Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України


По запиту знайдено: 3295

Останнє оновлення: 2019-08-06 11:32:42

Пошук:

<< Початок < Попередня 131 132 Наступна > Кінець >>


№ з/пКод за ЄДРПОУ емітентів цінних паперівміжнародний ідентифікаційний номер цінних паперівНазва емітента цінних паперівПрава за цінними паперами, визначені емітентом при депонуванні глобального (тимчасового глобального) сертифіката
327703344071UA4000087670АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЖИТОМИРГАЗ"Права акціонерів - власників простих акцій. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: * участь в управлінні Товариством; * отримання дивідендів; * отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна; * отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства. Права акціонерів - власників привілейованих акцій. У випадку прийняття Товариством рішення про розміщення привілейованих акцій кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надаватиметься однакова сукупність прав. Обсяг (у т.ч. розмір і черговість виплати дивідендів за привілейованими акціями, ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації Товариства, випадки та умови конвертації привілейованих акцій одного класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери, порядок отримання інформації) та порядок реалізації прав, які надаватимуться акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, визначатиметься у Статуті Товариства або внутрішніх документах Товариства. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій. Переважне право обов’язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. 4.3.2. Порядок реалізації акціонером свого переважного права придбавати розміщувані Товариством прості акції визначається чинним законодавством України та Статутом Товариства.
327803349039UA4000108815АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЛЬВІВГАЗ"Права акціонерів - власників простих акцій. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: * участь в управлінні Товариством; * отримання дивідендів; * отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна; * отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства. Права акціонерів - власників привілейованих акцій. У випадку прийняття Товариством рішення про розміщення привілейованих акцій кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надаватиметься однакова сукупність прав. Обсяг (у т.ч. розмір і черговість виплати дивідендів за привілейованими акціями, ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації Товариства, випадки та умови конвертації привілейованих акцій одного класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери, порядок отримання інформації) та порядок реалізації прав, які надаватимуться акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, визначатиметься у Статуті Товариства або внутрішніх документах Товариства. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій. Переважне право обов’язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. Порядок реалізації акціонером свого переважного права придбавати розміщувані Товариством прості акції визначається чинним законодавством України та Статутом Товариства.
327922815333UA4000143473АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: * участь в управлінні Товариством в порядку, встановленому законодавством, цим Статутом і прийнятими відповідно до них рішеннями органів управління Товариства; * участь у розподілі прибутку Товариства і отримання дивідендів; * одержання інформації про діяльність Товариства. Перелік інформації та порядок її надання акціонерам визначено законодавством та Положенням “Про надання інформації акціонерам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО”, затвердженим Наглядовою радою; * вихід із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб у порядку, встановленому законодавством; * внесення пропозицій для їх включення до проекту порядку денного Загальних зборів, крім випадків обов’язкового включення пропозицій відповідно до цього Статуту та законодавства, обрання органів управління Товариства згідно з цим Статутом і бути обраними до них; * на переважне придбання розміщуваних Товариством простих акцій у кількості, пропорційній частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством; * отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства у порядку, встановленому законодавством; * реалізацію інших прав, встановлених цим Статутом та законодавством.
328003341397UA4000102404АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "КРИВОРІЖГАЗ"Права акціонерів - власників простих акцій. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: * участь в управлінні Товариством; * отримання дивідендів; * отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна; * отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства. Права акціонерів - власників привілейованих акцій. У випадку прийняття Товариством рішення про розміщення привілейованих акцій кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надаватиметься однакова сукупність прав. Обсяг (у т.ч. розмір і черговість виплати дивідендів за привілейованими акціями, ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації Товариства, випадки та умови конвертації привілейованих акцій одного класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери, порядок отримання інформації) та порядок реалізації прав, які надаватимуться акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, визначатиметься у Статуті Товариства або внутрішніх документах Товариства. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій. Переважне право обов’язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. Порядок реалізації акціонером свого переважного права придбавати розміщувані Товариством прості акції визначається чинним законодавством України та Статутом Товариства.
328114309534UA4000073894ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ"Кожна акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права на: Участь в управлінні Товариством особисто або через представника у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом: - брати участь та голосувати на Загальних зборах; - ознайомлюватись з документами, необхідними для прийняття рішень на Загальних зборах; - вимагати від Товариства інформацію про включення акціонера у перелік осіб, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства; - надавати пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства; - вносити пропозиції щодо кандидатів до органів Товариства у кількості, що не перевищує кількісний склад відповідних органів; - брати участь у розподілі прибутку Товариства. Отримання дивідендів у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом. Отримання, у разі ліквідації Товариства, частини його майна або вартості майна Товариства (у грошовій або іншій формі), пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства. Оскарження рішення Загальних зборів у терміни та порядку, встановленому чинним законодавством України. Отримання інформації про господарську діяльність Товариства в обсязі та порядку, встановленому чинним законодавством України. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера Директор Товариства (Корпоративний секретар – у разі його обрання) зобов'язане надати акціонеру завірені належним чином копії документів. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов’язаних з пересиланням документів поштою. Акціонери можуть також мати й інші права, встановлені чинним законодавством України та цим Статутом. Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у випадках, передбачених чинним законодавством України. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства у порядку, встановленому чинним законодавством України. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством пропорційно частці належних їм акцій у загальній кількості (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права). У разі включення до порядку денного Загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії Наглядова рада повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права. Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
