Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України


По запиту знайдено: 3512

Останнє оновлення: 2020-10-05 14:16:46

№ з/пКод за ЄДРПОУ емітентів цінних паперівміжнародний ідентифікаційний номер цінних паперівНазва емітента цінних паперівПрава за цінними паперами, визначені емітентом при депонуванні глобального (тимчасового глобального) сертифіката
3351н/дUAT000000914АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "МЕЙДЕНС"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; * на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства; * участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). * інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
3352н/дUAT000000922АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "МЕЛТОН"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; * на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства; * участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). * інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
3353н/дUAT000000930АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "НОБЕЛЬ"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; * на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства; * участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). * інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
3354н/дUAT000000948АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "МАРВЕЛ"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; * на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства; * участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). * інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
3355н/дUAT000000955ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРСЕНАЛ ТЕЛЕКОМБУД"Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права: * брати участь в управлінні Товариством; * отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, передбаченому внутрішніми документами Товариства; * отримувати дивіденди; * отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартість частини майна Товариства; * вимагати проведення аудиторських та/або спеціальних перевірок діяльності Товариства у разі володіння не менш ніж 10 відсотками простих акцій Товариства; * вимагати обов'язкового викупу Товариством усіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства; * відчужувати належні йому (акціонеру) акції без згоди інших акціонерів Товариства; * користуватися іншими правами у випадках та порядку, встановлених цим Статутом та Законом; * одна голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
335621851883UA4000158927ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІТЕЛ"*брати участь і голосувати на загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників та вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів відповідно до цього Статуту; *обиратися та бути обраним до органів управління і контролю Товариства, які визначені в розділі 9-12 Статуту; * брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному цим Статутом; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати їх частку (дивіденди); *отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства
3357н/дUAT000000997АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОСПЕРІТ"*брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; *обирати та бути обраними в органи управління Товариства; *отримувати інформацію про діяльність Товариства; *призначати представника для участі у загальних зборах учасників Товариства та відкликати його; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди); *отримувати частину вартості майна Товариства у випадку його ліквідації пропорційно вартості належних їм акцій.
335801553770UA4000136717АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАХОЛОД"Для реалізації мети діяльності Товариства, передбаченої цим Статутом, Товариство має право в порядку, встановленому чинним законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства: * Продавати, давати в заставу, в завдаток, іпотеку, заклад, передавати іншим підприємствам, установам, організаціям, обмінювати, здавати в оренду, лізинг, надавати безкоштовно в тимчасове користування або в позику, вносити в якості внеску до статутного капіталу господарських товариств належні йому будівлі, споруди, устаткування, земельні ділянки, об’єкти нерухомого майна, транспортні засоби, інвентар, сировину, грошові кошти, цінні папери, валютні та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу в порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом. * Купувати, отримувати у власність, брати в заставу, в завдаток та іпотеку, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати рухоме та нерухоме майно, грошові кошти, цінні папери, валютні цінності та інші матеріальні цінності, будь-які оборотні та необоротні активи, інше майно або права на нього у держави Україна, іноземних держав, підприємств, установ, організацій, юридичних та фізичних осіб, у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом. * Вчиняти правочини та укладати договори, угоди, контракти, зокрема, але не виключно, купівлі-продажу, підряду, будівельного підряду, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, позики, надання послуг, виконання робіт та інші правочини згідно з чинним законодавством, набувати майнові та особисті немайнові права, брати на себе зобов’язання в порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом. * Представляти свої інтереси в органах державної влади України, органах місцевого самоврядування, в судових органах, в органах, установах та організаціях інших держав, перед іншими громадськими органами та організаціями, юридичними чи фізичними особами. * Емітувати власні цінні папери та їх похідні, розміщувати їх в Україні та за її межами, купувати та набувати права на власні цінні папери та цінні папери інших осіб, в тому числі ті, що розміщені державою в порядку та способами, передбаченими чинним законодавством України та Статутом Товариства. * Створювати об'єднання, набувати права участі та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами господарської діяльності, громадськими, науковими, екологічними установами та організаціями, будь-якими юридичними або фізичними особами. * Створювати на території України та за її межами свої філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами, а також дочірні підприємства (юридичні особи, єдиним засновником та власником яких є Товариство). * Створені Товариством філії, представництва, відділення й інші відокремлені підрозділи та дочірні підприємства можуть наділятися майном та обіговими коштами, що належать Товариству. Філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи Товариства діють на підставі положень про них, затверджених наглядовою радою Товариства (далі – Наглядова рада), а дочірні підприємства - на підставі статуту, затвердженого у порядку, встановленому цим Статутом. Філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи Товариства здійснюють свою діяльність від імені Товариства. Керівники філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів призначаються Товариством та діють на підставі довіреності, виданої Товариством. * Відповідальність за діяльність філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів несе Товариство. * Виступати засновником та/або учасником підприємств, спільних підприємств, господарських товариств та інших юридичних осіб, набувати оплатним або безоплатним способами частки, паї, акції та корпоративні права юридичних осіб. * Здійснювати інвестиційну діяльність. * Брати участь у торгах, аукціонах, здійснювати біржові правочини, укладати ліцензійні угоди. * Самостійно встановлювати форми, розміри та види оплати праці, включаючи оплату в натуральній формі, а у визначених законодавством випадках – в іноземній валюті. * Залучати до роботи спеціалістів, в тому числі іноземців та/або осіб без громадянства. * Видавати працівникам Товариства процентні або безпроцентні позики та позички для вирішення ними своїх соціально-побутових питань. * Здійснювати інші юридично значимі дії, що не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.
