Головна Кодифікація Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України "Про депозитарну систему України" Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.9 ст. 25 розділу IV Закону України

Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.9 ст. 25 розділу IV Закону України


По запиту знайдено: 3843

Останнє оновлення: 2023-03-24 08:11:00

№ з/пКод за ЄДРПОУ емітентів цінних паперівміжнародний ідентифікаційний номер цінних паперівНазва емітента цінних паперівПрава за цінними паперами, визначені емітентом при депонуванні глобального (тимчасового глобального) сертифіката
25113980201UA4000083885ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ "РАЙЗ"*брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на загальних зборах особисто або через своїх представників); *одержувати інформацію про діяльність Товариства, якщо така інформація не носить характеру інформації з обмеженим доступом (конфіденційної або таємної). Встановлення обмеженого доступу о фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень забороняється; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди); *на переважне придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства на момент прийняття рішення про випуск акцій; *вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених законами України та внутрішніми документами Товариства; *одержувати при ліквідації Товариства частку вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства; *реалізовувати інші права, встановлені Статутом та законом.
25204852585UA4000083935ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС"*акціонери-власники привілейованих акцій мають право голосу на Загальних зборах Товариства тільки у таких випадках: - припинення Товариства, що передбачає конвертацію привілейованих акцій у прості акції або інші цінні папери; - внесення змін до Статуту Товариства, що передбачають обмеження прав акціонерів - власників привілейованих акцій; - внесення змін до Статуту Товариства, що передбачають розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства. Одна привілейована акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах Товариства. Рішення Загальних зборів Товариства, що приймається за участю акціонерів-власників привілейованих акцій, вважається прийнятим, якщо за нього віддано більш як три чверті голосів акціонерів - власників привілейованих акцій, які брали участь у голосуванні з цього питання *власники привілейованих акцій мають права на отримання щорічно фіксованого дивіденду у розмірі 50,00 (п'ятдесят) грн. за винятком випадків, встановлених законом. У разі відсутності чи недостатності чистого прибутку звітного року або нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями проводиться за рахунок Резервного капіталу; *у разі ліквідації Товариства отримувати частину майна чи вартості майна Товариства, що залишилося після виплат за вимогами щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом. іншими ушкодженнями здоров'я або смертю; вимогами кредиторів, що забезпечені заставою чи іншим способом; вимогами працівників, пов'язаних з трудовими відносинами, вимогами автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності; вимогами щодо податків, зборів (обов'язкових платежів), всіх інших вимог кредиторів. При цьому майно, що залишилося після задоволення зазначених вимог, використовується для здійснення виплат у такому порядку: - виплачуються нараховані, але не виплачені дивіденди за привілейованими акціями; - проводяться виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону України "Про акціонерні Товариства"; - власникам привілейованих акцій виплачується ліквідаційна вартість привілейованих акцій; *отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України, а саме: протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності - Генеральний директор Товариства зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії документів, зазначених у абзаці четвертому цього підпункту. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами Товариства у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Генеральний директор Товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства. Акціонерам повинні бути надані для ознайомлення: - Статут Товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір; - Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора та інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них; - Положення про кожну філію та представництво Товариства; *принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; - протоколи загальних зборів; - матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів; - протоколи засідань Наглядової ради, накази і розпорядження Генерального директора; - протоколи засідань Ревізійної комісії Товариства; - висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства; - річна фінансова звітність; - документи звітності, що подаються відповідним державним органам; - проспект емісії, Свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства; - особлива інформація про Товариство згідно з вимогами законодавства; - інші документи, передбачені законодавством, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, наглядової ради.
25332609581UA4000084032ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦИНК"*брати участь в управлінні справами Товариством у порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди); *отримання інформації про діяльність Товариства; *в першочерговому порядку одержувати продукцію, послуги, що виробляє (надає) Товариство; *користуватись всіма соціальними послугами та пільгами, що надаються працівниками Товариства; *одержувати частину вартості майна Товариства у разі його ліквідації пропорційно розміру своєї частки у Статутному капіталі Товариства; *на свій розсуд розпоряджатися належними йому акціями в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом. Передавати у власність будь-яким шляхом свої акції іншим особам на підставі договорів (причому ціна визначається за згодою сторін договору), а також в порядку успадкування правонаступництва юридичних осіб, за іншими підставами, передбаченими чинним законодавством; *в першочерговому порядку придбавати акції Товариства, що емітуються ним; *одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування; *інші права, встановлені чинним законодавством.
25401130578UA4000084156ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКЕ АГЕНТСТВО ПОВІТРЯНИХ СПОЛУЧЕНЬ "КИЙ АВІА"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства; *вихід у встановленому порядку з Товариства; *користування переважним правом на придбання простих акцій додаткових емісій.
