Головна Кодифікація Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України "Про депозитарну систему України" Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.9 ст. 25 розділу IV Закону України

Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.9 ст. 25 розділу IV Закону України


По запиту знайдено: 3843

Останнє оновлення: 2023-03-24 08:11:00

Пошук:

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>


№ з/пКод за ЄДРПОУ емітентів цінних паперівміжнародний ідентифікаційний номер цінних паперівНазва емітента цінних паперівПрава за цінними паперами, визначені емітентом при депонуванні глобального (тимчасового глобального) сертифіката
2633545241UA1021591003ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФОРТІС"*брати участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України; *вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства з урахуванням обмежень, встановлених для недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; *на отримання дивідендів; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства. На письмову вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства про його господарську діяльність, протоколів Зборів та інших документів Товариства, відповідно до законодавства України та Статуту; *передавати у першочерговому порядку акції Товариства, що емітуються або були раніше викуплені Товариством; *обирати та бути обраним до органів Управління Товариства; *призначати представників для участі у Загальних зборів Акціонерів та будь-який час викликати їх; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частки (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з Акціонерів мають особи, які є Акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів; *отримання, у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості, пропорційної розміру частки акціонера у статутному капіталі Товариства; *Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери Товариства можуть мати й інші права, встановлені актами законодавства України.
2724745673UA1024161002ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ"*участь в управлінні акціонерним Товариством; *отримання дивідендів; *отримання, у разі ліквідації, частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства. Одна акція Товариства надає Акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування . Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства.
2834300166UA1025831009ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ "КРЕДИТ СЕРВІС"*брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов?язане надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом або внутрішніми Положеннями Товариства, або завірені копії цих документів; *одержати, в разі ліквідації Товариства, частину його майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства; *на переважне придбання акцій Товариства в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства в порядку, встановленому Статутом; *вимагати обов?язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства; *отримувати дивіденди, в порядку та на умовах, встановлених Статутом та чинним законодавством; *реалізовувати інші права, передбачені чинним Законодавством та встановлені цим Статутом.
2934576883UA1026701102ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК"*призначати обирати та звільняти Голову Загальних Зборів Акціонерів та Секретаря Загальних Зборів Акціонерів; *призначати, обирати, та звільняти голів та членів Спостережної Ради Емітента, Ревізійної Комісії, Голову Правління, згідно з умовами Статуту; *негайно після запиту, отримувати будь-яку інформацію ,якою володіє Емітент, стосовно діяльності та фінансового стану Емітента; *брати участь у розподілі прибутку Емітента та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно кількості належних акцій кожному з Акціонерів мають особи, які є акціонерами Емітентами на початок строку виплати дивідендів; *користуватися , на пріоритетних засадах , послугами Емітента на договірній основі на умовах, що є не гіршими від тих, які пропонують третім особам.
3009807862UA1300571007ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДОБАНК"*брати участь в управлінні Банком, брати участь та голосувати на Загальних зборах акціонерів особисто або через своїх повноважний представників; *вносити свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів не пізніше як за 20 днів до дня скликання Загальних зборів акціонерів, крім випадків, передбачених законодавством України; *отримувати інформацію про діяльність Банку, за винятком інформації, яка становить банківську таємницю або є конфіденційною. Порядок надання та перелік такої інформації встановлюється законодавством України та внутрішніми документами Банку; *отримувати дивіденди. Про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів кожен акціонер, який має право на отримання дивідендів, повідомляється простим або рекомендованим листом на адресу, вказану в переліку акціонерів, складеного на дату, визначену Спостережною Рабою відповідно до законодавства України; *вільно розпоряджатися акціями Банку, що їм належать, у порядку, визначеному законодавством України; *переважне право на придбання додатково випущених Банком акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Банку, у випадку приватного розміщення акцій Банку; *у разі ліквідації Банку отримати частину його майна або вартість частини його майна, пропорційну кількості належних їм акцій.
3122477576UA1501241004ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "IНTO"*брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, брати участь чи висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; *одержувати інформацію про діяльність Товариства; *вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій; *на переважне придбання акцій Товариства в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства; *вимагати обов?язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства; *одержувати відповідно до чинного законодавства України, у разі ліквідації Товариства, частину вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства; *реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.