328203345716UA4000083208АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЗАПОРІЖГАЗ"Права акціонерів - власників простих акцій. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: * участь в управлінні Товариством; * отримання дивідендів; * отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна; * отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства. Права акціонерів - власників привілейованих акцій. У випадку прийняття Товариством рішення про розміщення привілейованих акцій кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надаватиметься однакова сукупність прав. Обсяг (у т.ч. розмір і черговість виплати дивідендів за привілейованими акціями, ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації Товариства, випадки та умови конвертації привілейованих акцій одного класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери, порядок отримання інформації) та порядок реалізації прав, які надаватимуться акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, визначатиметься у Статуті Товариства або внутрішніх документах Товариства. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій. Переважне право обов’язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. Порядок реалізації акціонером свого переважного права придбавати розміщувані Товариством прості акції визначається чинним законодавством України та Статутом Товариства.
328335583857UA4000204432Публічне акціонерне товариство "ТРЕСТ"* Брати участь в управлінні у порядку та у спосіб, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством. * Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі оголошення їх виплати та їх виплати в порядку, строки і способом, передбаченим законодавством та цим Статутом. * Бути обраним до органів Товариства, крім випадків передбачених законом, та брати участь у діяльності органів Управління. * Отримувати інформацію та документи щодо господарської діяльності Товариства в обсязі і в порядку, визначених законодавством України та цим Статутом. * Отримувати інформацію щодо особи, на яку покладено обов’язок із складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, її місцезнаходження та режим роботи. * У випадках та порядку, визначеному законодавством України, придбавати додатково розміщувані акції Товариства пропорційно частці належним їм акцій у загальній кількості акцій Товариства. * У разі емісії Товариством (шляхом приватного розміщення) додаткових акцій, користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій у процесі емісії Товариством акцій ( крім випадку прийняття рішення Загальним и зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. * Уповноважувати третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями товариства. * Вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства. * У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або вартість частини майна товариства, у пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій. * Продавати акції Товариства в разі прийняття Загальними зборами рішення про викуп товариством розміщених ним акцій. * Вимагати здійснення обов’язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у встановлених цим Статутом та чинним законодавством випадках. * У випадках порушення прав, наданих акціонерам чинним законодавством та цим Статутом, здійснювати їх захист. * Продавати чи іншим чинним відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.
328443105244UA4000204341АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АКЮМЕН"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; * на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства; * участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). * інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
328543083331UA4000204309АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БЕЛЬВІЛЬ"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; * на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства; * участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). * інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
328643083441UA4000204317АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "МЕМОРІС"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; * на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства; * участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). * інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
328743087357UA4000204358АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛОРДІНІ"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; * на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства; * участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). * інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
328800292333UA4000069157АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ"Акціонером Товариства визнається юридична та/або фізична особа як резидент так і нерезидент, яка є власником хоча б однієї акції Товариства. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав. Право власності на акції підтверджується документами згідно вимог чинного законодавства. Акція є неподільною. Якщо одна акція належить більше, ніж одній особі, всі такі особи вважаються одним акціонером і можуть здійснювати свої права через одного з таких акціонерів або через їхнього спільного представника. Акціонери Товариства мають право відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства та Товариства. Акціонери Товариства мають право: - Брати участь в управлінні Товариством, зокрема шляхом участі у Загальних зборах акціонерів Товариства з правом голосу з усіх питань їх повноважень та компетенції, визначених законом та цим Статутом, та шляхом обрання до органів Товариства та участі у діяльності таких органів Товариства. Акціонер Товариства – фізична особа має право самостійно брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. Акціонер Товариства – юридична особа бере участь у Загальних зборах акціонерів Товариства через уповноважену нею особу. - Бути обраними до органів Товариства та брати участь у діяльності таких органів Товариства. - Отримувати від Товариства інформацію про господарську діяльність Товариства в порядку та обсягах, встановлених цим Статутом та законодавством. - Відчужувати належні їм акції або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства та без згоди Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на акції, які отримують у порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів або самого Товариства. - Уповноважувати довіреністю третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства. - Продавати Товариству всі або частину належних їм акцій у випадках та в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом. - Отримувати дивіденди у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і цим Статутом. - Отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини такого майна, яка залишалася після завершення передбачених законодавством розрахунків, у порядку і черговості передбаченому законодавством, пропорційно кількості належних їм акцій Товариства. - Інші права, передбачені чинним законодавством та Статутом. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Виконавчого органу не пізніше ніж за 5 робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими пунктом 5.6. цього Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час, у порядку та обсягах, що визначаються Положенням "Про інформацію", яке затверджується Наглядовою радою Товариства. Будь-який акціонер має право вимагати надання Товариством на його письмову вимогу копій документів, визначених пунктом 5.6. цього Статуту, у порядку та обсягах, що визначаються Положенням "Про інформацію", яке затверджується Наглядовою радою Товариства. Такі копії документів, завірені підписом уповноваженої особи товариства, надаються Товариством акціонеру протягом 10 робочих днів з дня надходження до Товариства відповідної письмової вимоги та сплати Товариству таким акціонером витрат Товариства, пов’язаних із підготовкою копій документів та витрат із пересиланням документів поштою (які не можуть перевищувати собівартість виконаних робіт, наданих послуг) на підставі виставленого Товариством рахунку. Одна голосуюча проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів Товариства, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування щодо обрання членів Наглядової ради Товариства загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на відповідну кількість членів Наглядової ради Товариства яких необхідно обрати (кількісний склад Наглядової ради, що визначений Статутом або рішенням Загальних зборів акціонерів), відповідно до питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства з якого проводиться відповідне голосування. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Наглядової ради Товариства. У випадках та порядку, визначених чинним законодавством, акціонер – власник простих акцій наділяється переважним правом на придбання додатково розміщуваних простих акцій Товариства пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права). Кожний акціонер має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах акціонерів та голосував проти прийнятого Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про: Злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну типу Товариства. Вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 5.10.3. Зміну розміру статутного капіталу Товариства. Відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах акціонерів Товариства, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. Акціонери (акціонер), які у випадках передбачених законодавством сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право у порядку визначеному законодавством та Статутом: - Призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів акціонерів Товариства, голосуванням та підбиттям його підсумків. - Вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, а у передбачених законодавством України випадках – самостійно скликати позачергові загальні збори акціонерів Товариства. Акціонер (акціонери), які у випадках передбачених законодавством сукупно є власниками більше ніж 10 (десяти) відсотків голосуючих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право з дотриманням вимог визначених законодавством вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. Між акціонерами Товариства можуть укладатись договори.
328903340920UA4000086391АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ"Права акціонерів - власників простих акцій. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні Товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна; отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства. Права акціонерів - власників привілейованих акцій. У випадку прийняття Товариством рішення про розміщення привілейованих акцій кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надаватиметься однакова сукупність прав. Обсяг (у т.ч. розмір і черговість виплати дивідендів за привілейованими акціями, ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації Товариства, випадки та умови конвертації привілейованих акцій одного класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери, порядок отримання інформації) та порядок реалізації прав, які надаватимуться акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, визначатиметься у Статуті Товариства або внутрішніх документах Товариства. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій. Переважне право обов’язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. Порядок реалізації акціонером свого переважного права придбавати розміщувані Товариством прості акції визначається чинним законодавством України та Статутом Товариства.
329001268928UA4000119432ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Черкасбуд-1"Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукуп¬ність прав, включаючи права на: - участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством; - отримання дивідендів; - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; - отримання інформації про господарську діяльність Товариства. - переважне право власника простих іменних акцій на придбання акцій у процесі додаткової емісії та обов’язкове при приватному розміщенні акцій. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства, цим Статутом, рішеннями Загальних зборів. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного пи¬тання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
329103361046UA4000107569АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ"Права акціонерів - власників простих акцій. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: - участь в управлінні Товариством; - отримання дивідендів; - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна; - отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства. Права акціонерів - власників привілейованих акцій. - У випадку прийняття Товариством рішення про розміщення привілейованих акцій кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надаватиметься однакова сукупність прав. Обсяг (у т.ч. розмір і черговість виплати дивідендів за привілейованими акціями, ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації Товариства, випадки та умови конвертації привілейованих акцій одного класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери, порядок отримання інформації) та порядок реалізації прав, які надаватимуться акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, визначатиметься у Статуті Товариства або внутрішніх документах Товариства. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій. - Переважне право обов’язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. - Порядок реалізації акціонером свого переважного права придбавати розміщувані Товариством прості акції визначається чинним законодавством України та Статутом Товариства.
