Головна Кодифікація Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України "Про депозитарну систему України" Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.9 ст. 25 розділу IV Закону України

Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.9 ст. 25 розділу IV Закону України


По запиту знайдено: 3843

Останнє оновлення: 2023-03-24 08:11:00

Пошук:

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>


№ з/пКод за ЄДРПОУ емітентів цінних паперівміжнародний ідентифікаційний номер цінних паперівНазва емітента цінних паперівПрава за цінними паперами, визначені емітентом при депонуванні глобального (тимчасового глобального) сертифіката
7623848885UA4000030845ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ" (пайовий венчурний інвестиційний фонд "Фондовий капітал" недиверсифікованого виду закритого типу)*право власності учасника на частку активів Фонду; *право бути обраним до Ради фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *інші права передбачені чинним законодавством України та Регламентом.
7723848885UA4000030852ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ" пайовий венчурний інвестиційний фонд "Промисловий капітал" недиверсифікованого виду закритого типу*право власності учасника на частку активів Фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *право на отримання дивідендів у разі прийняття рішення про їх виплату; *обирати та обиратися до наглядової ради Фонду; *інші права, передбачені чинним законодавством України.
7823848885UA4000030860ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ" пайовий венчурний інвестиційний фонд "Інвестиційний розвиток" недиверсифікованого виду закритого типу*право власності учасника на частку активів Фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *право на отримання дивідендів у разі прийняття рішення про їх виплату; *обирати та обиратися до наглядової ради Фонду; *інші права, передбачені чинним законодавством України.
7923848885UA4000030878ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ" пайовий венчурний інвестиційний фонд "Агроперспектива-К" недиверсифікованого виду закритого типу*право власності учасника на частку активів Фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *право на отримання дивідендів у разі прийняття рішення про їх виплату; *обирати та обиратися до наглядової ради Фонду; *інші права, передбачені чинним законодавством України.
8035591059UA4000031694ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС"*брати участь в управлінні Банком у порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України, зокрема шляхом голосування на Загальних зборах акціонерів Банку безпосередньо або через своїх представників, та шляхом участі в діяльності органів управління Банку. Одна проста акція Банку надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів Банку, окрім випадків проведення кумулятивного голосування; *Брати участь у розподілі прибутку Банку та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і цим Статутом; *отримувати інформацію про господарську діяльність Банку, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і цим Статутом, зокрема на вимогу акціонера Банк зобов'язаний надавати йому річну фінансову звітність Банку, господарську звітність, протоколи загальних зборів акціонерів Банку, інші документи та інформацію згідно з вимогами чинного законодавства України та актами внутрішнього регулювання Банку; *вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів акціонерів Банку та інших органів Банку, в порядку та з питань, визначених чинним законодавством України; *у разі емісії Банком додаткових акцій шляхом приватного розміщення користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Банку в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій; *у разі ліквідації Банку отримувати частину майна Банку або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Банку в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом; *самостійно розпоряджатися акціями, які належать йому на праві власності: продавати, передавати, дарувати, заповідати чи іншим чином відчужувати з обов'язковою реєстрацією змін у Реєстрі акціонерів та повідомленням про це Банку; *Вимагати викуп Банком всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених чинним законодавством України і цим Статутом; *вийти зі складу акціонерів шляхом відчуження акцій Банку; *у випадках, передбачених законодавством України, захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Банку відшкодування збитків; *інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.
8135648356UA4000031744ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КСІБЕКС"*участь в управлінні Товариством (в тому числі, через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників); *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості пропорційно частці акціонера у статутному капіталі Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства; *переважне право на придбання акцій цього Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі; *укладення договору з іншими акціонерами, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання; *реалізовувати інші права, передбачені актами законодавства, Статутом та угодами акціонерів.