3200220477UA1800301004АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ АТОМНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАСОСОБУДУВАННЯ"*брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому Статутом, зокрема шляхом голосування на загальних зборах акціонерів Товариства безпосередньо або через своїх представників, та шляхом участі в діяльності органів управління Товариства; одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонерів Товариства, окрім випадків проведення кумулятивного голосування; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і цим Статутом; *отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку , визначених законодавством України і цим Статутом, зокрема на вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому річну фінансову звітність Товариства, господарську звітність, протоколи загальних зборів акціонерів Товариства, інші документи та інформацію згідно з вимогами чинного законодавства України та актами внутрішнього регулювання Товариства; *вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів Товариства; *у разі емісії Товариством додаткових акцій шляхом приватного розміщення користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій у загальній кількості простих акцій; *у разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом; *продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції в будь-який час без жодного погодження з іншими акціонерами чи органами Товариства; * вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках в порядку, передбачених законодавством України і цим Статутом; *продати акції Товариства у разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій; *у випадках, передбачених законодавством України, захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.
3325343681UA1900471004ПАТ "КОМПАНІЯ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ "УНІЛАЙФ"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання, у разі ліквідації, частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
3409804119UA2001461001АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕГАБАНК"*брати участь в управлінні Банком у порядку, визначеному цим Статутом та Положенням про порядок підготовки та проведення Загальних Зборів акціонерів Банку, крім випадків, встановлених законом. Передача акціонером своїх повноважень іншій особі здійснюється відповідно до законодавства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Банку може бути посвідчена депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії чи в іншому передбаченому законодавством порядку. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника у вищому органі Банку, повідомивши про це Правління Банку через Корпоративного секретаря; *брати участь у розподілі прибутку Банку і одержувати його частину (дивіденди) у розмірі, пропорційному належній акціонеру кількості акцій. Для кожної виплати дивідендів Спостережна рада Банку встановлює дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки їх виплати. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів; *своєчасно отримувати повну та достовірну інформацію про діяльність Банку відповідно до чинного законодавства України. Порядок запиту та надання акціонерам інформації стосовно діяльності Банку здійснюється у відповідності з внутрішніми документами Банку; *вільно розпоряджатися належними йому акціями Банку, зокрема, продавати чи іншим способом відчужувати частину акцій іншим юридичним та фізичним особам без попереднього інформування та (або) отримання не це дозволу інших акціонерів або Банку або вийти із складу акціонерів банку шляхом відчуження всіх належних йому акцій; *на передбачену законодавством реєстрацію та підтвердження прав власності на акції; *у разі проведення приватного розміщення акцій - на переважне придбання додатково випущених (розміщуваних) Банком акцій в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій; *вимагати обов'язково викупу Банком всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та/або внутрішніми документами Банку; *одержати у разі ліквідації Банку частку майна (вартості майна) Банку, пропорційно до кількості належних акціонеру акцій, відповідно до чинного законодавства України; *оскаржувати до суду рішення Загальних зборів акціонерів Банку.
3503576858UA2400361000ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"*участь в управлінні Товариством, а саме, брати участь у Загальних зборах акціонерів і голосувати особисто та через своїх представників, обиратись і бути обраними або призначати своїх представників до Наглядової ради та на посаду Директора і Ревізора Товариства; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства; *вільне розпорядження акціями, що їм належать, відчуження належних їм акцій без згоди інших акціонерів та Товариства; *вихід з Товариства внаслідок відчуження усіх належних йому акцій у будь-який спосіб; *використання переважного права на придбання додатково випущених акцій Товариства при приватному розміщенні.
3631374853UA2402001000Публічне акціонерне товариство "Рудьківське"*брати участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди); *вийти з Товариства шляхом продажу або відчуження належних їм акцій у іншій спосіб у відповідності зі Статутом та чинним законодавством України; *отримувати інформації про діяльність Товариства у формі, обсязі та випадках, прямо зазначених у Статуті та чинному законодавстві України; *отримати частину майна Товариства або вартості частини майна Товариства у разі ліквідації Товариства; *вільно володіти, користуватися та розпоряджтися належними їм Акціями відповідно до чинного законодавства України та Статуту.
3714359319UA4000012702АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВТБ БАНК"*право на участь в управлінні Банком із правом одного голосу під час вирішення всіх питань, розглянутих на Загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування; *отримання дивідендів у розмірі, який визначається за підсумками фінансового року Загальними зборами акціонерів; *отримання в разі ліквідації Банку частини майна або вартості частини майна Банку пропорційно сумарній вартості належних акціонеру акцій; *отримання інформації про господарську діяльність Банку; *кожний акціонер - власник акцій Банку має право реалізовувати належні йому акції Банку повністю або частково іншим акціонерам, Банку чи третім особам; *акціонери Банку мають право брати участь у розподілі чистого прибутку Банку та отримувати його частку - дивіденди; *кожен акціонер - власник простих акцій Банку має право вимагати