25519345204UA4000084495ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА"*брати участь особисто або через своїх представників у Загальних Зборах Акціонерів; *обирати керівника, керівників та членів виконавчого та контролюючого органів Товариства; *отримати частину прибутку (дивіденди) пропорційно до часток кожного з Акціонерів; *отримувати інформацію про діяльність Товариства; *брати участь у розподілі майна Товариства у випадку його ліквідації; *акціонери мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими Акціонерами, та/або акцій, до додатково випускаються ТОВРИСТВОМ, пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважне право надається Акціонеру у процесі приватного розміщення акцій обов'язково, в порядку, визначеному у п.4.10 статті 4 цього Статуту та встановленому чинним законодавством; *вийти у встановленому порядку з Товариства; *користуватись іншими правами. які надаються їм чинним законодавством України та цим Статутом.
25621486001UA4000084503ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІЯ"*участь в управлінні Товариством , в тому числі: брати участь і голосувати на загальних зборах акціонерів особисто, або через своїх представників; обирати й бути обраними до органів управління Товариства; *брати участь у розподілі прибутку Товариства, в тому числі на отримання дивідендів. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів, протоколів зборів; *на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; *на отримання інформації про господарську діяльність Товариства в межах інформації, що передбачена чинним законодавством України; *розпоряджатися акціями Товариства, що їм належать, у тому числі продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, у порядку, визначеному чинним законодавством України; *акціонери користуються переважним правом на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством пропорційно частці належних їм акцій у загальній кількості акцій в порядку, встановленому Статутом; *одна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах; *акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, за яким на акціонерів, які уклали такий договір, покладаються додаткові обов'язки; *акціонери можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством; *акціонери Товариства не мають переважного право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства; *акціонер Товариства має переважне право на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством пропорційно частці належних йому акцій у загальній кількості акцій.
25700034186UA4000084511ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРАНТА"*брати участь у Загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників; *обирати та бути обраним до Наглядової ради, ревізійної комісії, Правління та інших органів Компанії; *брати участь в управлінні Компанією у порядку, встановленому цим Статутом; *брати участь у розподілі прибутків Компанії та одержувати його частку (дивіденди); *одержувати інформацію про господарську діяльність Компанії (на вимогу акціонера Компанія зобов'язана надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про діяльність, протоколи зборів, інші документи, передбачені законодавством); *отримувати у разі ліквідації Компанії частину її майна або вартості частини майна Компанії, пропорційно кількості акцій, що їм належать; *розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному законодавством України та цим Статутом; *вимагати здійснення обов'язкового викупу Компанією належних їм голосуючих акцій у випадках і в порядку, передбаченому чинним в Україні законодавством; *вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів Компанії Акціонери Компанії можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Компанії.
25833151788UA4000084834ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РІТЕЙЛ ЕКВІТІ ФОНД"*участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України; *вільно розпоряджатися належними їм на праві власності Акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих корпоративних інвестиційних фондів; *отримувати інформацію про діяльність Товариства. На письмову вимогу учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства, відповідно до законодавства України та Статуту; *переважне право на придбання Акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; *у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; *призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди); *учасники Товариства можуть мати й інші права, передбачені Статутом та законодавством України.
25933149736UA4000084875ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СМАЙЛ ІНВЕСТ"*участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України; *вільно розпоряджатися належними їм на праві власності Акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих корпоративних інвестиційних фондів; *отримувати інформацію про діяльність Товариства; переважне право на придбання Акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; *у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди).
26033151813UA4000084891ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РЕЗЕРВНА НЕРУХОМІСТЬ"*право власності учасника на частку активів Фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *переважне право на придбання акцій, випущених з метою спільного інвестування; *інші права, передбачені чинним законодавством.
26100191224UA4000084917ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖКОКС"*участь в управлінні Товариством; *участь у розподілі прибутку Товариства, отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства; *переважне право на придбання акцій Товариства нових випусків; *відчуження належних їм акцій або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на акції. які отримують у порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів Товариства; *інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.
26200388629UA4000085070ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
26303118943UA4000085559ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16365"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
26431569627UA4000085708ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОВЧЕГ"*власнику однієї облігації серії А,В,С,F,H надається право при погашенні облігацій отримати у власність нерухоме майно, як частину загальної житлової площі будинку, в кількості 0,01 (нуль цілих одна сота частки) метра квадратного, відповідно до умов укладеного з емітентом договору з зобов’язанням резервування нерухомого майна (квартири), в строки та у порядку, що передбачені умовами випуску облігацій; *відчужувати та набувати облігації на вторинному ринку, а також в порядку спадкування та правонаступництва, з урахуванням умов емісії облігацій.
26531569627UA4000085716ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОВЧЕГ"*власнику однієї облігації серії А,В,С,F,H надається право при погашенні облігацій отримати у власність нерухоме майно, як частину загальної житлової площі будинку, в кількості 0,01 (нуль цілих одна сота частки) метра квадратного, відповідно о умов укладеного з емітентом договору з зобов’язанням резервування нерухомого майна (квартири), в строки та у порядку, що передбачені умовами випуску облігацій; *відчужувати та набувати облігації на вторинному ринку, а також в порядку спадкування та правонаступництва, з урахуванням умов емісії облігацій.