335913934129UA4000093090ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВАН КЛІК"
336011111945UAT000001078АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДЕКАРТ"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; * на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства; * участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). * інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
3361н/дUAT000001060АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "МЕРКУРІ"* участь в управлінні Товариством; * вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * переважне право на придбання Акцій Товариства, що випущенні з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; * брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди).
3362н/дUAT000001052АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОЛБЕРІ"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; * на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства; * участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). * інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
3363н/дUAT000001045АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФОРЛІ"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; * на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства; * участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). * інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
3364н/дUAT000001037АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФАВОР"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; * на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства; * участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). * інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
3365н/дUAT000001029АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛАЦІО"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; * на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства; * участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). * інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
3366н/дUAТ000001219АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВАЙ ТЕЙП"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; * на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства; * участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). * інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
3367н/дUAT000001094АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПОЗИТАНО"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; * на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства; * участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). * інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
3368н/дUAT000001102АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СЛАЙГО"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; * на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства; * участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). * інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
3369н/дUAT000001110АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СОРЕНТО"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; * на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства; * участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). * інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
337041029980UAT000001128ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОДИННИЙ МАЄТОК"
3371н/дUAT000001136АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКТИВ КАПІТАЛ»Кожна проста акція надає учаснику однакову сукупність прав, включаючи право на: * участь в управлінні Товариством; * вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * обирати та бути обраним до Наглядової ради Товариства; * призначати представників для участі у загальних зборах учасників Товариства та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). Учасники-власники акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені нормативно-правовими актами чинного законодавства України та статутом Товариства.
3372н/дUAT000001144АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІММОБІЛІЕН ІНВЕСТМЕНТ»Кожна проста акція надає учаснику однакову сукупність прав, включаючи право на: * участь в управлінні Товариством; * вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * обирати та бути обраним до Наглядової ради Товариства; * призначати представників для участі у загальних зборах учасників Товариства та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). Учасники-власники акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені нормативно-правовими актами чинного законодавства України та статутом Товариства.
3373н/дUAT000001151АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЮА ДЕВЕЛОПМЕНТ"Кожна проста акція надає учаснику однакову сукупність прав, включаючи право на: * участь в управлінні Товариством; * вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * обирати та бути обраним до Наглядової ради Товариства; * призначати представників для участі у загальних зборах учасників Товариства та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). Учасники-власники акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені нормативно-правовими актами чинного законодавства України та статутом Товариства.
337435310044UAT000001177ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ"Власники облігацій мають право: * вчиняти правочини, пов’язані з переходом права власності на облігації, з урахуванням обмеженого кола обігу серед учасників розміщення облігацій, визначених в Проспекті; * пред’являти облігації до погашення відповідно до умов, визначених в даному Проспекті; * інші права, передбачені чинним законодавством України; Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.
337500447818UAT000001227Приватне акціонерне товариство "Звенигородський сироробний комбінат"*право брати участь в управлінні справами Товариства; *право на отримання дивідендів; *право на отримання, у разі ліквідації, частини його майна або вартості частини майна Товариства; *право на отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством та статутом; *інші права, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства.

 

<< Початок < Попередня 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 Наступна > Кінець >>