3834693387UA4000001812ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОБ'ЄДНАНИЙ КАПІТАЛ"*брати участь в управлінні Товариством в порядку , визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством; *вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства з урахуванням обмежень, встановлених для недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; *отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства. На письмову вимогу Акціонера Товариство зобов?язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства про його господарську діяльність, протоколів Загальних зборів Акціонерів Товариства та інших документів Товариства, відповідно до Статуту та чинного законодавства України; *у першочерговому порядку придбати акції Товариства, що емітуються або були раніше викуплені Товариством; *обирати та бути обраним до органів Управління Товариства; *призначати представників для участі у Загальних зборах Акціонерів Товариства та будь-який час відкликати їх; *у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості , пропорційної розміру частки акціонера у Статутному капіталі Товариства; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з Акціонерів мають особи, які є Акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів; *одна проста акція Товариства надає Акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування; *акціонери можуть мати й інші права, передбачені чинним законодавством України та Статутом акціонерного Товариства.
3934575675UA4000001929АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК"*брати участь в управлінні Банку згідно зі Статутом Банку та чинним в Україні законодавством; *брати участь у розподілі прибутку Банку й одержувати його частину у вигляді дивідендів на належні їм акції Банку один раз на рік за підсумками календарного року, в обсязі й формах, в порядку та строки, передбачені застосовним законодавством, Статутом Банку та рішеннями Загальних зборів Акціонерів. Право на отримання дивідендів пропорційно частці кожного з акціонерів мають особи, які є Акціонерами Банку на початок строку виплати дивідендів; *отримувати повну та достовірну інформацію про фінансово-господарську діяльність Банку, стан його майна, прибутки та видатки. На вимогу Акціонера Банку Банк зобов'язаний надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність Банку, рішення (протоколи, накази, розпорядження) Загальних зборів Акціонерів, Спостережної ради Банку, Правління Банку та його Голови, та інших внутрішніх підрозділів Банку тощо; *вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів Акціонерів та інших органів Банку; *вийти у встановленому порядку з Банку, зокрема, шляхом відчуження належних йому акцій Банку, в порядку, встановленому застосовним законодавством та Статутом Банку; *брати участь в управлінні справами Банку у порядку, передбаченому цим Статутом; *у разі ліквідації Банку отримувати частину майна Банку або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Банку в черговості й порядку, передбаченого чинним законодавством України та цим Статутом; *продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції Банку в Будь-який час без жодного погодження з іншими акціонерами чи органами Банку; *вимагати викупу Банком всіх чи частини належних акціонеру Банку акцій у випадку і в порядку згідно чинного законодавства України та цього Статуту; *у разі емісії Банком додаткових акцій шляхом приватного розміщення користуватися переважним правом придбання додатково розміщуваних акцій Банку в кількості, що пропорційна частці належних акціонеру простих акцій. Акціонери Банку можуть мати й інші права, встановлені Статутом Банку та застосовним законодавством.
4034718165UA4000004667Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ЮНІВЕС" (пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу "ВЕС-ІНВЕСТ)*право брати участь в управлінні справами Фонду в порядку, визначеному Регламентом Фонду та чинним законодавством України; *право бути обраним до Ради Фонду; *право власності на частку активів Фонду; *право на одержання інформації про діяльність Фонду; *право відчужувати інвестиційні сертифікати іншим особам з урахуванням обмежень щодо їх обігу; *право на отримання прибутку від діяльності Фонду пропорційно кількості належних власникам інвестиційних сертифікатів Фонду; *інші права, передбачені Регламентом Фонду та чинним Законодавством України.
4121229480UA4000004865ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРІЗКА-СЕРВІС"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
4220999158UA4000005417ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "МІХАНІКІ УКРАЇНА"*за умови вибору Квартири шляхом укладання з Емітентом Договору про участь у фінансування та з урахуванням порядку обігу Облігацій, встановлених цією Інформацією про випуск, купувати та продавати, іншим чином відчужувати Облігації на вторинному ринку цінних паперів; *подавати Облігації до погашення у строки та у порядку встановленому умовами випуску; *у зазначені цією Інформацією про випуск строки погашення (строки дострокового погашення) Облігацій отримати у власність Квартиру у Житловому комплексі, яка відповідає пакету Облігацій, який належить власнику Облігацій на дату погашення Облігацій та визначена у Договорі про участь у фінансуванні. При цьому, одна облігація серії В, за умови виконання власником Облігацій вимог п.п. 13.1, 13.3, 13.4, 13.5, та п.15 цієї Інформації про випуск, дає право на отримання у власність 0,01 (однієї сотої) квадратного метра остаточної загальної площі квартири; *у випадку пред'явлення до погашення пакету Облігацій, який не відповідає розміру пакету, визначеному відповідно до п.13.3 цієї Інформації та Договором про участь у фінансуванні, укладеному між Емітентом та власником такого пакету, отримати відшкодування грошовими коштами у розмірі номінальної вартості кожної облігації, яка належить такому власнику Облігацій; *у випадку пред'явлення до погашення пакету Облігацій, протягом 3 (трьох) років після закінчення терміну погашення Облігацій, встановленого цією Інформацією про випуск, отримати відшкодування грошовими коштами у розмірі номінальної вартості кожної облігації, яка належить такому власнику Облігацій; *на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству України та умовам цієї Інформації про випуск.