329205448610UA4000105431АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЗАКАРПАТГАЗ"Права акціонерів - власників простих акцій. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: - участь в управлінні Товариством; - отримання дивідендів; - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна; - отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства. Права акціонерів - власників привілейованих акцій. - У випадку прийняття Товариством рішення про розміщення привілейованих акцій кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надаватиметься однакова сукупність прав. Обсяг (у т.ч. розмір і черговість виплати дивідендів за привілейованими акціями, ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації Товариства, випадки та умови конвертації привілейованих акцій одного класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери, порядок отримання інформації) та порядок реалізації прав, які надаватимуться акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, визначатиметься у Статуті Товариства або внутрішніх документах Товариства. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій. - Переважне право обов’язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. - Порядок реалізації акціонером свого переважного права придбавати розміщувані Товариством прості акції визначається чинним законодавством України та Статутом Товариства.
329320262860UA4000102388АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ДНІПРОГАЗ"Права акціонерів - власників простих акцій. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: - участь в управлінні Товариством; --. отримання дивідендів; - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна; - отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства. Права акціонерів - власників привілейованих акцій. У випадку прийняття Товариством рішення про розміщення привілейованих акцій кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надаватиметься однакова сукупність прав. Обсяг (у т.ч. розмір і черговість виплати дивідендів за привілейованими акціями, ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації Товариства, випадки та умови конвертації привілейованих акцій одного класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери, порядок отримання інформації) та порядок реалізації прав, які надаватимуться акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, визначатиметься у Статуті Товариства або внутрішніх документах Товариства. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій. - Переважне право обов’язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. - Порядок реалізації акціонером свого переважного права придбавати розміщувані Товариством прості акції визначається чинним законодавством України та Статутом Товариства.
329405410263UA4000106512АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "МИКОЛАЇВГАЗ"Права акціонерів - власників простих акцій. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: - участь в управлінні Товариством; - отримання дивідендів; - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна; - отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства. Права акціонерів - власників привілейованих акцій. У випадку прийняття Товариством рішення про розміщення привілейованих акцій кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надаватиметься однакова сукупність прав. Обсяг (у т.ч. розмір і черговість виплати дивідендів за привілейованими акціями, ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації Товариства, випадки та умови конвертації привілейованих акцій одного класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери, порядок отримання інформації) та порядок реалізації прав, які надаватимуться акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, визначатиметься у Статуті Товариства або внутрішніх документах Товариства. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій. - Переважне право обов’язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. - Порядок реалізації акціонером свого переважного права придбавати розміщувані Товариством прості акції визначається чинним законодавством України та Статутом Товариства.
329503358104UA4000115463АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЧЕРНІГІВГАЗ"Права акціонерів - власників простих акцій. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: - участь в управлінні Товариством; - отримання дивідендів; - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна; - отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства. Права акціонерів - власників привілейованих акцій. У випадку прийняття Товариством рішення про розміщення привілейованих акцій кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надаватиметься однакова сукупність прав. Обсяг (у т.ч. розмір і черговість виплати дивідендів за привілейованими акціями, ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації Товариства, випадки та умови конвертації привілейованих акцій одного класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери, порядок отримання інформації) та порядок реалізації прав, які надаватимуться акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, визначатиметься у Статуті Товариства або внутрішніх документах Товариства. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій. - Переважне право обов’язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. - Порядок реалізації акціонером свого переважного права придбавати розміщувані Товариством прості акції визначається чинним законодавством України та Статутом Товариства.
329603338649UA4000111660АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВІННИЦЯГАЗ"Права акціонерів - власників простих акцій. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: - участь в управлінні Товариством; - отримання дивідендів; - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна; - отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства. Права акціонерів - власників привілейованих акцій. У випадку прийняття Товариством рішення про розміщення привілейованих акцій кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надаватиметься однакова сукупність прав. Обсяг (у т.ч. розмір і черговість виплати дивідендів за привілейованими акціями, ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації Товариства, випадки та умови конвертації привілейованих акцій одного класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери, порядок отримання інформації) та порядок реалізації прав, які надаватимуться акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, визначатиметься у Статуті Товариства або внутрішніх документах Товариства. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій. - Переважне право обов’язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. - Порядок реалізації акціонером свого переважного права придбавати розміщувані Товариством прості акції визначається чинним законодавством України та Статутом Товариства.

 

<< Початок < Попередня 131 132 Наступна > Кінець >>