передбачені чинним законодавством України.
23833957055UA4000078976ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ"Згідно вимог чинного законодавства
23933743651UA4000079180ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ЗАКРИТИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ"*брати участь в управлінні Фондом в порядку, визначеному Статутом Фонду та чинним законодавством України; *отримувати дивіденди, розмір, порядок та строки виплати яких визначені Статутом Фонду та чинним законодавством України; *отримувати у разі ліквідації Фонду частину його майна або вартості, пропорційно розміру частки учасника у статутному капіталі Фонду; *отримувати інформацію про діяльність Фонду. Фонд на письмову вимогу учасника зобов'язаний надавати для ознайомлення завірені копії документів, а саме річну фінансову звітність, протоколи загальних зборів учасників Фонду, протоколи рішень Наглядової ради Фонду та інші документи, які передбачені Статутом Фонду та чинним законодавством України; *вільно розпоряджатися належними учаснику на праві власності акціями Фонду з урахуванням обмежень, встановлених для венчурних недиверсифікованих корпоративних інвестиційних фондів; *у першочерговому порядку придбавати акції Фонду, що емітуються або були раніше викуплені Фондом; *обирати та бути обраним до органів управління Фонду; *призначати представників для участі у Загальних зборах акціонерів та у будь-який час викликати їх; *одна акція Фонду надає учаснику один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах учасників Фонду, крім випадків проведення кумулятивного голосування; *інші права, передбачені актами законодавства України та Статутом Фонду.
24000191075UA4000079222ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВДІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД"*участь в управлінні Товариством; *участь у розподілі прибутку Товариства, отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства; *переважне право на придбання акцій Товариства нових випусків; *відчужувати належні їм акції або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на акції, які отримують у порядку спадкоємство (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів Товариства; *інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.
24100191193UA4000079966ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"*участь в управлінні Товариством; *участь у розподілі прибутку Товариства, отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства; *переважне право на придбання акцій Товариства нових випусків; *відчужувати належні їм акції або їх частинуіншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на акції, які отримують у порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерівТовариства; *інші права, передбачені чинним законодавством України та Статутом.
24200385905UA4000079974ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАГАРЛИЦЬКЕ"*участь в управлінні акціонерним Товариством; *отримання дивідендів; *отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна; *Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування; *акціонери можуть мати інші права, передбачені законодавством України та Статутом.
24332363486UA4000080139ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ"*участь в управлінні Товариством; *участь у розподілі прибутку Товариства, отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства; *переважне право на придбання акцій Товариства нових випусків; *відчужувати належні їм акції або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на акції, які отримують у порядку спадкоємство (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів Товариства; *інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.
24400121844UA4000080246ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-10"*брати участь в управлінні Товариством; *отримувати дивіденди; *отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або її вартість; *отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства; *вимагати викупу належних їм акцій Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом; *користуватися іншими правами, встановленими чинним законодавством України та цим Статутом.
24500387097UA4000080576ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УЛЬЯНОВСЬКЕ"*право на участь в управлінні Товариства; *право на участь у розподілі прибутку та одержувати його частку (дивідендів); *право на отримання, у разі ліквідації, частини майна, що залишилося після розрахунку з кредиторами, або вартості частини майна Товариства у порядку , визначеному цим Статутом та чинним законодавством України; *право на отримання інформації про діяльність Товариства у порядку , встановленому чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства; *вільно відчуження належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства; *внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів; *вимагати здійснення обов?язкового викупу Товариством належних їм акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України та Статутом; *акціонери мають інші права, передбачені чинним Законодавством та Статутом.
24624655289UA4000080584ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМПРОМ"*участь в управлінні Товариством; *участь у розподілі прибутку, отримання дивідендів; *отримання, у разі ліквідації, частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством та Статутом Товариства; *переважне право придбання акцій Товариства нових випусків та акцій, що подаються іншими акціонерами Товариства; *вимагати від Товариства здійснення обов?язкового викупу акцій у випадках, передбачених законом; *інші права, передбачені чинним Законодавством та Статутом.
24730562259UA4000080618ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИМСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС"*участь в управлінні АТ; *отриммання дивідендів; *отримання, у разі ліквідації АТ частини його майна або вартості частини майна АТ; *отримання інформації про господарську діяльність АТ; Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
24823510137UA4000080741ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРОВІДНА"*брати участь в управлінні Товариством в порядку, встановленим Статутом Товариства; *повністю або частково відчужувати належні йому акції Товариства за згодою інших акціонерів і самого Товариства, шляхом здійснення будь-яких угод, не заборонених чинним законодавством України; *на переважне право придбання акцій, які пропонуються до розміщення; *на переважне право придбання акцій, які відчужуватися іншими Акціонерами; *одержувати частину прибутку від діяльності Товариства (дивіденди) у порядку, встановленому Статутом; *у визначеному Товариством порядку одержувати інформацію про діяльність Товариства, у тому числі мати доступ до даних обліку і звітності, а також до іншої документації, за винятком відомостей, пов'язаних з діяльністю Товариства і складають державну таємницю, допуск до яких акціонерів і їхніх представників здійснюється у виняткових випадках і в порядку, встановленому чинним законодавством України; *набувати право власності на розміщені Товариством додаткові акції всіх категорій, а також облігації й інші розміщені Товариством цінні папери; *одержувати частину майна Товариства при його ліквідації в порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом Товариства; *одержувати від Товариства затверджені звіти, а за запитом - додаткову інформацію і довідки з усіх питань, пов'язаних з діяльністю Товариства, з відшкодуванням фактичних витрат з надання запитаної інформації; *вносити пропозиції щодо удосконалення діяльності Товариства на розгляд Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства і правління Товариства, відповідно до їх компетенції; *акціонери Товариства, які володіють у сукупності більш ніж 10 (десятьма) висотками акцій Товариства, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у будь-який час і з будь-якого приводу; *брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства із правом одного голосу на кожну акцію з усіх питань його компетенції; *обирати і бути обраним у Наглядову раду Товариства, Ревізійну комісію Товариства, інші органи управління і контролю Товариства;*здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством України і Статутом Товариства; *здійснювати закріплені Статутом Товариства права, надані акціями Товариства в залежності від їхніх категорій; *Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах Акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування; *переважним правом акціонерів при додатковій емісії акцій Товариства, визначається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у Загальній кількості простих акцій; *акціонер має право продати частину належних йому акцій Товариства або всі належні йому акції Товариства одному чи декільком акціонерам Товариства, або за письмовою згодою акціонерів Товариства продати частину своїх акцій або всі акції третім особам, які не є акціонерами Товариства. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства.
24901384244UA4000080881ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВШЛЯХБУД"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства.
25000191135UA4000081046ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"*участь в управлінні Товариством; *участь у розподілі прибутку Товариства, отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства; *переважне право на придбання акцій Товариства нових випусків; *відчуження належних їм акцій або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на акції. які отримують у порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів Товариства; *інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

 

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>