26631569627UA4000085724ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОВЧЕГ"*власнику однієї облігації серії А,В,С,F,H надається право при погашенні облігацій отримати у власність нерухоме майно, як частину загальної житлової площі будинку, в кількості 0,01 (нуль цілих одна сота частки) метра квадратного, відповідно о умов укладеного з емітентом договору з зобов’язанням резервування нерухомого майна (квартири), в строки та у порядку, що передбачені умовами випуску облігацій; *відчужувати та набувати облігації на вторинному ринку, а також в порядку спадкування та правонаступництва, з урахуванням умов емісії облігацій.
26731569627UA4000085732ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОВЧЕГ"*власнику однієї облігації серії D,E,G,I надається право при погашенні облігацій отримати у власність нерухоме майно, як частину загальної нежитлової (офісної) площі будинку, в кількості 0,01 (нуль цілих одна сота частки) метра квадратного, відповідно до умов укладеного з емітентом договору з зобов’язанням резервування нерухомого майна (офісу), в строки та у порядку, що передбачені умовами випуску облігацій; *відчужувати та набувати облігації на вторинному ринку, а також в порядку спадкування та правонаступництва, з урахуванням умов емісії облігацій.
26831569627UA4000085740ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОВЧЕГ"*власнику однієї облігації серії J,K,L надається право отримати у власність 0,01 (одну соту частки) пакувального місця (машино-місця) в підземному паркінгу, яке розташоване у будинку, що будується, відповідно до умов укладеного з емітентом договору з зобов’язанням резервування нерухомого майна (машино-місця), в строки та у порядку, що передбачені умовами випуску облігацій; *відчужувати та набувати облігації на вторинному ринку, а також в порядку спадкування та правонаступництва, з урахуванням умов емісії облігацій.
26913652508UA4000086466ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЖИВИЦЯ"*участь в управлінні акціонерним Товариством (особисто або через повноважних представників); *отримання дивідендів; *отримання, у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; *отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства. Перелік та порядок надання такої інформації регулюється чинним законодавством, Статутом та внутрішніми документами Товариства; *відчуження належних акціонеру акцій без згоди інших акціонерів та Товариства, а також здійснення без будь-яких обмежень інших правочинів з належними акціями, у тому числі: передача їх в управління, дарування, заповідання, передача у заставу тощо; *інші права, передбачені чинним актами законодавства, Статутом та внутрішніми документами Товариства; *Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах Акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування; *акціонери можуть мати й інші права, передбачені законодавством України та установчими і внутрішніми документами Товариства.
27020036721UA4000086516ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ"*участь в управлінні АТ; *обрання в органи управління і контролю АТ; *участь у розподілі прибутку АТ та одержання дивідендів пропорційно придбаним акціям; *отримання, у разі ліквідації АТ частини його майна; *отримання інформації про господарську діяльність АТ; *вихід в установленому порядку з АТ; *реалізацію інших прав, встановлених Статутом чи законом.
27132883302UA4000086789ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЗІАТСЬКО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ ТЕРМІНАЛ"*участь в управлінні акціонерним Товариством; *отримання дивідендів; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна; *відчуження акцій Товариства, в порядку, встановленому чинним законодавством та Статутом.
27233552636UA4000086847Приватне акціонерне товариство "Європейський Страховий Союз"*участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом та іншими документами Товариства; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *доступ до документів, право на ознайомлення з якими має бути забезпечено акціонеру відповідно до вимог чинного законодавства України; *на власний розсуд розпоряджатися акціями Товариства, що належать їм на праві власності, з урахуванням положень Статуту; *користуватись переважним правом на придбання акцій Товариства, у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом;*акціонери Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства.
27305486800UA4000086888ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
27433304201UA4000087076ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ "ВЕКТОР"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариство частини його майна або вартості; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства; *придбавати, при додатковій емісії акцій, розміщуваній Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. При цьому не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідних рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів. що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.
27500131328UA4000087092ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ"*брати участь в управлінні Товариством; *брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства з правом голосу з усіх питань їх повноважень і компетенції, визначених законом та цим Статутом. Акціонер Товариства - фізична особа має право самостійно брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. Акціонер Товариства - юридична особа бере участь у Загальних зборах акціонерів Товариства через уповноважену нею особу. Представником акціонера Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. представником акціонера - фізичної чи юридичної особи може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи; *бути обраним до органів Товариства та брати участь у діяльності органів Товариства; *отримувати від Товариства інформацію про господарську діяльність Товариства, а саме інформацію про річну фінансову звітність; *отримувати інформацію щодо особи, на яку покладено обов'язок із складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, її місцезнаходження та режим роботи; *відчужувати належні їм акції або їх частину іншим акціонерам або третім особам. Спадкоємці (правоприємництва) акціонера мають право на акції, які отримують у порядку спадкоємства (правоприємництва), незалежно від згоди інших акціонерів Товариства або самого Товариства; *уповноважувати довіреністю третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надається акціями Товариства; *продавати Товариству всі або частину належних їм акцій у випадках та в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом; *отримувати дивіденди; *отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини такого майна, яка залишилася після завершення розрахунків з кредиторами, пропорційно кількості належних їм акцій Товариства; *укладати між собою договори (угоди), за якими на акціонерів Товариства, які підписали таки договори (угоди), покладаються додаткові зобов'язання, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, та передбачається відповідальність за його невиконання.

 

<< Початок < Попередня 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Наступна > Кінець >>