8236482677UA4000035968ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АПЕКС-БАНК"*брати участь в управлінні банку в порядку, визначеному в Статуті та внутрішніх положеннях Банку; *користуватися переважним правом на придбання додатково випущених акцій, якщо такі акції розміщуються шляхом приватного розміщення, в порядку, визначеному чинним законодавством; *брати участь у розподілі прибутку Банку та одержувати його частику (дивіденди) відповідно до чинного законодавства України та в обсязі, визначеному Загальними зборами акціонерів Банку; *отримувати інформацію про господарську діяльність Банку у встановленому чинним законодавством України порядку; *розпоряджатися належними кожному акціонеру акціями у порядку, встановленому чинним законодавством України; *отримувати у разі ліквідації Банку частини майна Банку або його вартості; *акціонери , які сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Банку, мають право ініціювати проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Банку зовнішнім аудитом; *акціонери Банку мають інші права, передбачені Статутом та чинним законодавством України.
8335586300UA4000036222ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КОРПОРАТИВНИЙ КАПІТАЛ"*брати участь в управлінні Товариством в порядку , визначеному Статутом та чинним Законодавством України; *вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства з урахуванням обмежень, встановлених для недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; *отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства. На письмову вимогу Акціонера Товариство зобов?язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства про його господарську діяльність, протоколів Загальних зборів Акціонерів Товариства та інших документів Товариства, відповідно до Статуту та чинного законодавства України; *у першочерговому порядку придбати акції Товариства, що емітуються або були раніше викуплені Товариством; *обирати та бути обраним до органів Управління Товариства; *призначати представників для участі у Загальних зборах Акціонерів Товариства та будь-який час відкликати їх; *у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості , пропорційної розміру частки акціонера у Статутному капіталі Товариства; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з Акціонерів мають особи, які є Акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів; *одержати, у разі ліквідації Товариства, частину його майна або вартості, пропорційної розміру частки Акціонера у статутному капіталі Товариства; *одна проста акція Товариства надає Акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування; *акціонери можуть мати й інші права, передбачені чинним законодавством України та Статутом акціонерного Товариства.
8436301800UA4000036586ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕРНУМ БАНК"Права акціонерів - власників простих акцій. Кожною простою акцією Банку її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: * участь в управлінні Банком шляхом участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Банку особисто або через своїх представників; * отримання дивідендів; * отримання у разі ліквідації Банку частини його майна або вартості частини майна Банку; * отримання інформації про господарську діяльність Банку. Посадова особа Банку несе відповідальність за ненадання акціонеру на його письмовий запит інформації про діяльність Банку в межах, передбачених законодавством України, або надання недостовірної інформації, якщо це заподіяло акціонеру шкоду в значному розмірі, відповідно до чинного законодавства України; * вільно розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку визначеному законодавством України; * вносити пропозиції до порядку денного та вимагати їх включення за умови внесення такої пропозиції акціонером, який володіє необхідною кількістю голосів, відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх документів Банку. Будь-який акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку, а також щодо нових кандидатів до складу органів Банку, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше як за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Банку, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів; * вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів за умови такої вимоги акціонерами (акціонерів), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Банку. Якщо, у визначений законодавством України строк, Спостережна рада Банку не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Банку такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають; * на переважне право на придбання акцій Банку додаткової емісії в процесі приватного розміщення. Переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані Банком прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій в процесі приватного розміщення; * вимагати здійснення обов'язкового викупу Банком належних їм голосуючих акцій, якщо вони зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Банку та голосували проти прийняття Загальними зборами акціонерів Банку рішення про: * злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Банку; * вчинення Банком значного правочину; * зміну розміру статутного капіталу. Одна проста акція Банку надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів Банку, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій Банку можуть мати й інші права, передбачені законодавством України.