4300191307UA4000005631ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ"*отримувати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; *отримувати відсоткові доходи у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій, що йому належать, після кожного відсоткового періоду; *самостійно визначати Зберігача облігацій; *надавати всі або будь-які частини облігацій, що йому належать, Емітентові для їх дострокового погашення за номінальною вартістю у будь-який час у разі настання певних випадків в порядку, передбаченому для погашення облігацій; *надати облігації, що йому належать, Емітентові для їх дострокового погашення за номінальною вартістю у строки, визначені у письмовому повідомленні про дострокове погашення облігацій; *здійснювати інших операцій, що не суперечать чинному законодавству України та умовам випуску та розміщення.
4400191307UA4000005656ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ"*отримувати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; *отримувати відсоткові доходи у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій, що йому належать, після кожного відсоткового періоду; *самостійно визначати Зберігача облігацій; *надавати всі або будь-які частини облігацій, що йому належать, Емітентові для їх дострокового погашення за номінальною вартістю у будь-який час у разі настання певних випадків в порядку, передбаченому для погашення облігацій; *надати облігації, що йому належать, Емітентові для їх дострокового погашення за номінальною вартістю у строки, визначені у письмовому повідомленні про дострокове погашення облігацій; *здійснювати інших операцій, що не суперечать чинному законодавству України та умовам випуску та розміщення.
4500191307UA4000005664ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ"*отримувати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; *отримувати відсоткові доходи у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій, що йому належать, після кожного відсоткового періоду; *самостійно визначати Зберігача облігацій; *надавати всі або будь-які частини облігацій, що йому належать, Емітентові для їх дострокового погашення за номінальною вартістю у будь-який час у разі настання певних випадків в порядку, передбаченому для погашення облігацій; *надати облігації, що йому належать, Емітентові для їх дострокового погашення за номінальною вартістю у строки, визначені у письмовому повідомленні про дострокове погашення облігацій; *здійснювати інших операцій, що не суперечать чинному законодавству України та умовам випуску та розміщення.
4634603431UA4000009617ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КОВІН КАПІТАЛ" (пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "Корпоративні фінанси")*право власності учасника на частку активів Фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *право на отримання дивідендів у разі прийняття рішення про їх виплату; *інші права, які передбачені Регламентом та чинним Законодавством України.
4726209430UA4000010789ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР"*брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах Акціонерів Товариства та голосувати особисто або через представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку Загальних зборів акціонерів Товариства; *одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Генеральний директор Товариства або корпоративний секретар - у разі його призначення зобов?язане надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом або внутрішніми положеннями Товариства, або завірені копії цих документів; *вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій; *вимагати обов?язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій, у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства; *отримувати дивіденди у порядку, встановленому діючим законодавством та Статутом; *одержати, у разі ліквідації Товариства, частку вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у Статутному капіталі Товариства; *відчужувати належні їм акції третім особам без згоди інших акціонерів Товариства; *реалізовувати інші права, передбачені чинним Законодавством та Статутом.
4823848885UA4000011894ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ" пайовий венчурний інвестиційний фонд "Інноваційні системи" недиверсифікованого виду закритого типу*право власності учасника на частку активів Фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *право на отримання дивідендів у разі прийняття рішення про їх виплату; *обирати та обиратися до наглядової ради Фонду; *інші права, передбачені чинним законодавством України.
4923848885UA4000011902ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ" пайовий венчурний інвестиційний фонд "Інноваційні технології" недиверсифікованого виду закритого типу*право власності учасника на частку активів Фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *право на отримання дивідендів у разі прийняття рішення про їх виплату; *обирати та обиратися до наглядової ради Фонду; *інші права, передбачені чинним законодавством України.
5023848885UA4000011910ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ" пайовий венчурний інвестиційний фонд "Промислові інвестиції" недиверсифікованого виду закритого типу*право власності учасника на частку активів Фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *право на отримання дивідендів у разі прийняття рішення про їх виплату; *обирати та обиратися до наглядової ради Фонду; *інші права, передбачені чинним законодавством України.

 

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>