8534478248UA4000036990ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УНІКА ЖИТТЯ"*брати участь в управлінні Товариством (в тому числі через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників) в порядку, визначеному Статутом та законом; *одержувати інформацію про діяльність Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень забороняється. Порядок надання інформації про діяльність Товариства, а також перелік інформації з обмеженим доступом регулюється чинним законодавством України та внутрішніми нормативними документами Товариства; *виходу із Товариства шляхом відчуження всіх належних йому акцій у порядку, передбаченому статутом та законодавством України; *здійснювати відчуження частини або третім особам в порядку встановленому Статутом; *брати участь у розподілі прибутку та одержувати його частку (дивідендів); *здійснювати переважне право щодо розміщуваних Товариством простих іменних акцій у порядку, який встановлений чинним законодавством України, а також щодо акцій, які пропонуються до продажу або відчужування у будь-який іншим спосіб акціонерами Товариства у порядку , який визначено Статутом; *одержати, у разі ліквідації Товариства, частку вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у Статутному капіталі Товариства; *реалізовувати інші права, передбачені чинним Законодавством та Статутом.
8605808592UA4000037444Публічне акціонерне товариство "Автомобільна Компанія "Богдан Моторс"*права купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів; *права на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення; *права на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій після закінчення кожного відсоткового періоду; *права на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству та умовам випуску.
8735133052UA4000037576ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "СИНТАКС-ІНВЕСТ" (пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу "Друга Житниця")*право власності учасника на частку активів фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фону; *інші права, передбачені чинним законодавством України.
8835133052UA4000037584ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "СИНТАКС-ІНВЕСТ" (пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу "Перша Житниця")*право власності учасника на частку активів фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фону; *інші права, передбачені чинним законодавством України.
8900032112UA4000038426Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"*АТ "Укрексімбанк" (далі - Банк) є державним банком, що створений відповідно до розпорядження Президента України від 27 квітня 2000р. № 189, постанови Кабінету міністрів України від 27 червня 2000р. №1020; *засновником Банку є держава в особі Кабінету Міністрів України; *держава здійснює повноваження власника щодо акцій, які їй належать у статутному капіталі Банку, через органи управління Банком.
9035690759UA4000038707ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "РЕНОМЕ-2008"*право власності учасника на частку активів Фонду; *право отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *брати участь у роботі спостережної (наглядової) ради Фонду (у випадку її створення); *отримувати доходи від володіння інвестиційним сертифікатом Фонду у вигляді дивідендів; *впливати на роботу Компанії у випадках та в межах, передбачених статтею 25 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)"; *відчужувати належний йому на праві власності інвестиційний сертифікат з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством та\або документами Фонду; *інші права, передбачені Регламентом Фонду та чинним законодавством.
9125017527UA4000038756ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АМАЛЬТЕЯ"*брати участь в управлінні справами Товариства способом участі та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх повноважних представників; обирати та бути обраними до складу органів управління або контролюючих органів Товариства; *одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень забороняється; *одержувати копії та виписки з протоколів Загальних зборів акціонерів Товариства; *відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства. Акціонер має право вільно розпоряджатися акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб або Товариства. Перехід та реалізація прав власності на акції Товариства здійснюється згідно з чинним законодавством України та цим Статутом; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у порядку, визначеному чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами Товариства; *переважно придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства на момент ухвалення рішення про емісію акцій; *вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства; *одержувати при ліквідації Товариства частку грошових коштів, отриманих від продажу його майна, що залишилися після розрахунків з оплати праці працівників, розрахунків з бюджетом та кредиторами пропорційно до кількості належних їм акцій; *реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та Законом.
9235676886UA4000039697ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КАСКАД-ІНВЕСТ"*право власності учасника на частку активів Фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *переважне право на придбання акцій, випущених з метою спільного інвестування; *інші права, передбачені чинним законодавством України.
9333540395UA4000040232ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" ВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "НАДБАННЯ"*право власності учасника на частку активів фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фону; *інші права, передбачені чинним законодавством України.
9432980889UA4000042089Приватне акціонерне товариство "Фінансова компанія "Княгиня Ярославна"*участь в управлінні акціонерним Товариством; *отримання дивідендів; *здійснення відчуження акцій у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості.
9535917889UA4000046577ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ"*брати участь в управлінні Банком, у тому числі брати участь у Загальних зборах та голосувати наших через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів. Висувати представника для участі в органах Банку, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів; *одержувати інформацію про діяльність Банку. Порядок отримання такої інформації визначається Спостережною радою Банку (далі - спостережна рада); *вийти із акціонерів Банку шляхом відчужених йому акцій; *вимагати обов'язкового викупу Банком усіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених законодавством України, Статутом і внутрішніми документами Банку; *одержати в разі ліквідації Банку частину вартості майна Банку, пропорційну частці акціонера в статутному капіталі Банку; *реалізовувати інші права, установлені Статутом та законодавством України.
9623362711UA4000046874ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІАМАНТБАНК"*брати участь в управлінні Банком шляхом голосування на Загальних зборах безпосередньо або через своїх представників, та шляхом участі в діяльності органів управління; одна проста акція Банку надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, окрім випадків проведення кумулятивного голосування; *брати участь у розподілі прибутку Банку та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими чинним законодавством України і Статутом; *отримати інформацію про господарську діяльність Банку, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і Статутом, зокрема на вимогу акціонера Банку зобов'язаний надавати йому річну фінансову звітність Банку, господарську звітність, протоколи загальних зборів акціонерів Банку, інші документи та інформацію згідно з вимогами чинного законодавства України та актами внутрішнього регулювання Банку; *вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Банку; *у разі емісії Банком додаткових акцій шляхом приватного розміщення користуватися переважним правом на придбання акцій Банку, що додатково розміщуються, в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій; *у разі ліквідації Банку отримувати частину майна Банку або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Банку в черговості і порядку, передбаченому чинним законодавством України; *поравати чи іншим чином відчужувати належні їм акції в будь-який час без кожного погодження з іншими акціонерами чи органами Банку; *вимагати викупу Банком всіх належних акціонеру голосуючих акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і Статутом; *продати акції Банку уразі, якщо Банком прийнято рішення про придбання таких акцій; *у випадках, передбачених законодавством України, захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати в Банку відшкодування збитків.
9733881201UA4000047229ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БМ БАНК"*брати участь в управлінні Банком через участь та голосування на Загальних Зборах Акціонерів особисто або через своїх представників; *негайно після запиту, отримувати будь-яку інформацію, якою володіє Банк, стосовно діяльності та фінансового стану Банку; *брати участь у розподілі прибутку Банку та одержуватиме його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) мають особи, які є Акціонерами Банку на початок строку виплати дивідендів; *користуватися, на пріоритетних засадах, послугами Банку на договірній основі на умовах, що є не гіршими від тих, які пропонуються третім особам; *виходу із складу Акціонерів Банку шліхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право із врахуванням обмежень встановлених Національним банком України щодо істотної участі в банку, вільно розпоряджатися належними йому акціями Банку, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та/або отримання на це дозволу інших Акціонерів або Банку; *на переважне право придбання розміщуваних Банком акцій в кількості, пропорційній частці Акціонера у Статутному капіталі Банку на дату прийняття рішення про новий випуск акцій; *одержуватиме у разі ліквідації Банку, частку вартості майна Банку, пропорційну частці Акціонера у Статутному капіталі Банку; *реалізовувати інші права встановлені законодавством України.
9833777261UA4000047302Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Універ Менеджмент" спеціалізований пайовий інвестиційний фонд інтервального типу "УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій"*право власності учасника на частку активів фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фону; *інші права, передбачені чинним законодавством України.
9914351016UA4000047617ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІДОБАНК"*брати участь в управлінні Банком особисто або через своїх представників шляхом участі в Загальних зборах акціонерів Банку; *брати участь у розподілі прибутку Банку та одержувати його частку (дивіденди) відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів; *отримання інформації про діяльність Банку; *вийти зі складу акціонерів Банку шляхом відчужування акцій, які йому належать; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Банку або вартості частини майна; *Акціонери Банку можуть мати також інші права, передбачені положеннями чинного Законодавства України.
10032294926UA4000048540Товариство з обмеженою відповідальністю "ФОЗЗІ - ФУД"*право купувати та продавати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів; *право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення; *право пред'явити Емітенту для викупу відповідно до умов їх емісії; *право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду; *право на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству України.

 

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>